Info

LATER EDIT: OG 15/2021 – ce se schimbă? Cum şi pentru cine se ajustează preţurile materialelor de construcţii? Ordonanţa Guvernului, inutilă pentru proiectele majore?

Advertorial

De la dreapta la stânga: av. Cristina Olariu, av. Cristina Stoica, Oglindă & Partners

De la dreapta la stânga: av. Cristina Olariu, av. Cristina Stoica, Oglindă & Partners

Autor: Publicitate

23.08.2021, 16:25 20421

Astăzi, 3 septembrie 2021, intră în vigoare Ordonanţa de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractelor de achiziţie publică de lucrări prin ajustarea preţului raportat la creşterea preţului materialelor de construcţii.

OG 15/2021 (varianta publicată în M. Of.) aduce câteva modificări faţă de proiectul ordonanţei analizat în articolul de mai jos, însă, în continuare, nu oferă soluţii pentru multe contracte afectate de creşterea preţurilor.

În continuare, Ordonanţa se aplică contractelor de achiziţie publică şi lucrărilor pentru care nu există / nu este aplicabilă CLAUZA de ajustare a preţurilor.

Prima completare vizează proiectele finanţate din fonduri europene, care:

 1. NU intră sub incidenţa Ordonanţei dacă ajustarea se face potrivit prevederilor art. 12 alin. (22) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. (art. 1 alin. 3 OG 15/2021)
 2. NU intră sub incidenţa Ordonanţei dacă se derulează în baza unor contracte încheiate în conformitate cu anexa nr. 1 la OMTI nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale FIDIC sau a modificărilor ulterioare ale acestuia (ex. Ordinului 600/2017). (art. 2 alin. 8 teza finală OG 15/2021)
 3. intră sub incidenţa Ordonanţei dacă nu se încadrează în situaţiile de la pct. a şi b, caz în care pentru ajustare se va aplica formula polinomială prevăzută la sub-clauza 48.4 din anexa nr. 1 la HG 1/2018. (art. 2 alin. 8 teza întâi OG 15/2021)

Totuşi, se precizează în art. 5 al Ordonanţei că în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, autorităţile de management responsabile pentru managementul şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe, conform regulilor specifice programelor cu finanţare externă nerambursabilă.

Cea de-a doua completare importantă instituie o (aparentă) excepţie pentru contractele care AU clauză de revizuire a preţului. Totuşi, OG 15/2021 se va aplica acestor contracte numai pentru perioada în care nu se aplică respectiva clauza de revizuire, în 2 ipoteze:

 1. fie pentru că este prevăzută în contracte aplicarea clauzei după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora (spre exemplu, într-un contract de proiectare şi execuţie, se prevede aplicarea clauzei numai pentru SIL-urile din etapa de execuţie);
 2. fie pentru că aplicarea clauzei depinde de îndeplinirea anumitor condiţii (spre exemplu, ajustarea preţului este permisă doar dacă este generată de modificări legislative).

În orice caz, Ordonanţa se va aplica DOAR pentru perioada în care clauzele de revizuire nu produc efecte (art. 7 alin. 3 OG 15/2021). Pentru a se evita suprapunerea de sume pentru ajustare rezultate din aplicarea clauzei şi a Ordonanţei, părţile vor regulariza ajustările ce rezultă din aplicarea Ordonanţei şi a clauzei contractuale de revizuire (art. 7 alin. 4 OG 15/2021).

Cea de-a treia completare importantă vizează procedura de ajustare:

 1. în 15 zile de la intrarea în vigoare a OG 15/2021 (deci până cel târziu în data de 20 septembrie), Antreprenorii trebuie să transmită o adresă către autorităţile contractante prin care solicită aplicarea Ordonanţei, sub sancţiunea decăderii din dreptul la ajustare;
 2. actele adiţionale se vor încheia în maxim 15 zile de la expirarea termenului de trimitere a adreselor (adică cel târziu până în data de 5 octombrie).

 

 

 1. Schimbările preconizate de OG

În data de 11 august 2021, MDLPA a publicat proiectul de Ordonanţă ce vizează ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică[1] determinată de creşterea fără precedent a preţurilor materialelor de construcţii.

Soluţia propusă de Guvern vizează adaptarea preţurilor DOAR pentru contractele care NU conţin clauză de revizuire/ajustare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a OG, prin aplicarea unui coeficient de ajustare la costul materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractului.

Ajustarea poate presupune atât o diminuare, cât şi o creştere a preţului contractului şi se aplică, pentru viitor, restului lucrărilor rămase de executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, pe baza solicitărilor de plată ale Constructorului.

 
 1. Ce proiecte vizează OG?

OG se aplică contractelor de achiziţie publică aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate integral sau parţial din fondurile publice[2]  încheiate atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, indiferent de durata de execuţie şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 
 1. Categorii de lucrări şi obiecte de construcţii vizate de OG

Ponderile reglementate pentru ajustarea cheltuielilor cu materialele de construcţii stabilite prin OG sunt aplicabile celor 3 tipuri de obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti) şi celor 3 categorii principale de lucrări de construcţii(construcţii noi, lucrări de reparaţii capitale, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente).

