Info

ANUNŢ. MIDIA GREEN ENERGY S.A. anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie poziţia de Director General al Societăţii MIDIA GREEN ENERGY S.A.

ANUNŢ. MIDIA GREEN ENERGY S.A. anunţă începerea...

Autor: Publicitate

21.05.2024, 09:00 233

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • Absolvent/absolventă de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic, tehnic sau juridic;
 • Experienţă profesională în conducerea unei societăţi din domeniul energetic de minim 10 ani;
 • Experienţă de minim 5 ani în top managementul unei societăţi cu cifră de afaceri mai mare de 15 milioane euro;
 • Experienţă relevantă în activitatea de conducere a unei întreprinderi publice;
 • Integritate, etică, profesionalism;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Determinare;
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Candidatul care aplică pentru poziţia de director general al Societăţii MIDIA GREEN ENERGY S.A trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Consiliul de Administraţie şi pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de directorul general sunt următoarele:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalent;
 2. Experienţă profesională relevantă şi adecvată funcţiei pentru care candidează;
 3. Experienţă relevantă de conducere / administrare;
 4. Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state UE, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 5. Capacitatea deplină de exerciţiu;
 6. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;
 7. Nu are cazier judiciar;
 8. Nu are cazier fiscal;
 9. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de director general al Societăţii MIDIA GREEN ENERGY S.A
 10. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat mandatul

de administrator sau director pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă din motive imputabile sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

 1. Nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si nu a suferit o

condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;

 1. Nu se află în situaţia începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute

la Art. 6 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Constituie avantaj:

- experienţă profesională în conducerea unei societăţi producătoare de energie electrică din surse regenerabile;

- experienţă în implementarea şi operarea proiectelor de energie regenerabilă;

- experienţă în gestionarea unui buget de investiţii de minim 1 milion euro;

- experienţă în negocierea contractelor şi parteneriatelor strategice;

- experienţă în dezvoltarea şi implementarea strategiei de afaceri pe termen lung.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor — INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Criterii de selecţie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului de activitate;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional (şi internaţional acolo unde este cazul)

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă,
 • Dinamism, determinare;
 •  Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • extras Revisal / copie după carnetul de muncă / copie contracte de mandat
  / copie adeverinţe sau recomandări care atestă experienţa profesională;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1 ,
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile continute in CV si dosarul de candidatura corespund realităţii conform formular nr.5;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de director general la alte întreprinderi publice, altele decât cea în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9. 
 • declaraţie pe propria răspundere în privinţa situaţiei societăţilor pe care le-a­administrat sau condus candidatul conform formular 10.
 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii Midia Green www.midiagreenenergy.ro

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 19.06.2024, ora 12.00 la sediul Societăţii Midia Green Energy S.A., Oraş Năvodari, B-dul Năvodari nr. 9B, Jud. Constanţa, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat "Candidatura pentru funcţia de director general al Societăţii MIDIA GREEN ENERGY S.A", precum şi numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Poştei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatură va fi transmisă obligatoriu pe adresa office@midiagreenenergy.ro până la aceeaşi dată şi oră. Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare; de asemenea şi dosarele transmise în format electronic. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul poştei electronice şi telefonic.

Cele mai citite ştiri