• Leu / EUR4.9469
  • Leu / GBP5.8072
  • Leu / USD4.7475
Bănci și Asigurări

BNR a sancţionat anul trecut opt şefi de bănci

BNR a sancţionat anul trecut opt şefi de bănci

Autor: Claudia Medrega

24.06.2016, 00:07 2150

Opt şefi de bănci au fost sancţionaţi anul trecut de Banca Naţională, iar încălcarea unor prevederi legale a atras „mustrarea“ unei bănci cu avertisment scris, precum şi a unor persoane din cadrul a trei instituţii de credit cu amendă (12 cazuri) şi cu avertisment scris (1 caz), potrivit datelor băncii centrale.

„Sancţiunile au fost aplicate pentru aspecte legate de ad­mi­nistrarea riscurilor, procesul intern de evaluare a adecvării ca­pitalului la riscuri, achiziţionarea de credite şi acţiuni, eva­luarea garanţiilor aferente creanţelor achiziţio­nate, evaluarea unor imobile preluate în contul creanţelor, clasificarea cre­ditelor şi plasamentelor, determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi ale celor pentru depreciere, precum şi raportarea cu întârziere a unor indicatori prudenţiali la nivel consolidat“, potrivit Raportului anual pentru 2015 realizat de BNR.

În perioada 2008-2014, BNR a retras aprobarea pentru patru conducători de bancă, trei membri ai Consiliului de Administraţie şi un conducător de nivel mediu.

Anul trecut au fost avizate 8 ordine de sancţionare aplicabile conducătorilor unor instituţii de credit şi 137 de proiecte de ordine de sancţionare aplicabile unor bănci şi unor instituţii financiare ne­ban­care. Totodată, au existat 9 ordine ale guver­natorului BNR privind radierea unor instituţii financiare neban­care din Registrul general şi/sau din Registrul special, precum şi  o hotărâre privind încetarea de drept a auto­ri­zaţiei de funcţionare a unei instituţii de credit.

Patru bănci au dispărut anul trecut din statisticile BNR. Volksbank a fost preluată de Banca Transil­vania, iar Millen­ni­um a fost cumpărată de OTP Bank. Totodată, anul trecut şi-au încetat activitatea sucursalele Montepio Credito-Instituicao Financeira de Credito Portugalia - august (exit) şi The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh - octombrie (portofolii de retail şi corporate preluate de UniCredit Bank).

Tot anul trecut, BNR a respins 14 cereri de aprobare pre­ala­bilă a membrilor consiliilor de administraţie, condu­cătorilor instituţiilor de credit şi persoanelor desemnate să asigure conducerea structurilor de importanţă deosebită, în timp ce 17 cereri au fost retrase de către instituţiile de credit, iar 146 de solicitări au fost aprobate.

„În procesul de aprobare preala­bilă derulat de BNR prin Direcţia supraveghere în anul 2015 au fost instrumentate 177 de solicitări de aprobare prealabilă a membrilor con­siliilor de administraţie, condu­că­torilor instituţiilor de credit şi per­soanelor desemnate să asigure con­ducerea structurilor de importanţă deo­sebită (activităţi de administrare şi control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative), in­clusiv a persoanelor cărora le-au fost alocate noi respon­sabilităţi, din care au fost aprobate 146 de cereri, 14 cereri au fost respinse şi 17 cereri au fost retrase de către instituţiile de credit.“

Nouă bănci de pe piaţa românească, cea mai mare parte dintre ele plasate în a doua jumătate a topului după active, şi-au înnoit în ultimul an conducerea executivă, având în prezent noi directori generali. BCR, Bancpost, Banca Carpatica, Nextebank (Patria Bank), ProCredit Bank, Crédit Agricole, Bank Leumi, Idea Bank şi BCR Banca pentru Locuinţe şi-au schimbat CEO-ul în 2015 şi în primele luni din acest an.

BNR realizează supravegherea băncilor pe baza raportărilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la faţă locului (on-site) desfăşurate la sediul băncilor şi al sucursalelor acestora.

Pe parcursul anului 2015, în conformitate cu programul anual de evaluare şi verificare, aprobat de Consiliul de ad­mi­nistraţie al BNR, au fost desfăşurate 29 de acţiuni de inspecţie la sediul instituţiilor de credit, persoane juridice române.

Acţiunile de supraveghere au urmărit, în principal mo­delul de afaceri (viabilitate şi sustenabilitate), guvernanţa in­ternă (structura organizatorică şi organele de conducere, po­liticile şi practicile de remunerare, sistemul de control in­tern), evaluarea riscurilor asociate adecvării capitalului, eva­luarea ris­curilor asociate lichidităţii, riscul sistemic, reexaminarea pro­cesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), efectele de diversificare inter-riscuri, precum şi rezultatele simulărilor de criză (stress test), potrivit raportului anual al BNR.

În plus faţă de acţiunile programate, s-au mai efectuat 25 de acţiuni punctuale la instituţiile de credit, cu un anumit obiec­tiv de verificare. „Acestea au vizat, în principal, aspecte pri­vind: situaţia financiară şi principalii indicatori de prudenţă ban­cară, administrarea riscului aferent expunerilor neperformante, cadrul de administrare a operaţiunilor de restructurare, guvernanţa internă, activitatea de creditare, activele preluate în patrimoniul propriu, ajustările pentru depreciere, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operaţional, structura organizatorică şi organele de conducere, politica de remunerare, guvernanţa funcţiilor independente de control intern, operaţiunile derulate în baza contractelor de consultanţă încheiate cu furnizorii externi de servicii, cadrul de reglementare privind întocmirea formularelor FINREP individual şi consolidat, raportarea privind modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzilor, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), precum şi măsurile dispuse de BNR“.

Pentru 12 instituţii financiare nebancare (IFN) au fost impuse sancţiuni constând în 8 avertismente scrise şi 4 amenzi, în urma inspecţiilor BNR.

Supravegherea prudenţială şi monitorizarea instituţiilor financiare nebancare a constat atât în urmărirea modului de întocmire şi transmitere a raportărilor periodice şi modificărilor în situaţia acestora, cât şi în efectuarea de inspecţii la faţa locului de către personalul specializat din BNR. Aceste acţiuni s-au finalizat prin încheierea de rapoarte de supraveghere şi impunerea/dispunerea, după caz, a unor sancţiuni/măsuri prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

„Inspecţiile on-site, desfăşurate conform programului anual de inspecţie, au avut drept scop verificarea activităţii curente pentru 18 instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul special şi o instituţie financiară nebancară înscrisă doar în Registrul general. Pe baza rapoartelor întocmite de echipele de inspecţie care au derulat acţiunile de supraveghere on-site, pentru 12 instituţii au fost impuse sancţiuni constând în 8 avertismente scrise şi 4 amenzi. De asemenea, pentru 15 instituţii financiare nebancare s-au dispus elaborarea şi transmiterea unor planuri de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate“.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9469
Diferență: 0,0222
Ieri: 4.9458
Azi: 4.7475
Diferență: -0,3526
Ieri: 4.7643
Azi: 5.8072
Diferență: 0,062
Ieri: 5.8036
Azi: 4.7246
Diferență: -0,7374
Ieri: 4.7597