Burse - Fonduri mutuale

Cel mai mare fond listat a cumpărat acţiuni de 3,8 mil. lei în octombrie

Cel mai mare fond listat a cumpărat acţiuni de 3,8 mil. lei în octombrie

Autor: Roxana Pricop

12.11.2015, 00:06 708

Fondul închis de investiţii STK Emer­gent, listat la bursa de la Bu­cu­reşti, şi-a redus cu 3,8 milioane de lei de­ţinerile de numerar din porto­fo­liu pe parcursul lunii octombrie, folosind banii pentru a cumpăra ac­ţiuni la com­pa­niile din sectorul pe­trolier şi al me­talelor in­dustriale cotate pe pieţele ex­terne.

„Ca şi în lunile ante­rioare, am con­tinuat să efectuăm achiziţii de titluri ale com­paniilor ce acti­vează în sectorul pe­trolier şi al metalelor industriale, cu oca­zia noilor corecţii din cursul lunii. La mo­mentul redactării ra­portului, va­loa­rea por­to­foliului tran­zac­ţio­nabil de ac­ţiuni este de 41,73 mil. lei, variaţia aces­tuia faţă de finalul lunii sep­tem­brie fiind de plus 13,14%“, scriu ma­na­gerii fon­du­lui în raportul pe luna oc­tom­brie. STK Emergent, ad­mi­nistrat de so­cie­tatea STK Fi­nancial, este cel mai mare fond închis listat pe bursa de la Bu­cureşti, cu active nete de 64,43 mi­l. lei la finalul lunii octombrie. În octom­brie, fon­dul a raportat un ran­da­ment de 4,2%.

„Volatilitatea ridicată a firmelor din sectorul petrolier şi minier din ul­tima perioadă constituie un indiciu pri­vind finalul trendului de scădere. Deşi pe termen scurt se pot înregistra va­riaţii negative, credem că acestea vor fi de moment şi ţintim ren­tabilitatea pe care aceste pla­sa­mente o pot aduce în lunile viitoare datorită supravânzării şi subeva­luării prezente“, mai spun ad­ministratorii în raport.

Printre in­ves­titorii în fondul închis se numără şi omul de afa­ceri Zoltan Boszor­menyi, care în luna august a fost raportat pe bursă cu o de­ţinere de 5,2% din capitalul STK Emer­gent (STK), în valoare de 3,7 milioane de lei.

AFACERI DE LA ZERO