Bănci și Asigurări

Şi-a găsit post la unul dintre cei mai mari creditori ai României. Fostul viceguvernator al BNR Cristian Popa este trimis la Luxemburg ca vicepreşedinte al BEI

Şi-a găsit post la unul dintre cei mai mari creditori...

Autor: Claudia Medrega

11.01.2016, 00:04 474

Cristian Popa, fost viceguvernator al BNR timp de trei mandate conse­cu­tive, este noul candidat al României pen­tru funcţia de vicepreşedinte al Băn­cii Europene de Investiţii (BEI), în locul lui Mihai Tănăsescu, care s-a autosuspendat din toamna anului 2014, din cauza implicării numelui său în scandalul Microsoft.

Dacă va fi selectat, Popa poate rămâne pe această poziţie până când se termină mandatul alocat României, adică aproximativ jumătate de an.

Salariul pentru poziţia de vice­pre­şedinte al BEI depăşeşte 30.000 de euro pe lună.

Vicepreşedinţii Băncii Europene de Investiţii sunt numiţi de către Consiliul Gu­vernatorilor BEI, pe baza propu­ne­rii Consiliului de Administraţie. Con­siliul Guvernatorilor este format din mi­niştrii din toate cele 28 de ţări mem­bre ale UE. Consiliul de Administraţie este format din 29 de directori (unul pen­tru fiecare stat membru şi unul din par­tea Comisiei Europene) şi 19 su­ple­anţi. BEI a acor­dat în ultimii 20 de ani împrumuturi de aproximativ 10 mld. euro în România, activitatea băncii pe pia­ţa locală intensificându-se după in­tra­rea în UE, inclusiv pe parcursul crizei.

Preşedintele şi Guvernul României au aprobat Memorandumul pentru de­sem­narea lui Cristian Popa în calitate de candidat al României pentru funcţia de vicepreşedinte al  BEI, iar în perioa­da următoare se derulează un proces de avi­zare internă în cadrul  instituţiei cu sediul la Luxemburg. 

Ioana Petrescu (fost ministru de finanţe), popunerea anterioară a Ro­mâ­niei pentru a ocupa postul de vice­pre­şe­dinte al BEI în locul lui Mihai Tă­nă­sescu, s-a retras. Mihai Tănăsescu, cel care ajungea în 2012 în top manage­men­tul BEI pe poziţia de vice­pre­şe­dinte - o premieră pentru Ro­mâ­nia-, este în concediu pre­lungit din octom­brie 2014. El s-a auto­sus­pen­dat după ce în toamna anului 2014 au apărut o serie de ale­gaţii referitoare la impli­ca­rea lui în uriaşul scandal Micro­soft (soldat cu acu­zaţii de mită de circa 20 mil. dolari), alături de opt alţi foşti miniştri.

Cristian Popa, care a devenit vi­ce­guver­na­tor în 1998, când avea mai puţin de 40 de ani, a fost res­pon­sabil din 2005 cu imple­men­ta­rea re­gi­mului de ţintire a in­flaţiei, devenit obiec­ti­vul cen­tral al Băncii Naţionale în ulti­mul dece­niu. A fost vice­gu­ver­nator al BNR timp de 16 ani, fiind cel mai lon­geviv mem­bru al condu­cerii exe­cutive a BNR după guvernatorul Mugur Isă­rescu. El a fost responsabil cu poli­tica monetară, studiile economice, mode­larea şi prognozele macroeco­no­mi­ce, stabilitatea financiară şi cu re­laţiile internaţionale ale BNR. Popa şi-a pierdut postul în noiembrie 2014, când s-a reales conducerea BNR după expirarea mandatului de cinci ani. Premierul Ponta l-a preferat pe Liviu Voinea, ministrul bugetului, pentru poziţia de viceguvernator.

Popa preferă stilul de tehnocrat, obiş­nuind să folosească un limbaj de spe­cialitate puţin accesibil publi­cului larg.

A avut, în schimb, mult succes în contactele in­ter­naţionale, inclusiv da­torită fluenţei în limbile en­gleză şi fran­ceză, şi a petrecut o bună par­te a timpului în stră­inătate. Prezenţa lui în spaţiul public românesc a fost destul de discretă.

Cristian Popa a mai deţi­nut funcţia de guvernator su­ple­ant al României pentru Ban­ca Mondială şi a fost mem­bru în echipele de nego­ciere şi dia­log ale BNR cu FMI, Comisia Europeană, Ban­ca Mondială, BERD, BEI şi OCDE. De ase­me­nea, a coordonat la ni­velul BNR dialogul cu agen­ţiile inter­naţionale de rating şi băn­cile in­terna­ţionale de in­ves­tiţii pre­cum şi activi­tă­ţile pri­vind in­tegrarea euro­pea­nă si afa­ce­rile europene în ca­drul BNR, po­trivit infor­ma­ţiilor trans­mi­se de Ministerul Finanţelor.

Este economist, iar în guvernul Văcăroiu a făcut parte din echipa ministrului reformei de atunci, Mişu Negriţoiu, actualul preşedinte al ASF. Înainte să fie viceguvernator el a fost consilier al lui Mugur Isărescu. Are un doctorat în economie mondială, la ASE.

Fără a avea o afiliere politică foarte vizibilă, Cristian Popa s-a bucurat de-a lungul mandatelor de viceguvernator de sprijinul PD (PDL) şi PSD.

BEI a fost creată în 1958, prin Tratatul de la Roma. Acţionarii BEI sunt cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Instituţia este cea mai mare bancă internaţională nesuverană atât din punct de vedere al finanţărilor acordate, cât şi al emisiunilor pe pieţele de capital.

Popa este cel mai longeviv executiv al BNR după Mugur Isărescu, fiind viceguvernator timp de 16 ani. El preferă stilul de tehnocrat, obiş­nuind să folosească un limbaj de specialitate puţin accesibil publi­cului larg. A avut, în schimb, mult succes în contactele in­ter­naţionale, inclusiv da­torită fluenţei în limbile en­gleză şi fran­ceză, şi a petrecut o bună par­te a timpului în stră­inătate. Prezenţa lui în spaţiul public românesc a fost destul de discretă.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO