Business Internaţional

Ingredientele crizei care a cutremurat sistemul bancar din Bulgaria: corupţia, lupta politicienilor pentru putere, panica şi neîncrederea

Autor: Andra Oprescu, Bogdan Cojocaru

01.07.2014, 20:19 1249

Un fost premier a fost de­nun­ţat pentru discre­di­ta­rea sectorului ban­car, mai multe persoane au fost arestate sub sus­pi­ciu­nea că ele au lansat atacul infor­ma­ţional fără precedent asupra First Invest­ment Bank şi au panicat mii de bul­gari, iar jurnaliştii caută să-şi explice cum un sistem bancar considerat sigur şi exem­plar de cele mai importante insti­tu­ţii financiare a putut fi lovit atât de dur doar cu zvonuri.

Jurnalistul Vasil Stefanov de la agen­ţia Novinite consideră că această criză s-a hrănit cu bolile societăţii bulgă­reşti: incertitudine, neîncredere şi o ati­tu­dine de genul „fiecare pentru el“.

„Ceea ce mai este alarmant este în­cli­naţia publicului spre senzaţional, iar în aceasta presa joacă un rol central, ca şi anu­miţi politicieni înfometaţi după putere“, scrie el.

Panica a început după apariţia unor in­for­maţii cum că cel mai mare client al Corporate Commercial Bank (CCB), mo­gulul media Delyan Peevski, a retras su­me mari de bani. Ceilalţi clienţi s-au gră­bit să-şi recupereze depozitele, ceea ce a distrus lichiditatea instituţiei de cre­dit şi pe cea a unei subsidiare recent achi­ziţionate de la Crédit Agricole, Ban­ca centrală a intervenit suspendând acti­vită­ţile şi preluând controlul ambelor bănci pe 20 iunie, practic naţio­na­lizân­du-le. Două zile mai târziu banca naţio­na­lă a anunţat planuri pentru recapita­li­zarea lor cu fonduri de stat, deşi gu­ver­nul ar vrea ca acestea să fie recapi­ta­lizate mai întâi de acţionari.
 

Lupul de pază la oi

De CCB presa bulgară leagă anche­ta­rea viceguvernatorului băncii naţio­nale Ţvetan Gounev, care conduce şi De­par­ta­mentul de Supraveghere Ban­cară. În lip­sa unor informaţii precise de la pro­cu­rori, pre­sa a speculat pe baza unei scri­sori ano­ni­me că Gounev este an­chetat pen­tru abuz în serviciu. Au­to­rul scrisorii, care se re­comandă ca fiind un angajat al băn­cii cen­trale, a explicat că vice­gu­ver­na­to­rul a în­chis ochii la acti­vi­tatea unei „bănci care a fost în ultimele zile în cen­trul atenţiei“. El scrie că atât Gounev, cât şi guver­na­torul Ivan Iskrov „au pus pre­siune“ pe departamentul de su­pra­ve­ghe­re al băncii centrale să nu con­troleze cu stric­teţe afacerile acestei bănci şi că ofi­cia­lii sunt „de ani de zile de­pen­denţi finan­ciar de această bancă“. Jur­naliştii con­sideră că scrisoarea se re­feră la CCB. Presa susţine de mult timp că CCB emite îm­prumuturi mai mari decât permite le­gea compa­ni­ilor care au legătură cu ban­ca şi că banca centrală ignoră dovezile în acest sens.

Panica s-a amplificat vineri, când mii de bulgari s-au îngrămădit să-şi re­tragă de­pozitele de la First Invest­ment Bank după ce au fost bombardaţi prin SMS, prin platformele media şi prin reţelele de so­cializare cu avertismente că banca este în pragul falimentului. În acea zi au fost re­trase sume echivalente cu 410 milioane de euro.

CCB şi First Investment Bank se pla­sează pe locul patru, respectiv trei, în cla­samentul băncilor din Bulgaria în func­ţie de active. Ele sunt, de asemenea, cele mai mari bănci cu capital local din Bul­garia. Cele două bănci deţin aproape 19% din activele sistemului bancar.
 

Politicieni care se muşcă unii pe alţii pentru putere

Fostul premier Boyko Borisov a pus paie pe foc declarând la un post de tele­vi­ziune că atunci „când ministrul de finan­ţe spune că băncile sunt stabile, pe lim­ba bulgarilor aceasta înseamnă de­zas­tru iminent“. Politicianul, care caută să fie reales în codiţiile în care parla­men­tul va fi dizolvat în august, iar pentru oc­tom­brie au fost programate alegeri anti­ci­pa­te, sus­ţine că FMI ar trebui să inter­vi­nă pen­tru salvarea sistemului bancar. Iar FMI a anunţat că este pregătit să in­ter­vină, no­tează Novinite. Instituţia fi­nan­ciară in­ter­na­ţională a asigurat, însă, ca şi CE când a per­mis Sofiei să extindă o linie de credit de aproape 1,7 mld. eu­ro pentru a aju­ta băncile, că Bulgaria are o bază de ca­pital stabilă şi că sis­temul bancar bul­gă­resc este bine capita­lizat şi li­chid. Analiş­tii FMI consideră că pro­ble­me­le din Bulgaria nu se vor pro­paga în regiune.

Actualul guvern este în funcţie de doar un an, iar premierul Plamen Ore­şar­ski şi-a anunţat demisia pentru că par­ti­dul său a fost zdrobit în alegerile euro­par­la­mentare de partidul lui Borisov. Acesta a demisionat la rândul său din funcţia de pre­mier în iarna anului tre­cut „oripilat“ de violenţa cu care for­ţele de ordine afla­te sub controlul guver­nului au răs­puns de­monstranţilor ieşiţi în stradă pen­tru a pro­testa contra creşterii peste noap­te a fac­turilor la utilităţi şi contra corup­ţiei din clasa politică. Însă Borisov a fost denunţat procu­ro­rilor de fostul mi­nis­tru al apărării Nikolai Ţonev pentru în­căl­carea unei pre­vederi din Codul pe­nal prin comen­ta­riile sale în care „admite falimentul şi cere intervenţia FMI“.

Articolul respectiv stipulează că „oricine încearcă să destabilizeze gu­ver­nul sau să perturbe funcţionarea siste­mu­lui monetar şi bancar prin inhibarea acti­vităţii instituţiilor sau prin neînde­pli­ni­rea atribuţiilor este pasibil de pedeap­sa cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi în cazuri grave de până la 15 ani“.

 

„Situaţiile de panică sunt coşmarul oricărui bancher“

„Situaţiile de panică sunt coşmarul oricărui bancher. Orice măsură care înăbuşă din faşă panica este binevenită“, spune analistul Aurelian Dochia. Sutele de ani de experienţă bancară, dar şi exemplul recent al băncii britanice Northern Rock arată că panica este periculoasă pentru sistemul bancar în ansamblu, a explicat el.

„Nu contează care este situaţia reală a unei bănci, ci cât de bine este percepută“, a adaăugat Aurelian Dochia.

Cât despre efectele crizei bancare din Bulgaria asupra Ro­mâniei, el a precizat că „nu există legătură directă cu Ro­mânia. Dar sigur că prudenţa este necesară. Băncile cen­trale şi cele individuale au luat măsuri pentru a se asigu­ra că indicatorii stau bine“. Daniela Stoican

AFACERI DE LA ZERO