Fonduri UE

Un milion de angajaţi şi şomeri au fost instruiţi în cinci ani pe bani europeni

Un milion de angajaţi şi şomeri au fost instruiţi în cinci ani pe bani europeni

Autor: Adelina Mihai

12.04.2012, 00:05 636

Peste un milion de români au par­ti­ci­pat în pro­iecte finanţate prin POSDRU, progra­mul prin care UE a pus la dis­po­ziţia României 4,25 mld. euro pentru dez­voltarea resurselor umane, aceştia fiind, în general, angajaţi, şomeri sau persoane cu dizabilităţi.

Cei 1.050.802 de români partici­panţi la cursu­rile finanţate din fondurile eu­ropene pentru HR reprezintă aproa­pe 64% din obiec­tivul POSDRU în perioada 2007 - 2013, ţinta stabilită cu Bruxelles-ul fiind de 1,65 de milioane de persoane implicate în pro­grame de formare profesională. Cu toate acestea, rata de absorbţie a banilor europeni pentru HR este mai mică de 5,5%.

Pentru a îmbunătăţi rata de absorb­ţie, Ministerul Afacerilor Europene do­reşte să simplifice procedurile de veri­ficare a chel­tuielilor pe bani europeni.

"Măsurile pe care ministerul îşi pro­pune să le adopte vor avea drept obiec­tiv scur­ta­rea duratei procesului de verifi­care, de la mo­mentul depunerii ce­rerii de rambursare de către bene­ficiari şi până la momentul efectuării plăţii, dar şi o reducere consistentă a poverii admi­nis­trative la nivelul benefi­cia­rilor şi al structurilor care gestio­nea­ză instru­men­tele structurale. În scopul sim­plificării, vom propune câteva mă­suri cu impact ime­diat. Ne propunem să eliminăm verificarea ad­ministrativă a ele­mentelor de cost cu va­loare mică. Adică facturile, bonurile sau alte ele­mente contabile cu o valoare mai mică de 1.000 de lei să nu mai fie verificate ad­mi­nis­trativ, ci prin eşantion, în cadrul vizitelor la faţa locului", a explicat Că­tălin Vătafu, se­cre­tar de stat în Minis­te­rul Afacerilor Euro­pene, citat de Mediafax.

El a fost prezent ieri la conferinţa anuală a Autorităţii de Management al POSDRU, instituţia care administrează fondurile europene pentru HR.

Din 2008, primul an în care s-au fă­cut plăţi prin acest program, şi până în pre­zent s-au semnat 2.468 de contracte de finanţare cu fir­mele, ONG-urile, uni­versităţile sau pri­mă­riile care au luat bani pentru programe de training sau re­calificare profesională. Valoarea tota­lă a acestor contracte este de 15 mld. lei (peste 3,5 mld. euro), din care au ajuns în conturile beneficia­ri­lor peste 4,6 mld. lei (1,06 mld. euro). Însă majo­ri­ta­tea plă­ţi­lor fă­cute către be­ne­ficiari (peste 80%) au provenit din pre­finan­ţări, adică tot de la bugetul de stat.

AFACERI DE LA ZERO