Eveniment

Firmele mai depun declaraţii pe hârtie la Fisc doar până în iunie. Din iulie, pe internet

Autor: Adelina Mihai, Marius Radu - Mediafax

08.05.2011, 23:50 975

Firmele mai pot depune declaraţii în for­mat fizic laadministraţiile fiscale numai în lunile mai şi iunie, întrucâtîncepând cu lu­na iulie toate firmele, inclusiv cele mici, suntobligate să depună online declaraţiile lunare privind contribuţiilesociale, impozitul pe venit şi TVA. În acest context, AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va desfiinţapână în luna sep­tem­brie circa 150 de administraţii financiare,adi­că peste o treime, pentru că nu sunt eficiente.

"Din moment ce toate declaraţiile se vor depune onlineobligatoriu din luna iulie, desfiinţarea unor administraţii fiscalenu va schimba mare lucru. În mod normal, pro­ble­me ar putea existaîn mediul rural sau în ora­şele mici, unde accesul la internet estepoate mai restrâns, însă am înţeles că majoritatea agenţiilordesfiinţate vor proveni din acele zone", a spus Karina Nicolau,managing part­ner în cadrul firmei de audit şi con­ta­bilitate KGAudit&Accounting.
Procesul de restructurare va începe în pe­rioada următoare şiva viza în special ad­mi­nistraţiile comunale şi orăşăneşti, careau o pondere redusă în veniturile colectate de Fisc la bugetul destat.

"O mare parte din angajaţi vor fi relocaţi pe domenii cu undeficit de personal, în zone precum controlul fiscal sauactivitatea de ad­ministrare a marilor contribuabili, unde gra­dulde colectare este mult mai mare", a spus Sorin Blejnar,preşedintele ANAF.

Începând cu luna iulie, fiecare contri­bua­bil va fi nevoitsă-şi ia certificat pentru a pu­tea depune online declaraţia unicăpri­vind contribuţiile sociale şi impozitul pe venit (112) şideclaraţia privind TVA. De­cla­raţiile se depun pe site-ule-guvernare.ro.

O eficientizare şi o optimizare e bine ve­nită, iar pentru minedepunerea online a declaraţiilor este mult mai facilă. Începând cuaceastă lună, şi noi vom depune online toate declaraţiile", a spusDragoş Popescu, pro­prietarul firmei de consultanţă pentrudo­ta­rea hotelurilor Concept Hotels, cu afaceri de 700.000 de euroanul trecut şi care are 17 salariaţi.

Totuşi, cele mai recente date arată că un număr de 181.674 decompanii, repre­zen­tând 40% din total, au depus până pe 21fe­brua­rie declaraţia unică privind plata con­tri­buţiilor şi aimpozitului pe venit, însă doar 16% au transmis formularul prininternet. Depu­nerea on­line presupune achiziţionarea unuicerti­fi­cat digital calificat de semnătură elec­tronică emis defurnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şiînre­gistrarea acestuia la organele fiscale. Certifi­ca­tul digitaleste o "carte de identitate" vir­tuală - cu o vala­bilitate de unan - care per­mite autenti­fica­rea unui document elec­tro­nic. Uncerti­fi­cat digital costă circa 50 de euro, însă există şiposibilitatea depunerii mai multor declaraţii cu un singurcertificat fis­cal dacă acest lucru este asumat în faţa orga­nelorfiscale. Cea mai mare parte din declaraţiile primite, respectiv 80%din total, repre­zintă documentele depuse de firme cu până la 10angajaţi.

Compania care a depus declaraţia unică pentru cei mai mulţisalariaţi este CFR Călă­tori, respectiv pentru 14.000 de angajaţi,opera­ţiunea fiind realizată prin internet.