Cât timp mai poate rezista România cu această anomalie economică: mai mulţi pensionari decât salariaţi

27 aug 2013 Autor: Adelina Mihai

Dezindustrializarea şi pierderea locurilor de muncă din ultimii 20 de ani au provocat anomalia unei economii şi a unei societăţi în care numărul pensionarilor este mai mare decât cel al salariaţilor şi care nu poate funcţiona altfel decât pe deficit.

Statisticile privind structura actuală a populaţiei României ilustrează cea mai vulnerabilă fracţie a economiei româneşti: numărul de salariaţi / numărul de pensionari. De 15 ani, numărul sala­riaţilor, plătitorii de taxe care alimentează şi bugetul fondului public de pensii, este mai mic decât numărul de pensionari.

În 1990 erau 8,1 milioane de salariaţi şi 3,5 milioane de pensionari. Situaţia s-a schimbat dramatic în 2012, când 4,3 milioane de angajaţi plăteau contribuţii pentru 5,3 milioane de pensionari. Analiştii economici susţin că aceasta este cea mai gravă anomalie a economiei şi a societăţii româneşti.

„În ritmul actual, cred că în mai puţin de zece ani, în România nu se vor mai putea plăti pensiile şi va trebui să se împrumute. Am decăzut din punct de vedere economic atât de mult, încât nu trebuie să ne aşteptăm la vreun miracol, cu cât trece timpul, cu atât va fi mai costisitor“, este de părere profesorul universitar Mircea Coşea, care a fost membru al partidelor politice PDSR (până în 1997) şi apoi al PNL (până în 2007).

El a adăugat că numărul de pensionari a crescut foarte mult şi ca urmare a unor măsuri politice greşite luate după 1990, pentru că, în loc ca marile întreprinderi de stat să se restructureze prin disponibilizări, partidele politice au preferat alternativa pensionărilor anticipate pentru a evita mişcările sociale şi pierderea de voturi.

Dezindustrializarea a contribuit la în­jumătăţirea numărului de salariaţi din economie în ultimii 23 de ani. Cel mai „vizibil“ exemplu este cel al combinatului siderurgic Arcelor Mittal (fostul Sidex), care avea 27.000 de angajaţi în anul 2000 şi care a rămas cu mai puţin de 8.000 de angajaţi la finele anului trecut, iar majoritatea restructurărilor au fost făcute prin ieşirea la pensie.

Deficitul la fondul de pen­sii s-a apropiat de 3 miliarde de euro anul trecut, şoma­jul este în creş­tere de la în­ce­pu­tul anului, iar numărul de salariaţi creşte cu un ritm nesemni­fi­cativ, având în vedere că eco­no­mia mai are de recuperat peste 500.000 – 600.000 de joburi pierdute în criză.

„Este clar că nu e sustenabil acest model, iar aceasta este problema struc­tu­rală cea mai gravă a economiei ro­mâ­neşti şi a sistemului de protecţie socială. La bugetul general consolidat sunt pu­ţini care contribuie – 4,3 milioane de sala­riaţi – la o populaţie activă de aproa­pe 10 milioane de persoane. Iar pe zona de ieşiri, din buget se alocă cheltuieli so­ciale mult mai mari decât îşi permite bugetul de pensii să plătească, din cauză că sunt foarte mulţi pensionari“, a explicat profesorul Marian Preda, decanul Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Dacă în 1998, primul an în care nu­mă­rul de pensionari a fost mai mare decât nu­mărul de salariaţi, situaţia era cât de cât echitabilă (5,3 mil. angajaţi cores­pun­deau unui număr de 5,5 mil. pen­sionari), între timp situaţia s-a în­rău­tă­ţit, în 2012 nu­mărul de pensionari depăşind cu 1,2 mi­lioane de persoane numărul de angajaţi.

