Burse - Fonduri mutuale

Acţionarii SIF-urilor abia aşteaptă decizia de luni a deputaţilor

Acţionarii SIF-urilor abia aşteaptă decizia de luni a deputaţilor

Acţionarii SIF-urilor abia aşteaptă decizia de luni a deputaţilor

Autor: Andrei Chirileasa, Roxana Pricop

18.11.2011, 00:07 1674

Adrian Tănase,directorul general al societăţii ING Investment Management cu active în gestiune de peste 500 milioane de euro

Adrian Tănase,directorul general al societăţii ING Investment Management "Dacă se ridică pragul, în mod sigur discountul la care se vor tranzacţiona SIF-urile faţă de va­loa­rea reală a activelor se va micşora, având ex­pu­nere pe aceste companii ne dorim ca acest lucru să se întâmple. Scăderea discount-urilor se va pro­du­ce sigur, de fapt se întâmplă deja, preţul SIF-urilor a crescut puternic numai bazat pe probabilitatea per­cepută de piaţă ca fiind foarte mare ca schim­barea pragului să primească vot favorabil în plenul Camerei Deputaţilor săptămâna viitoa­re. Este clar pentru toată lumea că acest discount semnificativ există din cauza guvernanţei corporative slabe în cadrul SIF-urilor, or, ridicarea pragului va avea efect direct în sensul îmbunătăţirii actului de administrate a SIF-urilor. Mai mult, ridicarea pra­gului ne va permite să ne mărim expunerea pe aceste companii, lucru imposibil în acest moment. Nu suntem interesaţi să ne împlicăm în admi­nis­trarea SIF-urilor, suntem interesaţi să putem sus­ţine cu şanse reale oameni şi idei pentru îm­bu­nă­tăţirea procesului de administrare. Acum acest lucru nu se întâmplă, iar SIF-urile nu sunt admi­nis­trate pe placul majorităţii acţionarilor, fapt arătat şi de piaţă prin discounturile mari la care se tran­zac­ţionează aceste companii. Pe termen lung este de aşteptat ca randamen­te­le produse în administrarea activelor SIF-urilor să se îmbunătăţească atât prin creşterea randa­men­telor investiţionale, cât şi prin scăderea costu­rilor de administrare."

Adrian Pop, manager de portofoliu la compania suedeză de administrare East Capital cu investiţii de 72 milioane de euro pe bursa de la Bucureşti

"Ridicarea pragului de deţinere la 5% este un pas extrem de important. Cu actualul prag de deţi­ne­re în vigoare, ne-a fost foarte dificil să ne ex­pri­măm drepturile de acţionari, cum a fost, de exem­plu, situaţia în care am cerut completarea ordinii de zi la AGA din această primăvară. Unele dintre SIF-uri au decis să nu introducă solicitarea noastră pe or­­di­nea de zi, motivând că solicitarea a avut de­fi­cien­ţe de procedură. Noi credem însă că nu a fost ca­­zul unor deficienţe. În acelaşi timp, SIF Banat-Cri­­şana a hotărât că East Capital acţionează con­cer­­tat cu alţi acţionari, lucru care nu este adevărat. Con­du­ce­ri­le SIF-urilor trebuie să înţeleagă că sunt aleşi de ac­ţionari şi că datoria lor este să înţeleagă şi să res­pec­te pe deplin solicitările acţionarilor, şi nu să ad­­mi­nistreze SIF-urile ca şi cum ar fi pro­pri­ile lor com­panii, aşa cum se întâmplă uneori în pre­zent. Prin ridicarea pragului de deţinere, acţionarii ac­tuali vor putea să îşi exprime mai bine punctele de vedere şi să îşi exercite drepturile, iar acest lu­cru va du­ce în final la preţuri mai mari ale acţiu­nilor SIF-urilor.

Niciunuia dintre actualii conducători de SIF-uri nu ar trebui să îi fie teamă că ridicarea pragului va duce la schimbarea lor. Atât timp cât suntem mul­ţumiţi de modul în care este administrată o so­cie­tate, conducerea va rămâne neschimbată. East Capital nu este interesat să se implice în manage­men­tul SIF-urilor. În general, cu excepţia unora dintre fondurile noastre specializate, suntem investitori financiari. Astfel că nu participăm activ la administrarea com­paniilor în care investim.

Fondul Proprietatea deţine participaţii la com­panii de o mult mai mare importanţă strategică de­cât companiile din portofoliile SIF-urilor, şi cu toa­te acestea nu există prag de deţinere, iar acest lu­cru nu a avut un impact negativ asupra Fondului."

