Companii

Videoconferinţa IMM 2021 - Vaccin pentru IMMunitate: „Antreprenorilor le trebuie bani, finanţare, dar şi parteneri cu care să meargă la drum. Un IMM are nevoie de prudenţă, adaptare şi diversificare“

Videoconferinţa IMM 2021 - Vaccin pentru IMMunitate: „Antreprenorilor le trebuie bani, finanţare, dar şi parteneri cu care să meargă la drum. Un IMM are nevoie de prudenţă, adaptare şi diversificare“

Antreprenorii spun că e nevoie de atenţie în continuare şi de precauţie pentru revenirea din criză.

Autor: Alina-Elena Vasiliu, Roxana Rosu

23.04.2021, 00:08 553

Crizele în general sunt un bun catalizator pentru a face schimbări în business, iar această criză sanitară este o astfel de ocazie, spun oamenii din business.

Realism, parteneriate, in­stru­men­te de gestiu­ne a riscului, fi­nanţare, asigurări de sănă­ta­te, prudenţă, adaptare şi di­ver­sificare sunt ingredientele care ar trebui să se regăsească într-un „vac­cin“ pentru imunitatea IMM-urilor, sunt con­cluziile videocon­ferinţei ZF IMM 2021 - Vaccin pentru IMMuni­ta­te, care s-a desfă­şurat joi. Eveni­ment­ul a avut ca parteneri ofi­ciali CEC Bank, Signal Iduna, Coface, CSR Nest şi ONV Law.

„Antreprenorilor le trebuie bani, fi­nan­ţa­re, dar şi parteneri cu care să meargă la drum. Atunci când finan­ţăm, ne uităm dacă IMM-ul are şi el un aport financiar, dacă an­tre­pre­no­rul este pregătit pe domeniul res­pec­tiv. Credem în oamenii tineri, cu idei. Am încredere în antreprenorii ro­mâni“, a spus Ramona Ivan, director în cadrul direc­ţiei Relaţii cu instituţii naţionale şi inter­na­ţionale la CEC Bank.

Crizele în general sunt un bun catali­za­tor pentru a face schimbări în business, iar această criză sanitară este o astfel de ocazie, spun oamenii din business.

„În vaccinul pentru imunitatea IMM-uri­lor aş pune trei elemente: re­a­lism, partene­riat şi instrumente de ges­tiune a riscului. An­tre­prenorii tre­bu­ie să se uite dintr-o perspec­ti­vă no­uă la sche­mele de ajutor. Este im­por­tant să ape­leze la un consultant, care să le poa­tă da sfaturi bune“, a spus Eugen Anices­cu, country manager la Coface Ro­mânia, unul dintre prin­ci­palii asigu­rători de credit comercial din România.

Tot acum este momentul în care IMM-urile trebuie să perceapă con­cu­renţa de pe piaţa muncii şi să atragă anga­jaţii ofe­rin­du-le avantaje, de­oare­ce angajatul dintr-un IMM tre­buie să se simtă la fel de protejat ca cel dintr-o companie mare.

„Vaccinul pentru imunitatea IMM-urilor trebuie să includă o asi­gu­rare de sănă­ta­te. Şi există produse atât pentru bugete mici, cât şi pentru bu­ge­te mari“, a spus Ni­colae Trofin, mem­bru al directoratului la Signal Iduna Asigurare Reasigurare.

Dincolo de cifre însă, schimbarea pre­su­pu­ne transformarea menta­li­tăţi­lor şi a oamenilor deopotrivă.

„Dacă ascultăm oamenii cu aten­ţie, şan­sele de reuşită sunt mai mari. Există zone de sin­dicalizare a antre­pre­norilor, în care ei lu­crează îm­pre­ună şi atrag fonduri, capitali­zare, pen­tru a creşte“, a spus Radu Nemeş, ma­naging partner la ONV Law, o casă de avocatură specializată pe seg­mentul de business şi public law.

La rândul lor, antreprenorii spun că e nevoie de atenţie în continuare şi de precauţie pentru revenirea din criză.

„Un IMM are nevoie de pru­den­ţă în continuare, adaptarea şi di­versificarea produselor şi a pieţelor. Orice criză aduce şi oportunităţi, cu care, dacă vrei să le vezi şi ai şi re­surse, poţi avea succes“, a adăugat Dan Mircescu, proprietarul producă­to­rului de acoperişuri Novatik din ju­deţul Prahova.

AFACERI DE LA ZERO