Eveniment

Revoluţia fiscală a PSD continuă: Neplata la buget a contribuţiilor şi impozitelor reţinute de patroni devine infracţiune pedepsită cu închisoarea. În acest moment, 157.798 de angajatori, care plătesc salarii la 2 milioane de angajaţi, sunt pasibili cu închisoarea

Revoluţia fiscală a PSD continuă: Neplata la buget a...

Autor: Iulian Anghel

11.12.2017, 00:08 3652

♦ Toate contribuţiile şi impozitele datorate conform „revoluţiei fiscale“ de angajat, dar colectate de angajator devin subiect de infracţiune penală dacă nu sunt plătite de patroni.

Neplata către bugetul de stat a im­po­­zitelor reţinute la sursă re­de­vi­ne infracţiune şi de pe­dep­seşte cu în­chi­soa­­rea de la unu la şase ani, pre­vede un proiect de ordo­nan­­ţă de urgenţă pu­bli­cat pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Aceasta este practic pie­­sa lipsă din „revoluţia fis­cală“ prin care con­tri­bu­ţi­ile sociale sunt trecute la an­gajaţi, astfel angajatorii de­vin nu­mai „încasatori“ ai im­po­­zi­te­lor şi contribuţiilor care trebuie achi­tate către bugetul de stat, sub sancţiu­nea pedepsei cu închisoarea.

Potrivit proiectului, con­sti­tuie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereţinerea sau neîncasarea, re­ţi­nerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi ne­plata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă, a im­po­zitelor şi con­tribuţiilor prevăzute în anexa le­gii – o anexă cu nu mai puţin de 32 de poziţii de taxe şi con­tribuţii care vor intra sub incidenţa vi­itorului act normativ. Intră de pildă, sub in­ci­den­ţa actului nor­ma­tiv, impo­zi­tul pe ve­nitul din salarii şi asi­mi­­late sala­ri­ilor, impo­zi­­tul pe veni­tu­rile din pen­­sii, im­­pozitul pe veni­turile din drep­turile de pro­prie­tate inte­lec­tuală etc. Ches­tiunea TVA şi a im­po­zitului pe profit nu fac parte din noile regle­mentări.

Până în 2015 neplata su­me­lor reţinute la sursă era infracţiune dar Curtea Consti­tuţională a de­clarat neconstituţionale unele prevederi ale legii pe motiv că nu erau clare. Acum guvernul a re­venit cu „clarifică­ri­le“ şi incriminează, după cum spune consul­tantul fiscal Gabriel Biriş, totul.

O listă cu 32 de impozite şi contribuţii da­to­rate bugetului a căror neplată va fi sanc­ţionată cu închisoarea însoţeşte proiectul de modificare a Legii 241/2005 de combatere a evaziunii fiscale. „România devine un imens zăngănit de că­tuşe“, crede Gabriel Birş.

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că legea de combatere a evaziunii fiscale (241/2005) în vigoare, deşi foarte necesară - pentru că eva­ziunea este o faptă gravă - este foarte proastă întrucât îi lipseşte flexibilitatea şi nu aplică pe­dep­se proporţional cu gravitatea infracţiunii. Iar proiectul de modificare a ei, departe de a adu­ce clarificările aşteptate, va pedepsi fără nuan­ţe aproape orice. Florin Pogonaru, preşe­din­tele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Ro­mânia (AOAR), sus­ţine că lupta împotriva eva­ziunii este legi­timă şi de dorit, dar că pedepsele aplicate trebuie să fie exact pe măsura faptei.

 

157.798 de angajatori sunt pasibili cu închisoarea acum

n Conform Ministerului de Finanţe, din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din România 157.798 de angajatori au restanţe de 15,99 miliarde lei în contul contribuţiilor sociale obligatorii pentru pensii, sănătate şi şomaj, conform declaraţiilor fiscale, a deciziilor de impunere şi a deciziilor de calcul accesorii şi obligaţii fiscale suplimentare emise de ANAF n Din informaţiile declarate în Formularul 112 reiese că la data de 30 septembrie 2017 aceşti contribuabili aveau 2.076.097 de angajaţi n Dintre cei 157.798 de angajatori cu datorii la plata obligaţiilor de asigurări sociale, 155.102 au capital privat, iar 2.696 au capital de stat sau majoritar de stat. Totodată, 7.237 de angajatori din totalul menţionat anterior se află în insolvenţă.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Bankers Summit'24