Burse - Fonduri mutuale

Fondurile de pensii facultative se vor putea proteja de riscul de dobândă

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Autor: Roxana Pricop

19.05.2015, 00:04 314

Autoritatea de Supraveghere Fi­nan­ciară (ASF) a supus dezbaterii pu­blice, până pe 25 mai, un proiect de mo­di­ficare şi completare a Normei nu­mărului 11/2011 privind investirea şi eva­luarea activelor fon­du­rilor de pensii pri­vate, ce introduce po­si­bi­litatea de protejare îm­po­triva ris­cului de do­bândă pentru fondurile de pensii facul­tative.

Riscul de rată a do­bânzii reprezintă proba­bi­lita­tea de a suferi o pier­dere sau o nerealizare a pro­fiturilor prognozate din cauza variaţiei ratei do­bânzii pe piaţă într-un sens ne­fa­vorabil. Pilonul III de pensii (facul­tative) dis­pu­ne de active de peste un mi­liard de lei in­vestite în proporţie de 67% în titluri de stat. Dobânzile la titlurile de stat au scă­zut în prezent până la minime isto­rice.

Proiectul de normă mai vizează reevaluarea modului actual de calcul al gradului de risc, respectiv corelarea riscurilor pe care instrumentele finan­ciare din portofoliile fondurilor le manifestă cu ponderile de risc alocate, în special ponderile alocate obligaţiunilor şi instrumentelor pieţei mo­netare (conturi curen­te şi depozite ban­care). ASF vrea să mai intro­ducă posibilitatea de a tranzacţiona obliga­ţiuni corporatiste şi obli­ga­ţiuni municipale care au fost listate pe o piaţă regle­mentată, dar a căror lichiditate este redusă, şi pe pieţe nereglementate (OTC). Decizia privind tran­zacţionarea pe o piaţă neregle­mentată a obliga­ţiu­nilor corporative şi muni­cipale va trebui să fie asumată şi fun­damentată de către directorul de in­vestiţii pentru fiecare tranzacţie în parte şi va trebui să fie corespunzător reflec­tată în declaraţia privind politica de in­vestiţii (autorizată de către Autoritate), precum şi în politica şi procedurile interne de administrare a riscurilor.