Analiză

Inflaţia de „patronate fără patroni“ subminează reprezentarea businessului românesc

Inflaţia de „patronate fără patroni“ subminează reprezentarea businessului românesc

Autor: Adelina Mihai

26.09.2010, 23:20 947

Nicăieri în Europa nu există atâtea uniuni, federaţii,confederaţii sau consilii patronale care să susţină că reprezintămediul de business în dialogul cu autorităţile.

Totodată, niciun antreprenor român, director de multinaţionalăsau proprietar al unei companii mari nu se află la conducerea unuiadin cele 12 patronate româneşti reprezentative la nivel naţional.Dacă liderii patronatelor nu mai cred în credibilitateaorganizaţiilor pe care le reprezintă în Consiliul Economic şiSocial, oamenii de afaceri se plâng adesea că nu au o organizaţiecare să aibă un cuvânt greu de spus în deciziile care implicăbusiness-ul.

"Nu cred în modul în care sunt structurate patronatele dinRomânia. Dorinţa noastră este să formăm un patronat unic, să ledesfiinţăm pe toate cele existente, pentru ca apoi să facem câte unpatronat pe fiecare ramură în parte. Cine semnează contractulcolectiv de muncă dacă există mai multe patronate în acelaşisector?", susţine Ştefan Varfalvi, prim-vicepreşedinte alconfederaţiei patronale UGIR. Medef în Franţa sau Confindustria înItalia sunt doar două exemple de patronate puternice europene,reprezentative pentru companiile din aceste ţări, iar vocea lor seface auzită în dialogul cu autorităţile atunci când se iau deciziicare afectează mediul de business. În România, nimeni nu ştie -nici Guvernul, nici reprezentanţii Consiliului Economic şi Social(CES) şi nici confederaţiile patronale - câte din cele mai mari 100de companii locale în funcţie de cifră de afaceri sau de număr desalariaţi sunt membre într-un patronat.

"Nimeni nu ştie câte companii din topul celor mai mari dinRomânia sunt membre în patronate. Intenţionez să modific într-omanieră consistentă legea, mai ales în ceea ce priveşte scriereacriteriilor de reprezentativitate şi modul de verificare a acesteireprezentativităţi a patronatelor, pentru că s-a mers prea mult pedeclaraţii pe proprie răspundere", a spus Valentin Mocanu, secretarde stat în Ministerul Muncii. Patru din cele 12 patronate mari dinRomânia au structuri formate din IMM-uri, iar o parte din lideriiconfederaţiilor patronale, care par a fi "eterni" la conducereapatronatelor, nu au ştiut să răspundă la întrebarea: "Care suntcompaniile mari membre în patronatul pe care îl conduceţi?".

Liderii patronatelor de pe piaţa locală, care par a fi "eterni"la conducerea confederaţiilor patronale şi care decid în fiecare anmodificările la contractele colective de muncă, sunt adesea puşi îndificultate atunci când sunt nevoiţi să numească câteva companiimari din organizaţiile pe care le reprezintă, cel mai adeseaalegând să precizeze numai sectoarele în care activează companiilemembre.

Companii precum Orange, Eon, Romtelecom, Terapia Ranbaxy sauKaufland, aflate în topul celor mai mari 20 de companii în funcţiede cifra de afaceri şi totodată companii care au câteva zeci de miide salariaţi, nu ştiu ce grad de reprezentativitate are industriaîn care activează în CES şi nici nu sunt membre în patronatele aicăror reprezentanţi se întâlnesc săptămânal cu sindicalişti şi cumembri ai Guvernului pentru a-şi da avizul (favorabil saunefavorabil) pe actele normative transmise de către Guvern spreParlament.

Deşi discuţiile despre modificarea legii patronatelor au începutîncă de anul trecut, legea încă nu s-a modificat, iar problemareprezentativităţii patronatelor a stârnit un scandal între celemai mari patronate româneşti, recent, când au fost numiţireprezentanţii României la Consiliul Economic şi Social European(CESE).

Haosulpatronatelor, amplificat de conflicte personale

În acest moment, mişcarea patronală din România este divizată îndouă părţi: pe de-o parte, sunt 9 patronate (ARACO, CNIPMMR, CNPR,CPISC, CoNPR, UGIR, PNR, Concordia şi UNCPR) unite sub umbrelaAlianţei Confederaţiei Patronale din România (ACPR), iar pe de altăparte sunt alte trei patronate - Conpirom, Ugir 1903 şi UNPR.Motivul conflictului? Numai reprezentanţii ACPR au fost numiţireprezentanţi ai României în CESE de către Guvern, celelaltepatronante susţinând că au fost ignorate şi că s-a comis oilegalitate, pe care speră că o vor rezolva în instanţă.

În fond, disputele dintre liderii confederaţiilor patronale suntceva mai vechi şi au puternice implicaţii personale, de aceea nu sepoate şti cu exactitate cine are dreptate şi cine are cea mai bunăreprezentativitate a marilor companii din România.

"Nimeni nu ştie câte companii din topul celor mai mari dinRomânia sunt membre în patronate. Una dintre marile probleme alelegii patronatelor este că permite unui angajator să fie membru înmai multe organizaţii patronale, ceea ce a permis crearea maimultor confederaţii patronale şi cred că avem recordul mondial înceea ce priveşte numărul de confederaţii patronale. Intenţionez sămodific într-o manieră consistentă legea contractelor colective demuncă, mai ales în ceea ce priveşte scrierea criteriilor dereprezentativitate şi modul de verificare a acesteireprezentativităţi. S-a mers prea mult pe declaraţii pe proprierăspundere şi există îndoieli cu privire la verificarea acestora",este de părere Valentin Mocanu, secretar de stat pe probleme dedialog social în cadrul Ministerului Muncii. Fost sindicalist,membru în CNSLR Frăţia, Mocanu s-a aflat la masa discuţiilor cureprezentanţii sindicatelor şi ai patronatelor în ultimii doi ani,el fiind responsabil şi de legea salarizării unitare abugetarilor.

De altfel, chiar Ştefan Varfalvi, prim-vicepreşedinte alconfederaţiei patronale UGIR (membră în ACPR), recunoaşte că modulîn care se stabileşte reprezentativitatea în rândul patronatelordin România nu este credibil.

"Pe hârtie, directorul întreprinderii membre semnează că are unanumit număr de angajaţi. Însă legea permite ca aceeaşi firmă să sepoată înscrie în mai multe patronate. Chiar firma mea, IMSAT, estemembră în trei patronate - cel de electrotehnică, cel deconstrucţii şi UGIR. E absurd ca reprezentativitatea la nivelnaţional să fie stabilită astfel", a spus Varfalvi.

Ce spune legea despre reprezentativitate?

În legea patronatelor se arată că, pentru a obţinereprezentativitatea la nivel naţional, o confederaţie trebuie săaibă ca membri companii care îşi desfăşoară activitatea în celpuţin 25% din ramurile de activitate şi cuprind 7% din efectivulsalariaţilor din economia naţională.

Această reprezentantivitate, recunoscută de către judecători,este menită să le acorde dreptul reprezentanţilor confederaţiei săparticipe la negocierile privind contractele colective la nivelnaţional. Singurele documente care atestă reprezentativitateacompaniilor sunt declaraţiile pe proprie răspundere ale asociaţilorfirmelor membre, a căror legalitate trebuie verificată în termen detrei zile de către judecători.

"În acest moment, chiar în cadrul ACPR există două patronate îndomeniul construcţiilor, de exemplu: Araco şi PatronatulSocietăţilor din Construcţii. Întrebarea este: care din elesemnează contractul colectiv de muncă la nivel naţional?", a spusVarfalvi.

Cele nouă patronate membre ale ACPR şi-au păstrat fiecarestatutul juridic, însă alianţa a fost creată pentru caorganizaţiile patronale să fie membre în Business Europe, una dincele mai puternice organizaţii de business la nivel mondial, cu 40de federaţii membre, reprezentative pentru 20 de milioane decompanii din 34 de ţări.

