Burse - Fonduri mutuale

Guru-ul pieţelor emergente Mark Mobius a fost enervat ieri de întrebările acţionarilor FP

Guru-ul pieţelor emergente Mark Mobius a fost enervat ieri de întrebările acţionarilor FP

Autor: Andrei Chirileasa

27.04.2011, 23:56 171

Acţiunile Fondului Pro­prie­tatea au scăzut re­cent sub pragulde 0,58 lei, tranzacţionându-se cu 42% sub nivelul de un leu lacare statul a realizat conversia titlurilor de despăgubire înacţiuni. Cu alte cuvinte, cine avea de primit un mi­lion de lei dela stat ca despăgubire pen­tru proprietăţile confiscate de regimulco­munist a primit până la începutul acestui an un milion deacţiuni FP. De la listarea la Bursă, pe 25 ianuarie, ac­ţiu­niles-au tranzacţionat la un preţ me­diu de circa 0,61 lei, adicăfoştii pro­prie­tari au putut recupera doar 61% din suma primită cadespăgubire de la stat.

Aceştia se tem că odată cu reluarea pro­cesului de conversie atitlurilor de des­păgubire în acţiuni, pe data de 2 mai, preţul depe Bursă al acţiunilor va continua să scadă. Cei care vor primiacţiuni începând din 2 mai le vor primi la preţul mediu de pe Bursădin ultimele 60 de zile, de circa 0,6045 lei. Astfel, la un milionde lei despăgubire ei vor avea dreptul la un număr mai mare deacţiuni (circa 1,65 milioane de acţiuni).

Nemulţumirea acţionarilor s-a re­flec­tat în votul exprimat lapunctul al trei­lea de pe ordinea de zi privind distri­bui­rea dedividende. Ei au aprobat cu circa 99% din voturi propunereaMinis­te­rului de Finanţe privind distribuirea unui dividend brutde 0,03141 lei/ac­ţiu­ne, dublu faţă de cel propus de FranklinTempleton, de 0,01569 lei/acţiune, res­pin­gând propunereaadministratorului.

Fondul le va plăti astfel acţionarilor circa 432 mil. lei, dincare aproape 160 mil. lei vor ajunge la Ministerul Finan­ţelor,care deţine 36,7% din acţiuni.

Pe lângă Ministerul Finanţelor, care deţine 5,07 miliarde deacţiuni (36,79% din capitalul fondului), în fa­voa­rea dividenduluimai mare au votat şi acţionari minoritari care deţin circa 690 demilioane de acţiuni, respectiv 5% din capital. Propunerea dedividend a Templeton a adunat voturile a doar 14 milioane deacţiuni (0,1% din capi­talul fondului). Asta deşi reprezentanţiiFranklin Templeton au încercat să le ex­plice acţionarilor cădublarea divi­den­de­lor ar însemna că fondul nu va mai avea banipentru susţinerea progra­mu­lui de răscumpărare a acţiunilor de peBursă, una dintre măsurile pe care ad­mi­nistratorul american doreasă o apli­ce pentru creşterea preţului acţiunilor.

Discursul lui Mobius nu a mai impresionat penimeni

Adunarea Generală a Acţionarilor de la Fondul Proprietatea aînceput cu discursul lui Mark Mobius, preşedintele exe­cutiv alTempleton Emerging Mar­kets Group, considerat un guru al pie­ţeloremergente.

El a vorbit din nou despre potenţia­lul de creştere al pieţeloremergente şi despre miliardele de dolari ale investi­to­rilor dinChina şi Asia şi despre cât de ieftină şi inte­re­santă pentruinvestitori este piaţa de capital din România, sus­ţinându-şipre­zentarea cu o înşiruire de power-point-uri frumos colorate.

Lui i-a urmat la microfon Greg Konieczny, managerul deportofoliu al Fondului Proprietatea din partea Templeton, care aprezentat realizările administratorului de la preluarea mandatului,în septembrie 2010, printre care listarea la Bursă.

Discursurile celor doi nu s-au mai bu­curat însă de acelaşiinteres din par­tea acţionarilor din sală ca în urmă cu şase luni,când aceştia îşi preluau man­datul. Mai mult, mulţi dintreacţionarii care au luat cuvântul şi-au exprimat ne­mulţumirea faţăde rezultatul celor şase luni de administrare a FonduluiPro­prietatea de către Templeton, respectiv pre­ţul acţiunilor depe Bursă.

