• Leu / EUR4.8831
  • Leu / GBP5.7936
  • Leu / USD4.8176
Cum să locuiești mai bine?

CUM SĂ LOCUIEŞTI? Apropierea de centru. Locuinţă în oraş sau în proximitate? De ce? ZF începe astăzi o serie de articole despre cum putem locui mai bine şi despre criteriile de care trebuie să ţinem cont atunci când alegem cum va arăta viitorul „acasă“

03.12.2021, 16:45 Autor: Alina-Elena Vasiliu

♦ Dacă doriţi să ne împărtăşiţi idei, sugestii, noi teme de abordat în cadrul rubricii, aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa alina.vasiliu@zf.ro.

Accesul la toate facilităţile aproa­pe la orice oră este un avantaj de care mulţi oameni nu se pot des­prin­de. Totuşi, nu este de dat la o parte nici beneficiul aerului ceva mai puţin poluat şi al spa­ţiilor verzi ge­ne­roa­se, mai greu de găsit în mijlocul ora­şului. Aşa se face că apare în­tre­ba­rea: locuinţă în oraş, aproa­pe de toate ser­viciile şi obiectivele de inte­res, sau în pro­ximitatea ora­şului, unde aglome­raţia este mai redusă, iar zgomotul mai puţin deranjant? De ce?

„Locuinţele aflate în centru sunt, de cele mai multe ori, mai scum­pe şi mai că­utate decât cele de la peri­feria unui oraş. Totuşi, în ulti­mii ani, odată cu pandemia şi cu apariţia tren­­­dului work from home, cere­rea pen­tru locuinţe în proximitatea ora­şe­lor a luat amploare“, spune Daniel Tudor, CEO al agenţiei imobiliare The Concept.

Piaţa rezidenţială s-a trans­format masiv în ultimii ani, astfel că se ob­servă, din poziţia con­sul­tanţilor, o triplare a cererii pentru case cu gră­dină în proximitatea oraşelor odată cu trendul work from home. Oame­nii îşi doresc spaţii interioare şi ex­te­rioare mai mari, în special cei care vor o cameră sau o zonă semi-de­li­mi­ta­tă pe post de birou. Mai mult, se do­reşte o apropiere de natu­ră, un aer mai curat şi mai multă li­ber­tate de mişcare în grădini, curţi sau spaţii adiacente locuinţei, mai ales pentru familii.

„Totodată, cumpărătorii îşi do­resc case inteligente şi eco-friendly, aşadar creşte nivelul de adopţie a teh­­nologiilor Smart Home în totalul noilor dezvoltări, la pachet cu tehno­lo­gii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de carbon. Esti­măm că acesta va deveni standard în ur­mătorul deceniu, pe măsură ce UE şi Guvernul României vor impune, prin măsuri de incentivare şi achiziţii publice, tot mai mult folosirea teh­no­lo­giilor verzi. Din pă­ca­te însă, din par­tea cum­părătorilor se re­sim­te o oare­­care reti­cen­ţă din cauza in­fra­struc­turii defici­tare în afa­ra ora­şelor unde sunt con­centrate cele mai multe ansam­bluri de case, fapt ce le îngre­unează ac­cesul în oraş spre birou, malluri sau restaurante.“

Pe de altă parte, oferta este în ca­zul apartamentelor. Casele, deşi au in­trat pe radarul mai multor dez­vol­ta­tori, au încă o ofertă destul de li­mitată. Cererea pentru case s-a tri­plat, dar în continuare cererea pentru apartamente predomină peisajul rezidenţial. Motivele?

„Sunt mai aproape de facilităţile ora­şului, de zonele de business (co­municarea şi proxi­mitatea fizică din­tre angajat şi companie trebuie să existe în continuare, chiar dacă lu­crezi în work from home) şi, nu în ulti­mul rând, mai aproape de infra­structura de transport. Mai mult, te­ra­sele clă­dirilor de apartamente nou-lan­sate sunt mai mari, permi­ţând am­plasarea unui mobilier de te­rasă, însă totodată acest aspect se re­flectă, de­sigur, şi în preţ. Dez­avan­tajele ţin de spa­ţiile interioare limi­tate, poluarea şi traficul aglomerat, relaţia uneori di­ficilă cu vecinii sau dificultatea gă­si­rii locurilor de parcare, în cazul în care nu sunt achiziţionate deja la cumpărare“, adaugă Daniel Tudor.