Burse - Fonduri mutuale

Romgaz, pariu pe liberalizarea preţului la gaze

Romgaz, pariu pe liberalizarea preţului la gaze

Autor: Roxana Pricop

21.10.2013, 21:20 1162

Potenţialul acţiunilor Romgaz vine din li­be­ralizarea preţului la gazele naturale din pro­ducţia internă şi alinierea la preţurile de pe piaţa europeană. Altfel spus, o creştere a pre­ţu­lui la gaze va influenţa pozitiv profitul com­pa­niei şi indirect evoluţia acţiunilor pe bursă.

România s-a angajat să reali­ze­ze o libe­ralizare totală a preţului ga­zelor din producţia in­ternă pre­cum şi a pre­ţurilor cli­en­ţilor finali. În fe­brua­rie, guver­nul a de­marat pu­ne­rea în apli­care a unui plan de deregle­men­tare a preţu­ri­lor la gaze prin creşterea pre­ţurilor gaze­lor cu 5% pentru clienţii noncasnici.

WikiZF: Profilul companiei Romgaz

Conform planului, deregle­men­tarea totală a preţului se va realiza până la data de 1 oc­tombrie 2014 pentru clienţii non­casnici şi până la 1 octombrie 2018 pentru clienţii casnici. Pentru clienţii noncasnici, preţul gazelor naturale din producţia internă va creşte de la 49 lei/MWh începând cu 1 februarie 2013 până la 119 lei/MWh la 1 octombrie 2014. Pen­tru clienţii casnici, preţul va înregistra o creş­tere de la 45,7 lei/MWh la data de 31 de­cem­brie 2012 până la 119 lei/MWh la data de 1 octombrie 2018.

Anul trecut, Romgaz a vân­dut gaze la preţul de 495 de lei pe mia de metri cubi, în­să, conform calendarului de libe­ra­li­za­re, preţul ar trebui să ajungă la 1.000 de lei pe mia de metri cubi până în oc­tom­brie anul viitor. Aceasta va ur­ca afa­ce­rile şi profitul Rom­gaz, chiar dacă statul va taxa cu 60% profi­turile obţinute de pro­du­că­torii locali (Rom­gaz şi Pe­trom) din creş­terea pre­ţului ga­ze­lor. Romgaz de­ţi­ne rezer­ve de gaze dovedite şi proba­bile de 75,3 mld. metri cubi. La un preţ de 1.000 de lei pe mia de metri cubi, Romgaz ar pu­tea obţine venituri de 17 mld. euro din vânzarea aces­tor gaze şi pro­fituri de pes­te 5,2 mld. euro, con­form calculelor ZF.

Romgaz este cel mai ma­re pro­du­că­tor şi furni­zor de gaze naturale din Ro­mânia. În 2012, Rom­gaz a produs 5,66 miliarde metri cubi de gaze naturale şi, potrivit ANRE, avea o cotă de piaţă de 50,12% din vân­ză­ri­le de gaze natu­ra­le din producţia in­ternă. Producţia de gaze a com­paniei a rămas rela­tiv constantă în primul se­mes­tru la apro­xi­ma­tiv 2,8 mld. metri cubi. La 30 iunie 2013, so­cie­ta­tea de­ţi­nea rezerve do­ve­dite nete de 62,1 mld. metri cubi de ga­ze şi rezerve pro­ba­bile ne­te de 13,2 mld. metri cubi, valoarea cumula­tă a aces­tora fiind de circa 17 mld. euro. Punctul slab al Romgaz este ab­senţa unor descoperiri noi sem­ni­ficative de gaze prin care să-şi refacă rezervele, în condiţiile în care rezervele actuale îi mai ajung pentru circa 13 ani, la o cantitate extrasă de 5,7 mld. metri cubi pe an. Pentru a-şi reface rezervele, Romgaz ar trebui să investească mai mult în explorare sau în achiziţia unor perimetre noi, ceea ce ar în­sem­na ca rata de distribuţie a dividendelor să scadă în următorii an.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 22.10.2013

AFACERI DE LA ZERO