Din cadrul ACPR mai fac parte însă şi câteva dintre cele maicunoscute asociaţii profesionale din România, precum AsociaţiaRomână a Băncilor, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România,Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR), Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD) sauUNIMPRESA, patronatul firmelor româneşti cu capital parţial sau întotalitate italian.

De ce nu sunt credibile patronateleromâneşti

Luate pe rând, fiecare confederaţie patronală are probleme lanivel de credibilitate şi este probabil ca de aceea oamenii deafaceri să evite implicarea în astfel de organizaţii, pentru anu-şi pierde din prestigiu. Deşi la ACPR s-au afiliat şi asociaţiiprofesionale cunoscute, precum ARB, CECCAR sau AOAR, există oasociaţie, AmCham (Camera de Comerţ Româno-Americană), formată dinpeste 300 de companii multinaţionale, care a preferat să steadeoparte deocamdată.

"AmCham îşi păstrează politica de a nu se alia cu patronatele,deşi există discuţii privind o afiliere, interesul nostru principalfiind o reprezentativitate în cadrul CES. Puţine multinaţionalesunt interesate să aibă reprezentanţi în confederaţiile patronale,pentru că au politici stabilite la nivel internaţional pe caretrebuie să le respecte, indiferent de legislaţia din ţararespectivă. Ele nu au delegare să se implice şi trebuie să respectepoliticile de grup", a precizat Mihai Tudor, membru al consiliuluidirector în cadrul AmCham şi director general al IBM România. El amai precizat că nu exclude posibilitatea ca o parte din companiilemembre AmCham să fie membre şi într-o federaţie patronală cureprezentativitate la nivel naţional.

Patronii, prieteni cu sindicaliştii

Se pare că liderii patronali nu sunt "duşmanii" sindicaliştilor,deşi reprezintă interese diferite în dialogul cu autorităţile. Dealtfel, unul din motivele pentru care Cezar Corâci, preşedinteleUGIR 1903, nu prea este "înghiţit" de ceilalţi lideri de patronateeste acela că a avut afaceri cu liderul confederaţiei sindicale"Cartel Alfa", într-o afacere de administrare de pensii privateobligatorii, într-un parteneriat cu compania franceză AG2R.Parteneriatul a fost încheiat în 2007 sub denumirea de AG2R Fond dePensii. "AG2R Fond de pensii va administra Fondul de pensii ALFA,adică, prioritar, banii de pensii ai membrilor CNS «Cartel ALFA» şiai salariaţilor societăţilor comerciale ce au calitatea de membruUGIR 1903, dar va fi deschisă tuturor lucrătorilor din România", searată într-o scrisoare trimisă către membrii Cartel Alfa înseptembrie 2007 şi semnată de Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa.Nici ACPR nu stă mai bine la capitolul imagine. În componenţaalianţei se află Patronatul Naţional Român, al cărui preşedinteeste Florian Costache, care îndeplineşte în acelaşi timp şi funcţiade preşedinte al CES. Costache a fost acuzat în luna mai de cătreşeful Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român, GheorgheNaghiu, că "este un recidivist". Tot în ACPR purtător de cuvânteste Dan Matei Agathon, care anterior a ocupat aceeaşi poziţie încadrul unui patronat concurent, Conpirom.

Structura patronatelor membre înConsiliul economic şi social

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România(ACPR)

Purtător de cuvânt: Dan Matei Agathon, fost ministru alturismului (1992-1996, 2000- 2003) şi subsecretar de stat îndomeniul relaţiilor cu sindicatele şi patronatele

Semnează cinci contracte colective de muncă la nivel deramură

1. ARACO (Asociaţia Română a Antreprenorilor deConstrucţii)
Preşedinte: Laurenţiu Plosceanu, fost director în cadrul ABCAsigurări Reasigurări Bucureşti (2000 - 2007) şi fost angajat alEnergoconstrucţia (1992- 2000)
Companii membre: Hidroconstrucţia, Lafarge Ciment, Bosch, TBUCB,Iridex Group, Imsat, Metroul SA, TCIF Craiova, ConstrucţiiHidrotehnice Iaşi, Saiftim Timişoara, Conest Iaşi, Lucs Braşov,Grup 4 Instalaţii Cluj, Bilffinger Berger, FCC Construction,Bouygues
Peste 1.300 de membri (firme de construcţii, montaj, proiectare,consultanţă, producători de materiale şi echipamente pentruconstrucţii)
Cifra de afaceri în 2009 a companiilor membre în patronat a fost deaproximativ 6,8 miliarde de euro

