Eveniment

Contribuţia obligatorie pentru sănătate: 5,5% asigurat, 5,2% angajator, 5,5% din alte surse

Contribuţia obligatorie pentru sănătate: 5,5% asigurat, 5,2% angajator, 5,5% din alte surse

Foto Shutterstock

Autor: Elvira Gheorghita

05.07.2012, 00:06 1211

Cotele procentuale de contribuţie pen­tru să­nă­tate prevăzute în noul proiect al legii sănătăţii sunt de 5,5 pen­tru asigurat, 5,2 pentru angaja­tor şi 5,5 pen­tru asiguraţii a căror contribuţie este plătită din alte surse.

Fondul naţional de asigurări obli­gatorii de să­nătate este un fond spe­cial care se constituie şi se utilizează po­trivit legii, fiind gestionat în mod auto­nom şi transparent de către Auto­rita­tea Na­ţională de Reglementare a Asigu­rărilor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS), ara­tă pro­iec­tul Legii sănă­tăţii supus marţi în dezbatere publică pe site-ul Minis­terului Sănătăţii.

Potrivit proiectului, cotele procen­tua­le de con­tribuţie sunt 5,5 la sută pen­tru asigurat; 5,2 pentru angaja­tor (valoa­rea acestei contribuţii nu poate fi mai mi­că de 5,2 la sută aplicată la un sala­riu mediu brut pe ţară, lunar, pen­tru fiecare angajat). De asemenea, pentru asi­guraţii cu plata contribuţiei din alte surse va­loa­rea contribuţiei va fi de 5,5 la sută, proiectul precizează faptul că va­loa­rea acestei contribuţii nu poate fi mai mică de 5,5 la sută aplicată la un sa­lariu de bază minim brut pe ţară lunar.

În plus, contribuţia lunară a per­soanei asi­gurate se stabileşte sub forma unei cote pro­cen­tuale, care se aplică la veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte ve­nituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente.

Totodată, contribuţiile se aplică asupra veniturilor persoanelor care desfăşoară activi­tăţi independente care se supun im­pozitului pe ve­nit; veniturilor din agri­cultură supuse im­po­zi­tului pe venit şi veniturilor din sil­vi­cultură, in­dem­ni­zaţiilor de şo­maj; pensiilor care de­pă­şesc suma de 740 de lei, pentru cuan­tumul ce depă­şeşte această sumă, precum şi veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri.

Proiectul legii stabileşte cum va fi plătită con­tribuţia lunară a categoriilor de persoane asigurate pentru care plata se face din alte surse şi de către cine.

Astfel, pentru coasiguraţi, respec­tiv soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, aşa cum sunt definiţi în Legea 571/2006 cu modi­fi­cările şi comple­tările ulte­rioa­re sunt mai mul­te situaţii. În si­tuaţia în care ve­ni­tul im­pozabil lu­nar al per­soanei asi­gu­ra­te depă­şeş­te du­blul sala­riului mi­nim brut pe ţară, per­soana asi­gu­rată va plăti contribuţia de asigurări obliga­torii de sănătate în cota corespun­zătoare pentru asigurat, aplicată la sala­riul minim brut pe ţară lunar pentru fiecare persoană coasigurată.

În situaţia în care venitul impozabil al per­soanei asigurate este sub cel menţionat, con­tri­buţia de asigurări obli­ga­torii de sănătate în cota cores­pun­ză­toare pentru asigurat, aplica­tă la sa­lariul mi­nim brut pe ţară lunar, se plăteşte din bugetul de stat.

Pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei bugetul de stat are obligaţia plă­ţii contribuţiei de asi­gurări obligatorii de să­nă­tate în cota co­res­punzătoare pentru asigurat.

De asemenea, din bugetul de stat va fi plă­tită contribuţia pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei, în cota cores­pun­zătoare pentru asigurat, aferentă sumei de 740 lei. Alte categorii pentru care asigurarea obli­ga­torie de sănătate va fi plătită de la bugetul de stat este reprezentată de cetăţenii români care sunt victime ale traficului de per­soane, pentru o pe­rioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri.

Pentru persoanele care beneficiază de in­dem­nizaţie de şomaj, obligaţia plăţii contri­bu­ţiei de asigurări obligatorii de sănătate revine bugetului asigurărilor de şomaj.

Totodată, pentru persoanele care nu rea­lizează venituri impozabile, cele care bene­ficiază de venitul minim ga­ran­tat şi pentru per­soa­nele care sunt asis­tate social plata contri­bu­ţi­ei de asi­gurări obligatorii de sănătate va fi su­por­tată din bugetul administraţiei publice locale.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO