Business Internaţional

Un fost bancher polonez într-o scrisoare către FT: E adevărat că Polonia a câştigat net 163 mld. euro de la UE în 20 de ani, dar ţara a pierdut forţă de muncă pregătită în favoarea Vestului în valoare de 160 miliarde de euro

Un fost bancher polonez într-o scrisoare către FT: E...

Autor: Catalina Apostoiu

28.05.2024, 00:06 359

Aveţi cu siguranţă dreptate să consideraţi că Europa Centrală şi de Est postcomunistă a benefi­ciat de pe urma aderării la UE, însă minimalizaţi as­pec­tele negative care vor modela viitorul regiu­nii, scrie Maciej Olex-Szczytowski, fost bancher polonez şi con­silier al ministe­ru­lui de ex­terne polonez, în­tr-o scrisoare adre­sată Financial Times. Situaţia demo­gra­fică dezastruoasă a re­giunii este e­xa­cerbată de faptul că a­ceasta a dăruit 10 mili­oane de mi­granţi Vestului. Croa­ţia a pierdut a­proa­pe un sfert din oameni. Ro­mânia, Bulgaria şi cele trei ţări baltice au asis­tat la exodul unei cincimi din munci­tori, iar Polonia la ple­carea a „doar“ o zecime dintre aceştia.

Vastul exod al creierelor a fost a­gra­vat de costuri reale. Emigranţii po­lo­nezi au dus cu ei educaţie primită în valoare de 160 miliarde de euro (con­form datelor OCDE). Transferurile nete de care a beneficiat Polonia din mo­mentul în care a aderat la bloc în 2004, de 163 miliarde de euro la sfârşi­tul lunii martie 2024, de-abia acum au început să compenseze. UE bineînţe­les a interzis politicile industriale pro­tecţioniste, astfel că ţările din Europa Centrală şi de Est nu au putut copia ţări precum Coreea de Sud şi Taiwan în a creşte multi­na­ţionale locale. În schimb, străinii deţin cea mai mare parte a produ­cătorilor in­dus­tri­ali ma­jori şi compa­niilor mari de servicii din aceste ţări. În Po­lo­nia, aceştia con­tro­lea­ză peste ju­mă­tate din sectorul ma­nu­facturier mo­dern şi de retail. Străinii realizează jumătate din exporturile industriale ale Cehiei şi Poloniei. În Ungaria, patru-cincimi.

Valoarea adăugată generată în Europa Centrală şi de Est revine în mod disproporţionat outsiderilor. Eco­no­miile din regiune, unde compa­niile vin să producă, dar nu-şi aduc şi sediile, depind de IMM-uri locale slabe pentru cercetare şi dezvoltare, domeniu care, în mod nesurprinzător, este extrem de redus.

PIB-ul pe cap de locuitor al aces­tor ţări poate părea decent. Polonia, de exemplu, este la patru cincimi din nivelurile UE. Însă, având în vedere dependenţa economiilor din regiune, lupta pentru atingerea mediei UE va fi destul de dură. Atingerea productivi­tăţii şi nivelului de venit din nord-ves­tul Europei pare aproape imposibilă.