„Evident că într-o economie în care ra­portul pensionari/angajaţi este supra­uni­tar, presiunea pe buget este mult mai ridicată. La noi, acest raport a oscilat în jur de 1,3 de câţiva ani buni, iar efectele se resimt puternic la nivelul bugetului CASS, de exemplu. O ase­me­nea eco­no­mie funcţionează mereu sub ame­nin­ţa­rea unor creşteri de taxe, de multe ori aplicate ad-hoc, pentru echili­bra­rea deficitelor diverselor bugete (pensii, sănătate etc.) în cazul în care eco­nomia este supusă unor şocuri nega­tive“, ex­pli­că analistul economic Lau­rian Lungu, Ma­naging Partner al firmei de consul­tanţă Macroanalitica şi consultant la Petrom.


Mediul privat plăteşte impozite, statul plăteşte campanii electorale

Incapacitatea de a crea locuri de mun­că în economie este cauzată de fap­tul că nu există o strategie pe termen lung în acest sens, mai spune profesorul Coşea.

„Deşi în România se promovează ide­ea că economia de piaţă şi demo­cra­ţia sprijină mediul privat, acest lucru nu este adevărat. Mediul privat este cadrul de bătaie al tuturor taxelor şi impo­zi­telor, în timp ce sectorul public a rămas un mijloc de finanţare a partidelor poli­tice aflate la putere. Campaniile elec­torale costisi­toa­re au dus Oltchimul şi CFR Marfă în situaţia de astăzi“, a mai spus Coşea. El a adăugat că toate guver­nele, indiferent de apartenenţa politică, se tem să ia măsuri de restructurare a sec­torului public, pen­tru că acestea gene­rează mişcări sociale şi pierderi de vo­turi. De aceea, spune el, s-a promovat o politică a gestionării statului de către clientela politică.

„Trebuie o nouă viziune de guver­nar­e, pe termen lung, un plan de care să se ţină toţi pre­şe­dinţii şi toate guvernele, indiferent din ce partide fac parte. Iar în­cura­jarea cre­ării de locuri de muncă, pro­ces care cere mult timp, să înceapă prin reducerea fisca­lităţii pe forţa de mun­că, prin spriji­ni­rea marketingului inter­naţional al com­paniilor româneşti de export, prin re­orientarea comerţului exte­rior spre sta­te care nu sunt membre ale UE şi prin schimbarea atitudinii faţă de ser­viciile vitale ale unei societăţi: învăţă­mânt şi sănătate“, a completat Coşea. De ase­me­nea, o creştere a productivi­tă­ţii mun­cii poate conduce la un sistem func­ţional în care să existe mai puţini sala­riaţi, însă câtă vreme majoritatea jobu­rilor din eco­nomie nu creează bu­nuri şi servicii care să aducă valoare adă­u­gată mare, acest lucru nu este posibil.
 

Mulţi pensionari ar fi putut munci încă

România se confruntă în prezent cu două evoluţii demografice îngrijo­ră­toare – scăderea numărului de locuitori şi îmbătrânirea acestora. Principalele cauze sunt migraţia externă, deter­mi­nată la rândul ei de dificultăţile econo­mice ale tranziţiei, şi sporul natural ne­gativ de după 1990, spune Eugen Sinca, analistul-şef al BCR, cea mai mare bancă locală.

„În lipsa unei inversări de trend, este de aşteptat o creştere a presiunii asu­pra sistemului public de pensii şi de sănătate în jurul anului 2035, când vor ieşi la pensie generaţiile născute în pe­rioada 1967 – 1970, ani cu o evoluţie ati­pică a numărului de naşteri datorită po­li­ticii de partid din acea vreme“, adaugă Sinca.

Într-o cercetare statistică a INS pe 2012, datele arată că peste 1,1 milioane de pensionari din sistemul de asigurări sociale de stat aveau sub 65 de ani, aceştia fiind încadraţi la pensionarii din categoria limită de vârstă (cu stagiu complet/incomplet de cotizare), cu pensie anticipată sau cu pensie antici­pată parţial. Tot pensionari sub vârsta de 65 de ani sunt peste 769 de persoane care intră în categoria pensionărilor de invaliditate.

„Încă sunt foarte mulţi pensionari tineri, care ar mai fi putut să muncească. Însă nu este aceasta cea mai mare pro­blemă, pentru că aceştia ar fi ajuns la un mo­ment dat la vârsta de pensionare. În rea­litate, marea problemă este că siste­mul de pensii a fost folosit de guverne ca o supapă pentru lipsa de locuri de mun­că din economie“, a mai explicat pro­fesorul Preda.

