Bănci și Asigurări

Bancherii deschid deja şampaniile. După nouă luni din 2018, băncile raportează un profit net record de 5,7 miliarde de lei (1,2 mld. euro). Primele şase bănci au avut un profit de 4,8 miliarde de lei

Bancherii deschid deja şampaniile. După nouă luni din...

Autor: Claudia Medrega

20.11.2018, 00:08 4179

Revigorarea creditării, majora­rea dobânzilor şi îmbună­tă­ţi­rea calităţii portofoliilor au aju­tat sistemul bancar să obţi­nă după primele nouă luni din 2018 un profit net record de 5,74 mld. lei (peste 1,2 mld. euro), după cum reiese din datele BNR.

Indiferent cât va fi profitul din ul­ti­mul tri­mestru, 2018 va aduce un câştig anual record la ni­velul sistemului bancar. Sem­na­le favorabile în privinţa profitabilităţii băn­cilor care acţionează pe piaţa locală au fost vizi­bile încă din primele luni ale acestui an. La sfâr­şitul primului trimestru din 2018 sistemul ban­car avea un profit de circa 1,77 mld. lei, iar până la ju­mătatea anului băncile şi-au dublat câştigul, la circa 3,6 mld. lei, tendinţa de creş­te­re acce­le­rând în trimestrul al treilea.

Câştigul băncilor din pe­rioa­da ianuarie - sep­tem­brie 2018 este cu 40% mai mare decât pro­fitul din aceeaşi perioa­dă din 2017.

Cei mai mari şase ju­cători din piaţa ban­cară ro­mânească - BCR, Ban­ca Transil­vania, BRD-SocGen, UniCredit, Raif­fei­sen şi ING Bank - au raportat pen­tru primele nouă luni din 2018  un profit cumulat de 4,8 mld. lei, reprezentând peste 80% din câştigul întregului sis­tem bancar.

Creşterea profiturilor băncilor a fost sus­ţi­nu­tă de îmbunătăţirea ac­tivi­tă­ţii opera­ţio­nale şi de creş­terea do­bân­zilor, portofo­li­ile de cre­dite noi fiind în creştere. Totodată, avan­sul ve­ni­turilor din co­mi­sioa­ne şi marja mare din­tre do­bânzile la credite şi depo­zi­te au susţi­nut câş­ti­gurile mari ale instituţiilor de credit din pri­mele nouă luni din acest an. Pro­fi­turile mari ra­portate de bănci au fost legate şi de îmbună­tă­ţi­rea calităţii por­tofoliilor şi scăderea provi­zioa­nelor după ce instituţiile de credit şi-au curăţat bilanţurile de creditele neperformante. Şi reducerea cos­turilor de funcţionare ale băn­cilor, în urma ajustării reţelelor teritoriale şi a nu­mărului de angajaţi, au ajutat sistemul ban­car să înre­gistreze profituri din ce în ce mai mari în ultimii ani.

Creditarea s-a animat mai mult în acest an. În ciuda reluării ciclului de înăsprire a politicii mo­ne­tare şi a tendinţei de creştere a dobân­zi­lor pe piaţa interbancară, climatul este în con­tinuare favorabil accesării împrumuturilor. Creditul privat total a început anul 2018 cu o creştere de 6,8%, iar pe ansamblul primelor nouă luni ritmul mediu annual de creştere a ajuns la 6,5%, în condiţiile majorării componentei în lei cu 15,3% an/an, în timp ce împrumuturile în valută au scăzut cu 6,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.