Eveniment

Datoria publică trece pragul de 200 mld. lei

Datoria publică trece pragul de 200 mld. lei

Datoria publică trece pragul de 200 mld. lei

Autor: Mihaela Claudia Medrega

03.08.2011, 00:08 1412

Necesarul mare de finanţare al statului a determinat un salt aldatoriei publice cu 5 miliarde de lei în luna mai, peste pragul de200 de miliarde de lei (49 miliarde de euro), după ce în aprilie seînregistrase o scădere a datoriei cu 3,5 miliarde de lei faţă deluna precedentă.

Ritmul de creştere s-a temperat însă comparativ cu anul trecut,când erau creşteri de la o lună la alta şi cu 10-13 mld. lei.

Majorarea datoriei publice din luna mai a fost determinată înprincipal de împrumuturile în valută, Trezoreria luând în luna mai939 de milioane de euro de la bănci, printr-o emisiune deobliga­ţi­uni în valută pe piaţa internă, cu maturitate de treiani. Suma reprezintă circa 3,9 miliarde de lei.

Cătălina Molnar, senior economist la RBS Bank, aminteşte căîmprumutul a fost contractat după ce Banca Naţională a redus ratarezervelor minime obligatorii la valută de la 25% la 20%, cuaplicabilitate din luna mai.

"Având în vedere că statul avea de plătit în luna iulie circa2,5 miliarde de euro, necesarul de finanţare trebuia asigurat dintimp. În plus, titlurile de stat denominate în lei emise în lunamai au avut o valoare de circa 5 miliarde de lei, comparativ cu osumă ajunsă la scadenţă de 3,9 miliarde de lei (aferentă titluriloremise anterior), ceea ce reprezintă pe net o creştere a datoriei cuîncă 1,1 mld lei."

Comparativ cu sfârşitul anu­lui trecut, datoria s-a ma­jorat cu6 miliarde de lei în primele cinci luni ale aces­tui an, pondereaei în PIB trecând de 37%. Ritmul de creştere a datoriei a încetinitînsă, având în vedere că în perioada ia­nuarie - mai 2010 solduldatoriei publice s-a majorat cu 31 mld. lei.

Şi situaţia la patru luni evidenţiază o temperare a ritmuluialert de creştere a datoriei din ultimii doi ani, care deveniseîn­gri­jorător în 2010, apro­piind datoria pu­blică de 40% din PIB.În pe­rioa­da ia­nua­rie - aprilie 2011 da­toria publică a crescutcu doar 1 mld. lei, faţă de creşterea de 26,6 mld. lei în primelepatru luni din 2010, din care aproximativ 13,6 mld. lei au fosttranşe din împrumuturile de la FMI şi Comisia Eu­ropeană.

După ce în ia­nua­rie 2011 datoria pu­blică scăzuse cu 3,5 mld.lei, în februarie s-a reluat trendul as­cen­dent, iar ritmul decreştere s-a accen­tuat în martie, când ponderea datoriei în PIB aajuns la 36,7%. Aprilie a venit cu o scădere a datoriei faţă demartie, pentru ca în mai să se reia ascen­siunea.

În luna mai datoria publică deno­mi­nată în lei a fost de 85,3mld. lei, nivel comparabil cu cel din aprilie, în timp ce datoriadenominată în euro a ajuns la 84,5 mi­liarde de lei, în creş­te­recu 4,7 miliarde de lei.

Important în ceea ce priveşte ma­nage­mentul datoriei pu­bliceeste extin­derea maturităţii acesteia, iar în acest sens se observăo îmbunătăţire, Minis­te­rul de Finanţe reuşind să atragăfinan­ţa­re pe sca­denţe mai mari de un an, a afir­mat Molnar. Înplus, diminuarea de­fi­ci­tu­lui fis­cal conduce la o încetinire arit­mu­lui de creştere a datoriei publice în timp.

Până acum structura datoriei Româ­niei avea un profilnefavorabil al sca­den­ţelor, având în vedere pon­derea mare aîm­pru­mu­tu­rilor pe ter­men scurt, de sub 1 an. Însă, în ulti­mape­rioa­dă, îm­pru­­muturile cu sca­denţe lungi au cres­cut, întimp de cre­di­te­le cu scadenţe pe ter­men scurt au scă­zutuşor.

"Având în vedere evoluţiile actuale şi angajamentele pe caregu­vernul şi le-a asu­mat în faţa FMI şi Co­misiei Europene, estede aş­tep­tat ca datoria pu­bli­că raportată la PIB să-şiîncetinească consi­de­rabil ritmul de creştere faţă de ceea ce afost ob­servat în ultimii doi ani", anticipează eco­no­mis­tul RBSBank.

Ea a menţionat că evoluţia datoriei publi­ce în ter­menirelativi (raportat la PIB) depin­de de mai mulţi factori: ritmul decreştere a PIB - o influenţă în sensul scă­derii datoriei ar puteafi o creştere a PIB mai rapidă decât creşterea datoriei în termeninominali, evoluţia deficitului fiscal, dar şi de realizareaplanului de pri­va­tizare - sumele obţinute astfel repre­zentând osursă de finanţare care de­grevează statul de a cumula noidatorii.

La nivel european şi chiar mondial a devenit îngrijorătoarecreşterea alertă a datoriilor publice, în urma măsurilor de urgenţăşi a fondurilor injectate pentru a ajuta economiile să iasă dinrecesiune. Cu cât datoria publică este mai mare, cu atât esteperceput un risc mai mare şi ratele de îm­prumut pe pieţele externesunt mai mari.

Ce s-a întâmplat anul trecut?

România mai are loc să-şi majoreze da­toria până la atingereaplafonului de 60% din PIB, agreat la nivel eu­ropean, însăpro­blema, cel puţin până în decem­brie 2010, a fost accelerarearitmu­lui de creş­tere şi direc­ţio­narea banilor pre­pon­derentcătre chel­tu­ieli curente cu pen­siile şi salariile, în timp cecheltuielile cu in­ves­tiţiile au rămas la un nivel extrem deredus. Dacă în perioada 2003-2006, de exemplu, ritmul de creştereal datoriei publice de la un an la altul nu trecea de 10%, înultimii ani creşterea anuală a accelerat şi nu a mai coborât sub30%.

Anul trecut datoria publică a conti­nuat să crească într-un ritmrapid de 32%, în condiţiile în care statul s-a îm­pru­mutat masivşi a ajuns la un nou ma­xim istoric de 194 mld. lei (46 mld. euro),iar ponderea în PIB a fost de aproape 38%, sub pragul impus decriteriile de la Maastricht (60% din PIB).

Datoria publică a crescut însă de la 35 la 46 mld. euro în 2010,adică cu circa un mld. euro pe lună. Deşi finanţele au reu­şit săreducă uşor deficitul bugetar, ritmul rapid de creştere al datorieipublice şi perspectivele slabe privind creşterea economică eraupercepute în 2010 ca fiind principalele vulnerabilităţi.

Deficitul bugetar s-a redus în 2010 cu circa 3 mld. leicomparativ cu 2009, la 33,3 mld. lei, în timp ce datoria publică aurcat cu 46,5 mld. lei. Între datoria publică şi deficitul bugetarexistă un decalaj, având în vedere istoricul şi dobânzile.