Creşterea numărului de pensionari este o problemă cu care se confruntă şi alte state europene care au avut regi­muri comuniste, însă o problemă ma­joră la noi este şi cea a ratei de colec­tare a veniturilor la bugetul general con­solidat ca pondere din PIB.

„La noi, rata de colectare a veni­tu­rilor la bugetul consolidat este de 30-31% din PIB, în timp ce în alte state este de 45% din PIB, deci statul are foarte pu­ţini bani la dispoziţie. În statele din vest, un raport de 0,6 pensionari la un salariat este deja considerat îngri­jorător“, a adăugat profesorul Preda.
 

Ce soluţii ar putea ameliora situaţia

Analistul-şef al BCR spune că evo­lu­ţia raportului dintre numărul de pen­sionari şi numărul de salariaţi arată necesitatea continuării reformei siste­mu­lui privat de pensii, pentru asigurarea unui venit „decent“ la bătrâneţe, şi a im­ple­mentării unei reforme a sistemului pu­blic de sănătate, pentru creşterea cali­tăţii serviciilor oferite.

„Scăderea populaţiei şi îmbătrâ­ni­rea sa produc trei efecte economice ma­jore – re­ducerea creşterii economice prin afec­ta­rea contribuţiei forţei de mun­că, creş­terea presiunii asupra buge­tului de stat şi afec­tarea economisirii in­terne, deci men­ţin­erea dependenţei de capitalul străin. O primă consecinţă ar fi aceea că stimu­la­rea creşterii economice se va putea face mai mult prin creşterea productivităţii, mai puţin prin creşterea capitalului şi foarte puţin sau deloc prin creşterea for­ţei de muncă“, a spus Sinca. El a adăugat că eliminarea zonelor de ineficienţă din energie şi transporturi pe termen scurt şi creşterea cheltuielilor de cer­cetare-dezvoltare pentru trecerea la o economie high-tech pe termen lung pot contribui la menţinerea unei creşteri economice medii de 3-4% în urmă­toa­rele decenii.   

Profesorul Marian Preda spune că, la numărul actual de pensionari, ar fi trebuit să existe 7 - 8 milioane de sala­riaţi plătitori de taxe, însă pentru a se crea lo­curi de muncă tre­buie alocaţi bani de la buget pentru investiţii.

„Este un cerc vi­cios, pentru că dacă se alocă bani pentru acoperirea deficitului la pensii, nu mai sunt bani pentru investiţii şi nu se creează joburi. Singura soluţie viabilă pe termen scurt şi mediu este ca, atâta vreme cât nu mai sunt bani pentru investiţii, să se în­cer­ce o absorbţie cât mai mare a fon­du­rilor europene, singura cale de a reporni mo­torul economiei. O altă soluţie ar pu­tea fi creşterea treptată a vârstei de pen­sionare, mai ales la femei“, a mai spus el.

Soluţiile pentru rezolvarea acestei situa­ţii trebuie să aibă o viziune pe ter­men lung, mai ales că proiecţia demo­gra­fică este nefavorabilă, iar, în cazul în care lucrurile rămân neschimbate, aceas­tă situaţie se va deteriora peste zece ani.

„Ideea centrală este de a creşte cali­ta­tea serviciilor publice. Pe moment, popu­laţia percepe această calitate ca fiind mult sub nivelul contravalorii ta­xelor plătite pentru aceste servicii. O schim­bare a acestei percepţii va duce la creş­terea numărului de angajaţi în eco­no­mie, fie a celor care revin din afară, fie a celor care pe moment lucrează în eco­nomia informală. Desigur, există şi alte soluţii suplimentare cum ar fi priva­tizarea unor părţi ale unor servicii pu­blice. Sau o imigraţie crescută“, crede analis­tul economic Laurian Lungu.

O altă soluţie ar putea fi o schim­bare a comportamentului de economi­sire al populaţiei.