Contractanţii îşi vor justifica solicitările de ajustare a preţului prin raportare la indicii de cost în construcţii[3] şi vor determina valoarea cheltuielilor cu materialele prin utilizarea Ponderilor[4] exprimate procentual:

a) clădiri rezidenţiale noi - 47,31%;

b) clădiri nerezenţiale noi - 45,82%;

c) construcţii inginereşti noi - 47,21%;

d) clădiri rezidenţiale reparaţii capitale - 37,76%;

e) clădiri nerezenţiale reparaţii capitale - 42,42%;

f) construcţii inginereşti reparaţii capitale - 33,89%;

g) clădiri rezidenţiale reparaţii - 42,82%;

h) clădiri nerezenţiale reparaţii - 46,95%;

i) construcţii inginereşti reparaţii - 46,82%.

 
 1. Formula de calcul pentru ajustare

Formula pe care Constructorul o va utiliza la fiecare solicitare de plată pentru ajustarea preţului contractului de achiziţie publică este:

TextDescription automatically generated with low confidence

Va = valoarea ajustată a solicitării de plată (rezultatul dorit de Constructor);

C = coeficientul de ajutare (se determină individual pentru fiecare situaţie de plată);

Vo = valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului (preţul lucrărilor rămase de executat conform Contractului);

Coeficientul se aplică global la întreaga sumă de decontat, însă ţine seama doar de creşterea sau scăderea preţului materialelor de construcţii odată cu aplicarea ponderii aferente.

Astfel, pentru determinarea coeficientului de ajustare, proiectul de act normativ propune următoarea formulă:

 
 Casetă text:
 
 
 
 
 

(ICCM)n = indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent ultimei luni anterioare aplicaţiei de plată pentru care există valori oficiale (în prezent oficial pentru luna mai 2021 şi provizoriu pentru luna iunie 2021)[5].

(ICCM)ian 2021= indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 (luna de referinţă, ianuarie 2021 este considerată ca fiind prima lună din care au început să fie vizibile creşterile de preţ la materiale de construcţii – 109,80);

P = ponderea materialelor de construcţii exprimată procentual la art. 2 alin. (2) OUG:

Astfel, potrivit celor 2 formule cuprinse în proiectul actului normativ singura variabilă este (ICCM)n care scade/creşte), pe când valoarea ajustabilă (Vo), Ponderea (P) şi (ICCM)ian2021 vor fi întotdeauna aceleaşi.

 

Exemple de calcul ajustări conform proiect OG

Pentru un obiectiv de investiţii de tip construcţii inginereşti noi (ponderea de 47,21%) pentru lucrări rămase de executat în valoare de 10.000.000 lei, ajustarea preţului (Va) în iunie 2021 (pe baza ICCMmai 2021 de 133,60%) este de 11.023.313,30 lei.

Pentru acelaşi obiectiv de investiţii, ajustarea preţului în august 2021 (pe baza ICCMiunie 2021 de 138,90%) ar fi de 11.251.194 lei.

Pentru un obiectiv de investiţii de tip clădiri rezidenţiale noi (ponderea de 47,31%) pentru lucrări rămase de executat în valoare de 5.000.000 lei, ajustarea preţului (Va) în iunie 2021 (pe baza ICCMmai 2021 de 133,60%) este de 5.512.740,44 lei.

Pentru acelaşi obiectiv de investiţii, ajustarea preţului în august 2021 (pe baza ICCMiunie 2021 de 138,90%) ar fi de 5.626.922,13 lei.

Pentru un obiectiv de investiţii de tip clădiri nerezidenţiale noi (ponderea de 45,82%) pentru lucrări rămase de executat în valoare de 1.000.000 lei, ajustarea preţului (Va) în iunie 2021 (pe baza ICCMmai 2021 de 133,60%) este de 1.099.318,40 lei.

Pentru acelaşi obiectiv de investiţii, ajustarea preţului în august 2021 (pe baza ICCMiunie 2021 de 138,90%) este de 1.121.435,52 lei.

 
 1. Procedura de ajustare a preţului şi obligaţiile participanţilor

Pentru a putea aplica soluţia OG, Antreprenorul şi Beneficiarul trebuie să încheie un act adiţional la contractul de lucrări în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a OG, sub sancţiunea decăderii din dreptul la ajustare.

Actul adiţional trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:

 1. restul lucrărilor de executat la data actului adiţional, pe baza centralizatoarelor situaţiilor de lucrări însuşite şi aprobate;
 2. ponderea prevăzut la art. 2 alin. (2);
 3. formula prevăzută la art. 2 alin. (6) şi
 4. coeficientul prevăzut la art. 2 alin. (7).

În maxim 15 zile de la încheierea actului adiţional la contractul de lucrări, Beneficiarului va transmite Investitorului/Finanţatorului o solicitare cuprinzând necesarul de sume estimate pentru ajustarea preţului contractelor, sub sancţiunea suportării ajustării pentru creşterea preţului materialelor de construcţii din fonduri proprii. Pentru transferul acestor sume se vor încheia acte adiţionale la contractul de finanţare în termen de 45 de zile de la expirarea termenului de 15 zile. Dacă este cazul, Beneficiarul şi/sau Investitorul/Finanţatorul vor efectua demersurile necesare pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii pentru a include valoarea estimată a ajustărilor pentru creşterea materialelor de construcţii.

În executarea contractului de lucrări, odată cu încheia actului adiţional, practic va exista un mecanism contractual de ajustare a preţului (în condiţiile OG), similar celor prevăzute în FIDIC, HG 1/2018 sau alte contracte standardizate.

Astfel, Antreprenorul va calcula ajustarea conform formulei contractuale preluate din OG şi va include valoarea ajustării în Situaţiile de Lucrări / Solicitările de Plată ulterioare încheierii actului adiţional, această ajustare va fi aprobată prin Certificatele Interimare de Plată şi va fi plătită de Beneficiar.

După depunerea ultimei Solicitări de Plată / SIL, Antreprenorul şi Beneficiarul vor încheia un act adiţional prin care se va determina preţul final al contractului de lucrări, pe baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza tuturor actelor adiţionale la acesta. Preţul final al contractului trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului, aprobaţi conform legii.

 
 1. De ce proiectul de ordonanţă este insuficient pentru rezolvarea crizei preţurilor materialelor de construcţii?

Există cel puţin 2 motive pentru care proiectul de Ordonanţă de Guvern poate fi ineficient în rezolvarea crizei actuale.

În primul rând, NU se aplică în cazul contractelor care deja au o clauză de revizuire. Totuşi, realitatea arată că ajustările pe baza formulelor specifice din FIDIC sau HG 1/2018 nu acoperă creşterea reală a preţurilor materialelor de construcţii, mulţi Antreprenori fiind în situaţie de impreviziune sau imposibilitate de executare, chiar şi cu aplicarea ajustărilor contractuale care acoperă în unele cazuri doar 20-30% din diferenţa reală de preţ suportată de Antreprenor.

În al doilea rând, nu se aplică decât lucrărilor rămase de executat după ce se vor încheia actele adiţionale în baza OG. Or, având în vedere că explozia preţurilor la materialele de construcţii este prezentă în piaţă de aproximativ 1 an, există deja lucrări care au fost executate dar pentru care nu au existat soluţii legislative suficient de clare pentru a fi implementate de părţile contractului. În condiţiile actuale ale OG, toate pierderile suferite de Antreprenori până în prezent ca urmare a creşterii preţurilor rămân fără rezolvare legislativă.

 
 1. Ce pot face Antreprenorii cărora nu li se aplică OG?

În forma actuală a proiectului de Ordonanţă, singura soluţia a Antreprenorilor este să iniţieze dispute pentru recuperarea prejudiciilor constând în diferenţele de preţ pentru lucrările deja executate şi materialele de construcţii deja achiziţionate în condiţii de creşteri semnificative de preţ.

Instanţele şi Tribunalele arbitrale ar putea să vadă iniţiativa Guvernului ca o recunoaştere a situaţiei de criză pe piaţa materialelor de construcţii şi să facă aplicarea unor instituţii juridice precum impreviziunea pentru a sprijini ieşirea din criză.

Aceasta ar putea fi o soluţie şi pentru contractele care au clauze de revizuire / formule de ajustare dar care nu acoperă diferenţele concrete pe care Antreprenorii le-au suportat sau le vor suporta până la finalul execuţiei.

 
 1. Concluzii

Scopul proiectului de ordonanţă în forma actuală este să permită includerea în contract a unor mecanisme de ajustare a preţului în condiţiile creşterilor fără precedent a preţurilor materialelor de construcţii.

Totuşi, această posibilitate rezolvă problema doar pentru acei Antreprenori şi acele contracte medii şi mici care nu au reglementate clauze de revizuire / actualizare / ajustare a preţului.

O întrebare principală rămâne, însă, deschisă: ce se va întâmpla cu contractele încheiate în baza condiţiilor de contract FIDIC, HG 1/2018, NEC sau altele care permit ajustarea dar nu acoperă pierderile efective şi reale?[1] Proiectul de Ordonanţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare privind actualizarea preţurilor din contractele de achiziţie publică – publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice Şi Administraţiei la data de 11.08.2021 (avizat de ministerele şi instituţiile interesate şi de Consiliul Legislativ, e spre aprobare) https://www.mdlpa.ro/pages/proiectogreglementaremasurifiscalbugetare

[2] art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

[3] Diseminaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură” - https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_preturi_nr06_2.pdf

[4] Ponderile enumerate la art. 2 alin. (2) Proiect OUG, stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin Metodologia de calcul a indicatorilor statistici oficiali în conformitate cu HG nr. 348/2016 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2016, având ca referinţă anul 2015.