• Leu / EUR4.9005
  • Leu / GBP5.4945
  • Leu / USD4.4823
Info

(P) ANUNŢ DE SUPRAOFERTARE ACTIVUL 2 – SC MOLDOMOBILA SA - 64.000,79 mp

(P) ANUNŢ DE SUPRAOFERTARE ACTIVUL 2 – SC MOLDOMOBILA SA - 64.000,79 mp

Autor: Publicitate

04.06.2021, 09:00 787

Proprietatea imobiliară aparţine societăţii S.C. Moldomobila S.A. Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Bucium, nr. 34, jud. Iaşi, C.U.I. 1969451, nr. de inreg. O.R.C. J22/502/1991, aflată în procedura de faliment, reprezentată prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. numit prin Sentinţa nr. 1820/31.08.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 9993/99/2011 şi se vinde ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 07.05.2021 a unei oferte de cumpărare depusă pentru acest activ.

Activul 2 Moldomobila SA este situat în mun. Iaşi, Şoseaua Bucium, nr. 34, lângă Activul 1 Moldomobila SA achiziţionat de Kaufland Romania SA, Secţia de Poliţie 5, Polirom Packaging S.R.L., Carrefour Iaşi Felicia S.A., Moldova Imobiliare SRL, cu deschidere la str. Bucium de aprox. 75 ml şi la str. M. Sturza de aprox. 40 ml, situată la aprox. 375 ml de DN24, pretabil la orice destinaţie comercială, industrială, rezidenţială ce include teren şi clădiri industriale şi administrative, reţele, utilităţi şi amenajări ale terenului, bunuri mobile, respectiv:

 
  1.  TEREN CURŢI CONSTRUCŢII, INTRAVILAN CU SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 64.000,79 MP, din care:
  • TEREN CURŢI CONSTRUCŢII, INTRAVILAN CE VA FI DEŢINUT în EXCLUSIVITATE CU   SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 57.829,35 MP  şi
  • TEREN INTRAVILAN, CE VA FI DETINUT în INDIVIZIUNE (CĂI DE ACCES) CU SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 6.171,44 MP;
  1. CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII INDUSTRIALE (producţie, depozitare si administrative) CU SUPRAFAŢA CONSTRUIT-DESFĂŞURATĂ TOTALĂ DE 17.461,65 MP;
  2. AMENAJĂRI ALE TERENULUI, REŢELE ŞI INSTALATII ALE CLĂDIRILOR;
  3. BUNURI MOBILE AFERENTE ACTIVULUI.
 

Activele imobile sunt identificate cadastral după cum urmează: nr. cad. 28/5/2(6241/1/5/2); nr. cad. 2098/1/2; de la nr. cad. 2098/3 la 2098/26; de la nr. cad. 2098/29 la 2098/33; de la nr. cad. 2098/35 la 2098/46;  nr. cad. 2098/48;  de la nr. cad. 2098/94 la 2098/99; de la nr. cad. 2098/108 la 2098/122; de la nr. cad. 2098/137 la 2098/171; de la nr. cad. 2098/184 la 2098/186; nr. cad. 2098/223; nr. cad. 2098/224; de la nr. cad. 2098/250 la nr. cad. 2098/253; de la nr. cad. 2098/276 la 2098/282; nr. cad. 2098/1/1; nr. cad. 2098/27; nr. cad. 2098/28/2; nr. cad. 2098/28/3; de la nr. cad. 2098/65 la 2098/68; nr. cad. 2098/71/2; nr. cad. 2098/80/1; nr. cad. 2098/228/1.

Descrierea activului, respectiv situaţia contrucţiilor aflate pe teren şi a celor autodemolate, lista bunurilor mobile aferente, situaţia amenajărilor terenului, reţelele şi instalaţiile aferente construcţiilor este prezentată în cuprinsul caietului de sarcini.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul oferit de 30.000.000 lei, fără TVA, la care se va adaugă minim un pas de supraofertare. Vânzarea se va face cu T.V.A. în cazul în care ambii parteneri sunt inregistraţi în scopuri de T.V.A. se vor utiliza măsurile de simplificare, aplicându-se taxarea inversă. Pentru livrările de bunuri mobile se va aplica taxarea T.V.A.

Cei interesaţi au şansa de a achiziţiona această proprietate imobilară cu suprafaţa totală de teren de 64.000,79 MP şi suprafaţă totală construită de aproximativ 17.461,65 MP prin depunerea unei supraoferte de cumpărare pană în data de 06.07.2021, ora 12.00.

Preţul de la care va incepe şedinţa de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse.

 

Pasul de supraofertare este în cuantum de 1% (unu %), respectiv 300.000 lei din valoarea ofertei pentru  ACTIVUL  2, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 21.10.2019 şi reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potenţialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul şi supraofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi. Aleea Nicolina, nr. 82, următoarele documente de participare:

- Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată şi termenul de valabilitate al ofertei. Termenul de valabilitate al oferetei nu poate fi mai scurt de 60 de zile.

- O declaraţie prin care se arată că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul inţelege să îşi menţină oferta înaintată, oferta este irevocabilă,

- Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 10.000 lei la care se va adăuga TVA-ul aferent. Această sumă se va achita în contul de lichidare al S.C. Moldomobila S.A. Iaşi, deschis la Banca Transilvania S.A., respectiv cont nr. RO64BTRLRONCRT0530071301.

- Dovada depunerii de către supraofertanţi a garanţiei de participare la procedura de vânzare, în valoare de 10% din oferta iniţială aprobată de către adunarea creditorilor, în contul de lichidare al              Moldomobila S.A. Iaşi, deschis la Banca Transilvania SA Iaşi, cu nr. RO64BTRLRONCRT0530071301,

- Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de supraofertare şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi incheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societăţii, acesta va prezenta notarului public şi procura autentică specială;

- Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, semnarea procesului verbal de supraofertare, semnarea procesului verbal de adjudecare şi semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

- Acordul de acceptare a caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

- Declaraţie cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

- Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

- Declaraţie pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoştinţă în intregime de clauzele şi condiţiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil şi necondiţionat şi că a vizionat bunul oferit spre vânzare şi inţelege să îl cumpere în starea în care se găseşte, după principiul văzut-plăcut sau inţelege să-şi asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

- Declaraţie pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenţionează să achite preţul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanţia de participare la procedura de supraofertare în situaţia în care, indiferent de motive, instituţia de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,

- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului care intenţionează să achite preţul prin credit bancar, că se obligă – sub sancţiunea anulării procesului verbal de supraofertare şi reţinerii garanţiei constituită – să depună în termen de 30 de zile de la data şedinţei de supraofertare dovada faptului că este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri cu o instituţie de credit.

- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului care intenţionează să achite preţul în rate, că se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data şedinţei de supraofertare să depună la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru plata preţului în rate, sub sancţinea anulării procesului verbal de supraofertare şi reţinerii garanţiei constituită

 - Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de supraofertare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

- Certificatul de inmatriculare eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,

-  Certificatul de inregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

- Certificatul constatator eliberat de ORC – în copie conformă cu originalul,

- Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,

- Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societăţii sau dovada mandatului special atunci când oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societăţii.

Pentru persoanele juridice străine:

- Actul de inmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

- Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la şedinţa de supraofertare cunoaşte limba română şi termenii specifici acesteia sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

- Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

- Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societăţii sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societăţii.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

- Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în insolvenţă,

- Pentru persoanele fizice române:

- Copie de pe actul de identitate,

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în insolvenţă,

Pentru persoanele fizice străine:

- Copie de pe paşaport.

               Documentele depuse de ofertant şi supraofertanţi precum şi supraofertele vor fi depuse intr-un plic inchis şi sigilat ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate.

               Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se deschide până la data de 06.07.2021, ora 12.00”.

               Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, indosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv incepând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (in cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi insoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, până pe data de 06.07.2021, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile la care se anexează dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la: fax- 232-212.231,  tel. 0232-243.864, 0755-132.471, 0757-544.544.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu

 
Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9005
Diferență: -0,0388
Ieri: 4.9024
Azi: 4.4823
Diferență: 0,4279
Ieri: 4.4632
Azi: 5.4945
Diferență: -0,0382
Ieri: 5.4966
Azi: 4.9076
Diferență: 0,102
Ieri: 4.9026