„În cazul României, se remarcă pre­ferinţa populaţiei pentru active neli­chi­de de tipul acţiunilor necotate. Acestea de­ţin 47% din totalul activelor finan­ciare ale românilor, faţă de 16% în Po­lonia şi 5% în Germania. Procesul de eco­nomisire şi investire a populaţiei tre­buie orientat spre active a căror valoare este cunoscută în orice moment, pentru creşterea predictibilităţii veniturilor la bătrâneţe“, mai spune Eugen Sinca de la BCR.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 27.08.2013

 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 27.08.2013

 
Cuvinte cheie:
populatie
, pensionari
, salariati
, locuri de munca
, economie
Vizualizari:
Printeaza
Momentan sunt 24 comentarii Comenteaza si tu
Comentarii (24):
Economu - 25 noiembrie 2013, 11:32

Modelul viabil este unul singur : BIELORUSIA !!
Are peste 5% crestere economica, somaj real de 3%, fara probl. de pensii, profi f. bine platitzi ! Stabilitate mare !
Sigur ca modelul nu place multinatzionalelor si nici dreptei mondiale - reprez. ai multinatzionaleler !
Acolo este cea mai eficienta forma de guvernare: DESPOTISMUL LUMINAT !

ionica - 06 septembrie 2013, 09:18

militari ,judecatori,procurori ,militie ,politie,servicii , etc TREBUIE PLAFONATE LA MAX 3500 LEI pensiile. Ce e aia frate - tortionari cu 40 milioane, judecatori/procurori cu 100 de milioane si tot asa mai departe. Dupa ce au avut o viata plina de privilegii si favoruri in activitate mai au si pensiile astea IMENSE. 35 de mil e foarte mult, le ajunge, au casa masa, masini, haine deja, ce le mei trebuie?? ba chiar le ajunge si de excursii 35 mil pe luna. ALOOO GUVERNU ? TE SESIZEZI ???

Maria - 31 august 2013, 11:32

vad ca se pune problema ce facem cu cei nascuti prin anii 1970,vor fi multi la pensie...inseamna ca acum lucreaza si contribuie ,daca n-au locuri de munca , de unde pensie? ati facut o statistica sa vedeti ca multi mor la varste din ce in ce mai mici? veniti in cimitirele din Galati sa-i vedeti pe ce-i de la combinatul siderurgic, sunt multi ,nu sunt pensionari... rezolvati pensiile celor care nu au contribuit dar iau in continuare fara nici o jena,pensii speciale...aici e necazul, sunt prea multe facilitati pentru diferite categori ,taiati aceste facilitati, poate mai sunt si pensii calculate eronat ,a fost mare bulibaseala, in fiecare an era alt calcul, am fost dati afara ,atunci cand puteam sa avem o contributie insemnata,...incomodam pe cei care se pusesera pe agonisit...unii mai traim...

gigi - 28 august 2013, 10:22

O vorba sau o dicutie buna niciodata nu strica dar.....vorba multa saracia omului .....Eu personal cred ca nu Bucuresti e de vina nu nu , ei isi fac treaba cum vor , Poporu e de vina , asculta si da din cap ( mai rau sa nu fie ) ca iau ales sa fie condusi de asemenea oameni , daca vezi ca de 25 de ani sunt numai asemenea Oameni e clara situatia , in Romania nu sunt oameni pt meseria asta , nu stiu , nu cunosc , nu au invatat , nu au istorie pt asa ceva , nu e traditie pt asa ceva aici ( este c am asa ; cel mai bun Medic dintre Zugravi , c am asta este diferenta in cea ce se face in TARA asta din toate punctele de vedere INCOMPETENTI !!!!! fara stinta ........de a fii ))))

gigi - 28 august 2013, 10:05

Personal am cunoscut oameni care aveau diferite functii prin anii 90 ( avocati etc ) si care atunci se ocupau de lucruri necurate , hotii , tepe etc etc ( personal am patit ) care au ajuns mai nou sa ma conduca in orasul in care stau , deci oricine poate intra intr un partid si sa ajunga mai departe cine stie ce cu un trecut jalnic de vagabond , hot si Gozer . Intro tara cu o educatie ridicata si cultura cred ca astea nu aveau sanse , dar in Romania intodeauna asa a fost cu mici excepti care sau retras definitiv de aici pt ca aveau alta gandire si mentalitate , de unde vine si vorba cum e Tata si Mama asa e si Copilu , ce vede aia invata , sau Cum e Casa asa si Stapinu deci , NOI PLANTAM ASEMENEA SEMINTE