2. CNIPMMR (Consiliul Naţional al ÎntreprinderilorPrivate Mici şi Mijlocii din România)
Preşedinte: Ovidiu Nicolescu, profesor în cadrul Academiei deStudii Economice
Cuprinde firme mici şi mijlocii
Companii membre: Nu au răspuns
Are 98 de membri asociaţi (organizaţii patronale teritoriale şisectoriale - de ramură, ale tinerilor întreprinzători şi femeilorde afaceri)

3. CNPR (Confederaţia Naţională a PatronatuluiRomân)
Preşedinte: Mihai Manoliu, profesor la UniversitateaPolitehnica
Companii membre: Ana Holding, Rompetrol, Lafarge Ciment, KPMG,Glaxosmithkline
Cuprinde 16 federaţii sau organizaţii patronale de ramuri şisubramuri şi 29 societăţi comerciale, cu precădere din domeniulserviciilor
Are în componenţă 6.513 firme cu capital privat, majoritar de stat,străin sau mixt din industrie, agricultură, construcţii,transporturi rutiere, transporturi navale, comunicaţii, comerţ,turism, cercetare şi proiectare, sectorul sanitar privat.

4. CPISC (Confederaţia Patronală a Industriei,Serviciilor şi Comerţului)
Preşedinte: Nicolae Badea
Companii membre: Nu au răspuns
Reprezintă 367.731 de salariaţi, adică 8,39% din efectivul total,potrivit hotărârii judecătoreşti

5. CoNPR (Consiliul Naţional al Patronilor dinRomânia)
Preşedinte: Mihai Cârciog
Patronat format din IMM-uri

6. PNR (Patronatul Naţional Român)
Preşedinte: Florian Costache, care este şi preşedintele ConsiliuluiEconomic şi Social
Patronat format din IMM-uri

7. UGIR (Uniunea Generală a Industriaşilor dinRomânia)
Preşedinte: George Constantin Păunescu
Companii membre: Petrom

8. Concordia
Preşedinte: Dan Gheorghiu
Semnează două contracte colective la nivel de ramură (energie,petrol şi gaze)
Companii membre: Nu au răspuns

9. UNPCPR (Uniunea Naţională a Patronatelor cu CapitalPrivat din România)
Preşedinte: Costel Constantin Olteanu
Patronat format din IMM-uri
Companii membre: Nu au răspuns

10. UGIR 1903 (Uniunea Generală a Industriaşilor dinRomânia 1903)
Preşedinte: Ioan Cezar Corâci
Semnează o contracte colective de muncă la nivel de ramură
Companii membre: European Drinks, Dacia Piteşti, Astra Arad,Oltchim Râmnicu Vâlcea, Romenergo Bucureşti, Antibiotice Iaşi, UTIBucureşti, Asesoft Ploieşti, Şantierul Naval Tulcea
Susţin că reprezintă firme al căror efectiv de salariaţi însumează14% din numărul total de salariaţi din România

11. CONPIROM (Confederaţia Patronală din IndustriaRomâniei)
Preşedinte: Vasile Turcu
Semnează 8 contracte colective de muncă la nivel de ramură
Cuprinde peste 5.000 de firme care au peste 1,5 milioane deangajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de 28,5 mld. euro anultrecut
Companii membre: Nu au răspuns

12. UNPR (Uniunea Naţională a PatronatuluiRomân)
Preşedinte: Marian Petre Miluţ
Companii membre: Marshal Turism, Blue Air, Prefab, Mobigo

Asociaţii profesionale membre ale ACPR:

  • AOAR (Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România)
  • TIAD (Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci)
  • ARB (Asociaţia Română a Băncilor)
  • IEMA (Iniţiativa Europeană a Mediului de Afaceri)
  • CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţidin România)
  • UNIMPRESA
AFACERI DE LA ZERO