Business Internaţional

Şase motive pentru care alegerile din Germania interesează pe toată lumea

Şase motive pentru care alegerile din Germania interesează pe toată lumea

Foto: Shutterstock

Autor: Bogdan Cojocaru

19.09.2013, 20:23 441

Deşi încă dinaintea cursei electorale a fost clar că Angela Merkel va rămâne can­ce­larul Germaniei, întrebarea este ală­turi de cine va gu­verna partidul ei, iar acest lu­cru intere­sea­ză nu doar pe ger­mani. Deznodă­mântul ale­gerilor se va reflecta în domenii variind de la ta­xarea circulaţiei pe auto­străzi la răcirea rela­ţiilor germano-ame­ricane şi reducerea repre­zentării la ni­velul UE şi de aceea va avea efecte asupra întregii Europe.

Politicile fiscale şi sociale sunt priorita­re pentru 80% dintre nemţi atunci când de­cid cu cine să voteze, potrivit unui son­daj de opinie Emnid, citat de publicaţia ger­mană de limbă engleză The Local. Creştin-democraţii lui Merkel (CDU) şi alia­ţii lor liberal-democraţii (FDP) se opun creşterii taxe­lor pe avere, so­cial-democraţii (SPD) şi verzii, din opo­ziţie, vor intro­du­cerea unui impozit pe moş­tenire. FDP a pro­mis, de asemenea, re­ducerea taxei pe elec­tricitate. CDU vrea ca de sistemul de taxare să beneficieze în pri­mul rând familiile şi cu­plu­rile, iar FDP pro­movează facilităţile fis­ca­le pentru afa­ceri. SPD şi verzii propun spri­jin mai mare pentru persoanele cu veni­turi re­duse. Orice taxă în plus sau în minus afec­tează pu­terea de cumpărare în Germa­nia, iar această ţară reprezintă principala forţă care antrenează creşterea economică în Euro­pa. Germania este cel mai mare importator pentru mărfurile româneşti.

De asemenea, rezultatul alegerilor ar pu­tea face mai scump condusul pe auto­stră­zile germane. Uniunea creştin-socială din Bavaria, formaţiunea soră a CDU, vrea să taxeze maşinile străine care circulă pe auto­străzile bavareze. Ei îşi justifică ideea prin faprul că nemţii sunt nevoiţi să plă­teas­că taxe de drum „în aproape toate ţările vecine“.

Unii oficiali germani şi britanici consideră că funcţiile anumitor comisari europeni sunt simple „glume“

Scrutinul va avea impact asupra viito­ru­lui UE. Merkel a promis că dacă va fi re­aleasă va reduce birocraţia în sistemul cen­tral al Uniunii. Alături de premierul brita­nic David Cameron, ea s-a angajat să di­mi­nueze numărul comisarilor europeni şi să dea ţărilor membre putere de decizie mai mare în privinţa beneficiarilor aju­toa­relor de stat. Aceste planuri vor fi propuse la Bruxelles lu­na aceasta. O birocraţie mai mică va reduce con­trolul pe care îl are Co­mi­sia Europeană, iar unele puteri vor re­veni statelor membre. Potrivit The Sunday Times, unii oficiali ger­mani şi britanici con­si­deră că funcţiile anu­mi­tor comisari sunt sim­ple „glume“, create pen­tru a se asi­gura că fiecare stat este re­prezentat.

Alegerile pot avea consecinţe asupra atitu­dinii Germaniei faţă de Europa. Primul partid eurosceptic al ţării vrea sfârşitul zonei euro şi retragerea ţării din proiectul uniunii monetare. Intrarea acestui partid în parla­ment este posibilă.

Alegătorii pot schimba, de asemenea, relaţiile ţării cu SUA, care s-au tensionat în urma a ceea ce mulţi consideră că este supra­ve­gherea excesivă a Germaniei de către Agen­ţia Naţională de Securitate a Statelor Uni­te. SPD este deosebit de critic la adresa agen­ţiei în urma scandalului de spionaj. Li­de­rul lor, Peer Stein­brück, descrie afa­ce­rea ca fiind „cea mai gravă crimă împo­triva drep­turilor fundamen­tale“ din istoria Germaniei.

În schimbul intrării în coaliţia de guver­na­re, SPD a promis că va face mai uşor pen­tru străini să pri­meas­că dublă cetăţenie în Ger­mania argumentând că un nu­măr mai ma­re de ger­mani cu dublă cetăţenie va îm­bu­nătăţi inte­gra­rea euro­peană. FDP vrea, de ase­me­nea, ca nu­mă­rul de persoa­ne cu do­uă cetăţenii să crească, dar Merkel se opune ide­ii. Actuala politică a CDU încura­jea­ză stră­inii să opteze pen­tru o singură naţio­nalitate. Astfel, da­că un străin vrea cetă­ţenie ger­mană, el tre­buie să renunţe la na­ţio­nali­tatea anterioară.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.09.2013

AFACERI DE LA ZERO