gigi - 28 august 2013, 09:48

avem ziaristi consacrati care activeaza de prin anii 80-90 ( acuma numai sunt activi) , care la randul lor au demonstrat cu fapte, acte etc etc , cum sau golit si sa furat exact dupa revolutie miliarde de euro in tara asta si cine anume mai ales , de ce ? pt ca romanii Natia asta , samanta asta e proasta , nu au capacitatea de a intelege unele lucruri , si asa cream noi de fapt asemenea oameni care se folosesc de prostimea si cultura proasta si incapacitatea de a intelege de fapt ce face acel om , Noi i am creat , noi i am lasat , si noi i am ales stiind de fapt cine sunt si cum sunt , nu sunt multi sunt un grup , dar din pacate merge afacerea si se afiliaza tot mai multi la acesti oameni

sandu - 27 august 2013, 18:37

Ceva este gresit in analiza.Nici decum 1 angajat nu sustine 1.2 pensionari.
Statistica trebuie facuta astfel
nr personal cu salariu minim
nr personal cu salariu 800-2000
nr personal cu salariu 2000-5000
nr personal cu salariu peste 5000
nr pensionari cu pensie sub 800 etc
Se va observa ca un numar de pensionari , au pensiile nesimtite pentru care exista deficitul din articol. militari ,judecatori,procurori ,militie ,politie,servicii ,
etc adunati pensiile lor si vedem de ce este deficit.
Rata de colectare ? Nu Se Vrea. Banii trebuie sa se duca la Partide. Nu va este clar ca in societatea noastra daca "marii oameni de afaceri" nu sunt golani nu merg treburile bine (pentru guvern,partide indiferent de ce culoare ar avea ).

USh - 27 august 2013, 18:10

Daca ne uitam pe grafice putem face o corelatie cu economia. Intre 2004 si 2008 numarul angajatilor era din ce in ce mai mare deoarece economia duduia. Dupa 2008 brusc au scazut. Criza. Cand statul s-a gandit ca e mai bine sa ceara mai mult de la oameni. Si cand oamenii s-au gandit ca nu le mai ajunge nici lor, daramite sa mai dea si la stat.

gigi - 27 august 2013, 17:28

exact ce spune si Guru fara datorie externa si dupa 23 de ani ajunge gunoi pai ce poti sa intelegi prin asta , ce sa intamplat ? tot pe acei oameni alegeti vare acest lucru au facut de fapt toti unu si unu , si nimeni din Lumea asta nu i intelege pe Romani ,nici o Tara , e foarte ciudata treaba asta , vad cu ochii lor ce se antampla si stau si stau si stau exact ca pe vrea lui Ceausescu , unde au venit strainii sa deie o scanteie , se pare ca asta asteapta si acuma Romanii )))) jaleeee cu Natia asta mie rusine ce sunt , ca sunt ce sunt cu buzunaru gol si cu pensionari muritori de foame si multe multe jaleeeeeeee Natiune jaleeeeee e de plans

DR.DAN - 27 august 2013, 16:34

sa li se dea pensionariilor inapoi contributiile plus castiguriile aduse de contributiile lor,nu contributiile aduse de cei care muncesc acum.Mie cine o sa imi plateasca pensia daca se merge pe logica asta,avand in vedere natalitatea actuala??? Si oricum nu sunt de acord ca prin contributiile mele sa platesc pensia PRIVILEGIATIILOR REGIMULUI COMUNIST!

