• Leu / EUR4.7787
  • Leu / GBP5.6852
  • Leu / USD4.3149
Business Internaţional

Economia mondială a intrat într-un cerc vicios în care salvarea unuia îngreunează situaţia celuilalt

Economia mondială a intrat într-un cerc vicios în care salvarea unuia îngreunează situaţia celuilalt

Jaime Caruana a avertizat că agresivitatea băncilor centrale ar putea crea „aşteptări nerealiste“ în privinţa puterii lor de a „rezolva problemele fundamentale“.

Autor: Andrei Cîrchelan

26.06.2012, 00:06 868

La cinci ani după ce criza fi­nan­cia­ră a înghiţit economia glo­ba­lă, lumea nu pare mai aproa­pe de a găsi un model eco­no­mic sustenabil, iar structurile de re­gle­mentare trebuie să abor­deze pro­blemele băn­cilor forţându-le să-şi ac­cep­te pierderile, să eli­mine aceste pier­deri din bilanţ şi să conso­li­deze capitalurile pen­tru a finan­ţa o creştere eco­no­mică sus­tenabilă, se arată într-un ra­port al BRI citat de Financial Times.

"Revitalizarea băncilor şi mo­derarea industriei finan­cia­re vor pune capăt interacţiunii dis­tructive cu celelalte sectoare şi vor permite următorii paşi, res­pectiv consolidarea fiscală şi re­du­cerea gradului de înda­to­ra­re în sectorul privat nonfinanciar. Numai atunci vom putea reveni la o cale de creştere echi­li­bra­tă", a declarat economistul-şef al BRI Stephen Cecchetti la lansarea rapor­tului anual al BRI pe 2012.

Potrivit documentului, bugetele majo­ri­tă­ţii economiilor avansate, excluzând plăţile do­bânzilor, "ar avea nevoie de 20 de ani con­secutiv cu creştere economică de peste 2% din Produsul Intern Brut - începând de acum - pentru a aduce raportul datorie/PIB la nivelul înregistrat înainte de criză".

Politica monetară a fost până în prezent in­stru­mentul principal împotriva crizei, însă acea­stă abordare creează riscul ca econo­mi­ile să devină dependente de dobânzi extrem de scăzute.

"Posibilităţile de acţiune ale băncilor cen­trale au limite foarte clare. Ele nu pot re­para bilanţurile. Ele nu pot spori pro­duc­ti­vi­ta­tea şi nu pot aşeza politicile pe o cale sus­tenabilă", a spus Cecchetti.

Oficialul a adăugat că fie­care an în care li­derii nu reu­şesc să ia măsuri pen­tru con­solidare fiscală pre­lun­geş­te perioada de recuperare.

Economiile dezvoltate sunt expuse în cea mai mare mă­sură la riscuri, mai ales cele din Europa, însă şi eco­no­miile emergente se con­frun­tă cu riscuri din ce în ce mai mari, mai ales cele care au crescut rapid prin expor­turi către vecinii mai dezvoltaţi.

"Ţări precum Rusia sau India ar putea avea probleme con­siderabile dacă partenerii lor de comerţ în­re­gistrează o încetinire a creş­terii, aşa cum e pre­vizibil, în perioada 2011-2015", notează raportul.

Jaime Caruana, director general al BRI şi fost guvernator al băncii naţionale din Spania, avertizează că agresivitatea recentă a băncilor centrale ar putea crea "aşteptări nerealiste" în privinţa puterii lor de a "re­zolva proble­me­le fundamentale", iar extin­de­rea acţiunilor băncilor centrale ar pre­su­pune riscuri, potrivit notelor pregătite pen­tru întâlnirea anuală a BRI citate de Wall Street Journal.

"Politica monetară oferă timpul necesar pen­tru ca alte politici să corecteze pro­ble­mele fundamentale din bilanţurile eco­no­mi­ce. Dar chiar şi acest rol de tranziţie are limi­te şi riscuri. În circumstanţele actuale, bene­fi­ciile unei relaxări cantitative continue nu vin fără costuri", spune Caruana.

Riscurile pe care le aduc băncile centrale

El a identificat trei riscuri majore legate de acţiunile băncilor centrale.

Primul risc provine din faptul că "sti­mu­la­rea monetară prelungită face ca ajustările fis­cale şi structurale să pară mai puţin ur­gen­te", permiţându-le băncilor şi guvernelor să amâ­ne anumite schimbări dureroase, dar ne­ces­are. Al doilea risc provine din dobân­zile mici la creditare, care ar putea deter­mina investitorii şi instituţiile financiare să îşi asu­me riscuri şi mai mari în căutarea unui ran­dament mai bun. Ultimul este ca băncile cen­trale să aibă dificultăţi în a "calibra şi im­ple­menta contractarea politicilor mo­netare, care va fi inevitabil necesară", ceea ce ar putea produce o nouă bulă a creditului sau ex­plozia inflaţiei.

"Ajustarea fiscală, repararea bilanţu­rilor bancare şi alte reforme nu pot fi amâna­te în speranţa unor vremuri mai bune", a spus Caruana, adăugând că trebuie acţionat şi pe alte fronturi, nu numai la nivel de bănci cen­trale, altfel încrederea în economie va con­tinua să scadă, ceea ce va amplifica ris­curile la adresa stabilităţii macroeco­nomice şi financiare.

Directorul general al Băncii Reglementelor Internaţionale

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7787
Diferență: 0,0209
Ieri: 4.7777
Azi: 4.3149
Diferență: 0
Ieri: 4.3149
Azi: 5.6852
Diferență: 0,0211
Ieri: 5.6840
Azi: 4.3771
Diferență: 0,4152
Ieri: 4.3590