"Câţi bani aţi adus în urma road-show-ului", a fost primaîntrebare adre­sată de un acţionar administratorului fon­dului.Greg Konieczny a arătat că procesul de promovare a fondului nu esteunul uşor, dar că de la listare inves­ti­­torii instituţionali aucumpărat încă 7% din acţiuni, ajungând să deţină peste 20%.

Intervenţiile acţionarilor au fost acide la adresaadministratorului

Marius Murgu, preşedintele Aso­cia­ţiei Acţionarilor Privaţi dela Fondul Proprietatea, a fost şi mai virulent în intervenţia sa:"Acum un an ne-aţi pro­mis că veţi aduce investitorii nece­saripentru ca preţul acţiunilor să ajungă la un leu. Acum ne faceţiaceeaşi pre­zentare cu per­spectivele pieţei din Ro­mâ­nia, dar noivedem preţul scăzând sub 0,6 lei. Mă întreb cum veţi reuşi săţineţi preţul peste 0,6 lei după 2 mai (când va fi re­luat procesulde despă­gubire - n. red.)".

Răspunsul a venit din partea lui Greg Konieczny care a explicatdin nou că administratorul nu poate controla piaţa, că face totposibilul pentru atragerea de investitori şi că are la înde­mâ­năun program de răscumpărare pe care vrea să-l folosească pentrucreş­te­rea cursului acţiunilor. El a fost com­pletat de MarkMobius, vădit enervat: "Noi nu am promis niciodată că vom ducepreţul la 1 leu. Este o minciună. Vom încerca şi vom lucra dingreu, dar totul depinde de piaţă".

Franklin Templeton primeşte anual un comision de 0,479% dinca­pi­ta­lizarea fondului, care la cotaţiile ac­tuale înseamnă 9,3milioane de euro.

"Avem tot interesul ca preţul să fie cât mai mare pentru căonorariul este legat de preţ. Totul depinde însă de piaţă şi avem oconcurenţă puternică din Rusia, Polonia sau Turcia. Avem nevoie şide cooperarea Guvernului pen­tru a face piaţa mai atractivă", aadău­gat Konieczny.

O altă nemulţumire a acţionarilor este că odată cu reluareaprocesului de despăgubire la ANRP, cei care vor fi despăgubiţi încontinuare vor primi mai multe acţiuni decât cei care au fostdes­pă­gubiţi până la 11 ianuarie, când a fost în­trerupt procesul.Unii acţionari au ce­rut administratorului să le ofere asis­ten­ţăjuridică în recuperarea dife­ren­ţei dintre preţul de pe Bursă şivaloarea de UN leu la care au fost despăgubiţi.

"Suntem aici ca să administrăm fondul. Nu ne putem implica înproce­sul de despăgubire", a fost răspunsul sec al luiKonieczny.

În final a fost tot cum a vrut statul

După circa două ore de dezbateri s-a trecut la votul punctelorde pe ordi­nea de zi a AGA. Propunerea de divi­dend a Finanţelor afost aprobată cu o largă susţinere din partea acţionarilormi­noritari, iar cei doi candidaţi susţinuţi de Finanţe pentruCo­mi­tetul Repre­zen­tanţilor au fost de asemenea aleşi.

Cei doi sunt Doru-Petru Dudaş, di­rec­tor general în Ministerulde Finanţe, şi Simion Dorin Rusu, consilier al mi­nistruluieconomiei Ion Ariton. Ei i-au înlocuit pe Corin Trandafir,repre­zen­tantul urmaşilor lui Nicolae Malaxa, şi pe Monica Maurer,care a reprezentat pâ­nă acum Ministerul Finanţelor.

Maurer, care a fost revocată din Co­mitetul Reprezentanţilor lapropu­ne­rea Ministerului Finanţelor, a venit la AGA împreună cuavocatul său, spu­nând că ar putea contesta decizia de re­vo­careîn instanţă, invocând nereguli procedurale.

Ministerul Finanţelor deţine 36,7% din acţiunile FP, dar arputea pierde controlul în următoarele luni, după ce va fi reluatprocesul de despăgubire.

Ceilalţi membri în Comitet sunt Bogdan Drăgoi, secretar de statîn Finanţe, Cristian Buşu, ambii cu mandat de la Ministerul deFinanţe şi Sorin Mîndruţescu, director Oracle România, care afirmăcă are mandat din partea unor acţionari minoritari.

AFACERI DE LA ZERO