Irimescu Andreea - 27 august 2013, 15:57

Intr-o lume unde jaful tarii este pe fata si legal nu o sa avem nicicand sanse, ne miram de ce pleaca toti tineri din tara...de ce sa nu plece ??? ca de muncit oricum nu au unde ...iar de invatat ce sa mai spunem cand nici macar profesorii nu iau examenele sa nu mai vorbim de elevi lor. Suntem intr-o tara de rahat, rahat din care nu vom mai iesi in veci atata timp cat lasam toti hoti si inculti sa ne guverneze.Suntem prea fricosi sa mai facem ceva acum, ne vindem pe 2 bani tot inclusiv aurul tari. In alte tari se sprijina societatile nou infintate special pentru a crea locuri noi de munca, la noi nu se poate.De ce noi nu putem si altii pot? Sa se taie din pensiile nesimtite sa le aduca la un nivel normal. De ce trebuie sa suportam toate nesimtirile acestea? Am ajuns atat de orbi incat nu vedem in ce directie se indreapta tara? Copii nu se mai fac ca nu avem cu ce sa ii crestem pentru ca banii se aloca pentru fondurile nesimtite pentru campaniile de * ale unor nesimtiti. Bai voi cand va…

Adrian - 27 august 2013, 15:46

In România NU sunt mai mulţi pensionari decât salariaţi. Este o greseala sa adunam topate fructele dintr-o livada si sa spunem ca sunt mere.
Pensionari la limita de varsta sunt doar jumatate fata de cifrele prezentate. Celelalte categorii cu care a fost incarcata Casa Natioanal de pensii in ultimii 7-8 ani sunt agricultori, asistati social, bolnavi, invalizi, persoane aflate in concediu de maternitate sau de crestere a copiilor s.a.m.d.
Acestia au existat intotdeauna dar au fost platiti din bugetul de stat si nu din bugetul de pensii.
Asa ca nu va panicati. Pensionarii nu se propreaca ci dispar incet-incet iar tinerii fac copii si muncesc din ce in ce mai eficient.
Daca in epoca primitiva fiecare muncea pentru a manca, astazi poate munci un singur om pentru a da de mancare la cateva sute zeci sau de oameni.

ION - 27 august 2013, 15:09

Analiza tendentioasa,foarte multi pensionari muncesc si nu stiu daca se regasesc pe undeva,bani de la CASS se duc pe alte cheltuieli si nu vrea nimeni sa traga la raspundere pe cei vinovati,fondurile private de pensii-bani pentru alta clientela politica,marea majoritate a oamenilor muncesc peste 12 ore cu contracte de 2-4 ore,am amestecat pesia cu nu mai stiu ce ajutoare sociale,unii stau acasa si primesc mai mult decit un om care munceste,de ce?pling ca au pensii mici si atunci de accepta sa munceasca la negru pina la pensie,de ce nu se revolta,arunca unii cu banii pe toate mofturile, chiar numai ei sunt asa de destepti,cum * fac acesti bani cind se spune ca suntem in criza,ne pricepem la analize-hai domnilor destepti gasiti si solutii

Vasile Fernando - 27 august 2013, 14:32

Un articol care, in sfarsit, vorbeste despre situatia macroeconomica a acestei tari, asa cum trebuie, atingand la obiect probleme noastre REALE, fara batut de campi cum fac toate trompetele de ziaristi stiristi etc...la comanda politica sa baliverneze toata ziua despre totul si cu totul altceva. Am citit si eu ceva care chiar am simtit "ca o gura de aer curat", mirosind atata jeg si vomitatura verbala adusa de maimutzoii ajunsi la putere, cum care * penala sau lingusitor apasat in * trebuie sa mai ajunga la nu stiu ce minister, sau nimicurile cu care se ocupa ei toata ziua. S-au pus singuri la putere cu japca, ajutati de nenorocitii din umbra (fosti comunisti/securisti). Popor prost si ingrat cu vasta istorie in a-si alege sa ajunga in varf cele mai mari scursuri de oameni care le poate vomita aceasta natie si dupa ce este batjocorit acest popor plange ca prostul DEGEABA ne meritam soarta!

