Eveniment

Anul agricol prost (-20%) şi scăderea exporturilor a topit creşterea economică din acest an

Anul agricol prost (-20%) şi scăderea exporturilor a topit creşterea economică din acest an

Foto Shutterstock

07.12.2012, 00:07 517

Produsul Intern Brut, serie brută, estimat pentru primele trei trimestre a fost de 416,268 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,2% faţă de acelaşi interval din 2011.

"Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din activităţi profesio­nale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de ser­vicii administrative şi activităţi de servicii suport (+8,9%), tranzacţii imobiliare (+4,7%), informaţii şi comunicaţii (+2,7%), activităţi de spectacole, cultu­ra­le şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+2,4%), comerţ cu amă­nuntul şi ridicata; repararea auto­ve­hi­culelor şi motocicletelor; transport şi de­pozitare; hoteluri şi restaurante (+1,0%) şi construcţii (+0,8%)", men­ţionează INS.

Cele mai importante reduceri ale vo­lu­mului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit (de 20,4%) şi administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (2,6%).

Consumul final total s-a diminuat cu 0,1% în perioada analizată, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama scăderii, cu 2%, a cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice, în timp ce cheltuiala pentru consumul final al gospo­dăriilor populaţiei a crescut cu 0,3%.

Formarea brută de capital fix a înre­gistrat o creştere semnificativă, cu 12,1 puncte procentuale. Statistica a confirmat astfel primele es­ti­­mări privind PIB, anunţate la 15 noiembrie.

Produsul Intern Brut a coborât în tri­mestrul al treilea cu 0,6% comparativ cu pe­rioada similară din 2011 şi cu 0,5% faţă de trimestrul precedent, astfel că la nouă luni creşterea economică s-a limitat la 0,2%, indicând un risc de stagnare sau chiar recesiune pentru 2012.

PIB estimat pentru trimestrul al trei­lea a fost de 168,54 miliarde lei preţuri curente.

În ramura "Activităţi profesionale, ştiin­ţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport" s-a înregistrat cea mai mare creş­tere a volumului de activitate (13,8%), ur­mată de tranzacţii imobiliare (10,4%) şi de activităţile de spectacole, culturale şi re­creative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (8,1%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (4,1%) şi în comerţ cu amănuntul şi ridi­cata; repararea autovehiculelor şi motoci­cletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (2,8%).

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (29,8%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (1,3%), construcţii (0,7%), indus­trie (0,3%) şi intermedieri financiare şi asigurări (0,1%).

Volumul impozitelor pe pro­dus co­lectate la bugetul de stat s-a ma­jo­rat, impozitele nete pe produs înregis­trând o creştere cu 9%.

Din punctul de ve­dere al utilizării Pro­dusului Intern Brut, în trimestrul III 2012 ce­rerea internă a crescut cu 0,1 pro­cente, com­pa­rativ cu acelaşi tri­mestru din anul 2011, în spe­cial ca urmare a creş­terii sem­nificative a formării brut­e de capital fix, cu 9,9%. Con­sumul final total s-a redus cu 1,6%, ca urmare a diminuării volu­mului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (1,4%) şi a chel­tuielilor pentru consumul final al administraţiilor publice (2,4%).

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accen­tua­te a volumu­lui ex­por­­turilor de bunuri şi servicii (4,2%) compa­ra­­tiv cu cel al importurilor (1,9%), notează INS.

Ca serie ajustată sezonier PIB a scăzut în trimestrul al treilea la 153,008 miliarde lei.

La jumătatea anului INS a revizuit datele şi a anunţat o creştere economică de 0,7%, iar majoritatea estimărilor din par­tea instituţiilor financiare internaţio­nale plasau creşterea economică din acest an, la sub 1%, semnificativ mai jos faţă de proiecţiile iniţiale.

Având în vedere însă evoluţia PIB în ultimul trimestru de anul trecut, când s-a simţit efectul unei producţii agricole foarte bune, iar vremea a fost propice pentru con­strucţii şi transporturi, precum şi limi­ta­rea creşterii economice din primele no­uă luni la numai 0,2%, este de aşteptat ca economia să închidă acest an la acelaşi nivel cu anul trecut sau chiar cu o uşoară scădere.