Mircea Solovăstru, investitor la bursă:

"În aceste vremuri grele, banii românilor din fon­durile de pensii private trebuie să rămână în ţară, nu să fie investiţi pe pieţele externe, iar ridica­rea pragului de deţinere va da posibilitatea fondu­ri­lor de pensii să îşi crească expunerile pe SIF-uri şi astfel să investească mai mulţi bani pe piaţa loca­lă. Eu sunt pentru ridicarea pragului de deţinere şi pen­tru privatizarea companilor de stat Romgaz şi Nuclearelectrica astfel încât fondurile de pensii să poată investi doar în companii româneşti, aşa cum sunt fondurile poloneze de pensii care nu pot in­ves­ti pe alte pieţe de capital."


Radu Hanga, directorul general al societăţii BT Asset ManagementRadu Hanga, directorul general al societăţii BT Asset Management, administratorul celui mai mare fond românesc de acţiuni

"Ridicarea pragului este un prim pas făcut spre o piaţă normală de capital. Este normal ca pentru o companie listată acţionarii să fie cei care iau de­ci­zii cu privire la activitatea companiei şi nu con­ducerea de una singură. Dacă vrem să avem o pia­ţă de capital dezvoltată, dacă vrem ca investitorii străini să investească în acţiuni româneşti, este nece­sar ca drepturile acţionarilor să nu fie îngră­dite sau limitate de praguri de deţinere. Condu­cerile SIF-urilor sunt evaluate de acţionari în func­ţie de performanţă, nu vor fi schimbate doar că a fost ridicat pragul de deţinere.

Actualul prag de deţinere le împiedică pe SIF-uri să întrunească cvorumul necesar într-o even­tuală AGA pentru aprobarea unei majorări a capitalului în scopul strângerii de resurse finan­cia­re. În condiţiile în care SIF-urile au vândut sau sunt pe cale să vândă participaţia la BCR, ac­ţiu­nile Erste Bank vor deţine o pondere mai im­por­tan­tă în portofoliu. În viitor, SIF-urile ar putea fi nevoite să participe la o majorare de capital la Erste Bank şi trebuie să aibă resursele financiare pen­tru a-şi menţine participaţia. Ridicarea pra­gu­lui de deţine­re va permite întrunirea cvoru­mu­lui ne­cesar pentru a fi aprobată o majorare de capital."

Nicolae Pascu, preşedintele societăţii de administrare a investiţiilor STK FinancialNicolae Pascu, preşedintele societăţii de administrare a investiţiilor STK Financial

"Miza din spatele ridicării pragului de deţinere este creşterea controlului asupra unor active sem­ni­ficativ mai valoroase decât valoarea lor de piaţă. Acest lucru reprezintă o oportunitate de business rari­simă. În cazul în care pragul va fi ri­di­cat, ne in­te­resează să ne implicăm în manage­men­tul so­cie­tă­ţilor în măsura în care ne va permite par­tici­paţia pe care o deţinem. Cred că va fi o con­curenţă pen­tru implicarea în management, în spe­cial din par­tea acţionarilor mari aşa cum sunt fon­du­rile de pen­sii şi fondurile străine de investiţii. Mai mult, mă aştept şi ca alte fonduri, până acum mai puţin ac­tive, să devină tot mai interesate de SIF-uri după ridicarea pragului. Un alt aspect im­por­tant este faptul că numirile în consiliile de ad­mi­nistraţie nu se vor mai face pe criterii politice, ci pe criterii cor­po­­rative după ridicarea pragului. Actua­lele con­du­ceri ale SIF-urilor au fost puţin im­plicate în admi­nis­­trarea companiilor din porto­fo­liu. Consi­der că prin­­cipalele obiective ale con­ducerii ar tre­bui să fie re­­ducerea discountului, care în prezent este uriaş, sus­­ţinerea preţului acţiunii prin răscum­pă­rări de ac­­ţiuni proprii şi politica de dividende. De ase­me­nea, după ridicarea pragului va fi posibilă coa­gu­la­rea unor acţionari mai puternici în cadrul SIF-urilor.

Impactul ridicării pragului se va vedea în prin­ci­pal asupra reducerii discount-ului la care se tran­zacţionează acţiunile SIF-urilor în raport cu activul net. Pe termen de un an, ne putem aştepta ca dis­countul să se îngusteze de la 60% la 20%."

AFACERI DE LA ZERO