Constantin Sorin - 27 august 2013, 13:56

Situatia contributiilor la fondul de pensii este mai rau dcat s-a prezentat,si am sa explic:
1.Exista cam 430000 angajati la firme de stat,dar mare parte din acestia nu contribuie real la fondul de pensii(CFR,CNLO,CNH etc.)
2.Parte din angajatii din economia reala(privata)desi muncesc 8-10 ore/zi,5-6 zile/saptamana,au contracte de 2-4ore/zi,5 zile/saptamana.
Sanatate si virtute.

Ari - 27 august 2013, 13:25

Andrei ... ai perfecta dreptate ... si asta nu-i tot ! Unde mai pui ca exista pensionari cu pensii de 2 000 lei de la stat si mai lucreaza ... la particular pe inca 4 000 de lei ... ! Ne furam caciula singuri ... platim pensii la aprox 1 100 000 de pensionari care in acelasi timp lucreaza ... si lucreaza pe salarii ... bune.

gigi - 27 august 2013, 12:00

pai eu cred ca asa merita Natia asta de ce ? sa nu intreabati , oricum Istoria spune tot , Romanii intodeauna asa au fost , batuti de Dumnezeu pt ca sunt cum sunt
( fiecare pt el , rai , invidiosi , fara respect fata de aproapele , ,cultura zero , mai departe vedeti cu ochii la TV pe posturile romanesti ce sa mai zici , Asta merita , daca le convine asa sa fie condusi de asemenea oameni ( de 25 de ani ) care de fapt au golit tot si acuma recupereaza de cine ? de la VOI prostilor , macar invatati de la vecini ( Ungaria, Bulgaria etc) au dizolvat conducerea iau trimis definitiv in concediu ) cred ca generatia asta nu o sa apuce vremurile bune din pacate

geo - 27 august 2013, 11:48

Unde s-a dus excedentul de la fondul de pensii de pana in 1998?. 4,3 mil. de salariati in tara, dar de cei din afara nu tineti cont?. Fondul actual de pensii nu este grevat (impropriu spus) si de fondurile private la care se contribuie?. De ce nu s-au retinut din banii din privatizari un procent pentru fondul de pensii?.Munca la negru, salarizarea din sectorul privat - una e in cartea de munca, alta e real (cu exceptiile de rigoare). Stergerea atator datorii in vederea privatizarii, si cate altele. Mai ganditi-va domnilor analisti la ceea ce scrieti sau spuneti.

man - 27 august 2013, 11:24

Pensionarii au devalizat si furat economia. Merita sa fie eutanasiati.Ramine ca voi cei activi sa va cresteti odraslele si sa apelati la banii lor cind va mai trebuie 10 lei. Ticalosilor!

guru - 27 august 2013, 11:12

de 23 de ani o tara fara datori externe a ajuns cosul de gunoi al europei si nu numai.au venit asa zisii investitori care au cumparat pe nimic au vandut tot si au facut profit,profit pentru tara si buzunarul lor si va mai mirati de ce am ajuns asa. pai un om la 50 de ani pe care parvenitii(patronii)il arunca din firma ca pe un rahat ce trebuia sa faca?? sa isi caute o forma de protectie sociala fratilor astia cu cap mare(economisti si analisti).si este abia inceputul .te duci la munca ptr un 600 net ,auzi bani multi in tara unde toate au luat-o razna.rusine .Sunt privati multi care nu fac nici acte am eu cunostiinte destule ce lucreaza fara acte ptr ca don patron nu poate plati la stat ,el poate fenta oare de ce?Dak sunt mana in mana cu autoritatile si atunci ce vorbiti aici.VAI DE CAPITALISMUL NOSTRU TOTI HOTII SAU AJUNS .cei corecti muncesc pentru ei sclavi moderni .oare nimeni nu vede asta.

Pagini: 1 2

Campurile marcate cu rosu nu sunt valide!

Comentariul a fost adaugat si va aparea dupa ce va fi moderat!

Comentariile vor fi publicate doar după moderarea acestora de către redactori. Nu vor fi publicate comentariile care conţin injurii, un limbaj licenţios, instigare la încălcarea legii, la violenţă sau la ură, precum şi acuzaţii fără acoperire. De asemenea, pentru o mai bună comunicare, vă rugăm să oferiţi o adresă de mail validă. Vă mulţumim!

zf.ro
Abonează-te la Închide