Info

(P) Anunţ privind vânzarea de active

(P) Anunţ privind vânzarea de active

Autor: Publicitate

09.10.2019, 14:09 277

Prin prezentul anunţ, Alerria Management Company SA (in reorganizare judiciară) face cunoscut faptul că organizează licitaţie publica in data de 18.10.2019, ora 15:00 pentru vânzarea imobilului situat in Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucureşti în conformitate cu prevederile art. 154 - 158 din Legea 85/2014 si Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea creditorilor din 04.10.2018.

Licitaţia va avea loc in data de 18.10.2019, ora 15:00 la sediul Administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, cu sediul in Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 69-71, Sector 1, Bucureşti. Şedinţa de licitaţie se va desfăşura in următoarele condiţii:

 1. Vânzător: ALERRIA MANAGEMENT COMPANY S.A cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, camera 601, etaj 6, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4177/2001 CUI 13848658, prin Administrator judiciar KPMG Restructuring SPRL, societate profesionala cu sediul în Bucureşti, DN1, sos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 69-71, număr de înregistrare in Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR:0499, desemnat conform încheierii de şedinţă din data de 16.02.2015 pronunţată în dosar nr. 1975/3/2015,
 2. Dată si locaţie şedinţă licitaţie: 18.10.2019, ora 15:00. Şedinţa de licitaţie va avea loc la sediul Administratorului judiciar al Debitoarei din Bucureşti, sos. Bucureşti – Ploieşti nr. 69-71, Sector 1. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării, adică cel mai târziu in data de 17.10.2019, ora 16:00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
 3. Tip licitaţie: procedura de vânzare prin licitaţie publică, cu strigare, cu preţ in urcare.
 4. Obiect licitaţie: Proprietate imobiliară formată din teren intravilan, situat in Bd. Pache Protopopescu, nr.109, Bucureşti, si construcţia edificata pe acesta (clădire de birouri), cu regim de înălţime S+P+11E, anul PIF: 1970. Conform contractelor de vânzare - cumpărare, din aceasta proprietate Alerria deţine o suprafaţă utilă exclusiva de 2.705,07 mp din clădirea de birouri, suprafeţe aferente întregii clădiri cu excepţia etajului 2 si microcantina, care nu se afla in patrimoniul societăţii Alerria si care, in consecinţă nu sunt incluse in procesul de vânzare.
 5. Preţ pornire licitaţie (RON): Preţul de pornire a licitaţiei pentru activul supus vânzării este 9.220.000 lei (fiind aplicabile dispoziţiile legale privind regimul TVA), si reprezintă preţul de pornire stabilit conform oferta recepţionată si aprobata de Adunarea creditorilor in cadrul şedinţei din 04.10.2018.
 6. Dosar de prezentare/documente care trebuie sa fie incluse in dosarul de înscriere la licitaţie:

Oferta va conţine cel puţin următoarele informaţii/documente şi va fi depusă la sediul Administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL din Bucureşti, Sos Bucureşti-Ploieşti, nr. 69-71, sector 1, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului şi menţiunea „Documente de participare la licitaţie”, data şi ora depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăşi data limită de 17.10.2019, ora 16:00):

 1. Scrisoare de intenţie privind participarea la licitaţie care va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului, persoanele care reprezintă legal ofertantul, datele de contact directe precum şi bunul pentru care se înscrie;
 2. Dovada plăţii garanţiei (ordin de plată procesat de bancă)

Garanţia de participare la licitaţie este de 5% din valoarea de licitaţie a bunului pentru care se înscrie ofertantul si se va achita in contul Alerria Management Company SRL, identificat astfel: RON RO39 INGB 0001 0001 9780 8930 deschis la ING Bank, CUI 13848658 cu specificaţiaGaranţie în vederea participării licitaţie pentru imobil Pache Protopopescu. Participarea la licitaţie va fi permisă doar acelora care au constituit garanţia de participare in condiţiile menţionate mai sus.

 1. Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la şedinţa de licitaţie semnata de reprezentanţii legali ai societăţii (original) şi copia CI a delegatului; pentru persoanele fizice daca nu se prezinta personal se va depune procura autentică acordată persoanei care reprezintă potenţialul cumpărător în vederea participării la licitaţie (original);
 2. Pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
 3. Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 4. Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 5. Pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 6. Declaraţia, în original, a ofertantului in sensul că înţelege să cumpere bunul în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care este”;
 7. Declaraţia că deţine fondurile disponibile pentru cumpărarea activului la cel puţin preţul ofertat;
 8. Pentru  persoanele  juridice  hotărârea  AGA/Consiliul  de  Administraţie  privind  aprobarea măsurii de achiziţionare a activelor.
 
 1. Alte informaţii:
 • Activul se vinde liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
 • Conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 07.10.2019, prin derogare de la dispoziţiile art. 10.1 din regulamentul de valorificare aprobat de creditori in data de 04.10.2018, diferenţa dintre preţul de adjudecare şi garanţia depusă urmează a fi achitată de adjudecatar în termen de maxim 65 zile calendaristice de la data adjudecării.
 • Pasul de licitaţie este stabilit la valoarea de 1% din preţul de pornire enunţat mai sus.
 

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţie şi modul de organizare a procesului de vânzare, precum şi descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar al Alerria până cel mai târziu in data de 17.10.2019, ora 16:00. Pentru informaţii suplimentare despre activele scoase la vânzare conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact sunt: Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar:

Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail : loredanapreda@kpmg.com

               

ALERRIA MANAGEMENT COMPANY SA – in reorganizare judiciară

Administrator judiciar KPMG Restructuring SPRL

 
 
 
AFACERI DE LA ZERO