• Leu / EUR4.9221
  • Leu / GBP5.6028
  • Leu / USD4.5466
Opinii

Avocat Cătălin Oncescu: Ce înseamnă reţinerea / încasarea şi neplata anumitor impozite şi contribuţii în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, infracţiuni ce se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă penală, începând cu 1 martie 2022

Avocat Cătălin Oncescu: Ce înseamnă reţinerea / încasarea şi neplata anumitor impozite şi contribuţii în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, infracţiuni ce se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă penală, începând cu 1 martie 2022

Autor: Cătălin Oncescu

25.01.2022, 22:28 9022

La finalul anului 2021, Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre aceste acte normative completate poate fi identificată şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, decizia Guvernului fiind aceea de introducere a unui nou articol în conţinutul acestei legi, respectiv articolul (6 ind. 1), precum şi a unei Anexe în care sunt enumerate toate impozitele şi contribuţiile care intră sub incidenţa acestui nou articol:

Art. (6 ind. 1) din Legea nr. 241/2005

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022."

Câtă vreme noţiunea de „încasare şi neplată” nu are nevoie de niciun fel de explicaţie, în ceea ce priveşte „reţinerea şi neplata”, considerăm că trebuie făcute următoarele precizări:

  • plătitorul trebuie să fie obligat expres prin lege (ex.: Cod fiscal) să reţină la sursă anumite impozite şi/sau contribuţii dintre cele enumerate în noua Anexă la Legea nr. 241/2005 (ex.: persoanele juridice care plătesc venituri către persoane fizice pentru transferul drepturilor de proprietate intelectuală au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă impozitul asupra venitului net; însă, dacă plăţile sunt realizate către entităţi care organizează şi conduc contabilitate proprie, plătitorii de venituri nu mai au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului asupra venitului net);
  • inacţiunea constând în „neplată” a impozitelor şi/sau a contribuţiilor trebuie precedată de acţiunea ce constă în „reţinerea” sumelor datorate cu titlu de impozite şi/sau contribuţii cu reţinere la sursă prevăzute în Anexa la Legea nr. 241/2005;
  • mai precis, „reţinerea” sumelor constând în impozite şi/sau contribuţii cu reţinere la sursă trebuie să fie reală (să existe o acţiune efectivă de colectare a acestora), nu doar să existe consemnări în actele contabile cu privire la respectivele sume datorate cu titlu de impozite şi/sau contribuţii;
  • astfel, din punctul nostru de vedere, pentru a fi în prezenţa acestei infracţiuni, plătitorul trebuie să fie în mod efectiv în posesia sumelor de bani constând în impozitele şi/sau contribuţiile cu reţinere la sursă dar, cu intenţie, alege să nu le mai verse către Bugetul de stat şex.: inexistenţa, în conturile unei societăţi, a sumelor suficiente pentru plata impozitelor şi/sau contribuţiilor are drept consecinţă imposibilitatea achitării către Bugetul de stat, de către administratorul societăţii, a respectivelor impozite şi/sau contribuţii cu reţinere la sursă; de aceea, nu s-ar putea reţine în sarcina administratorului societăţii săvârşirea cu vinovăţie a infracţiunii prevăzute de articolul (6 ind. 1) din Legea nr. 241/2005ţ.

Amintim că infracţiunea de reţinere şi nevărsare a impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la sursă a mai fost reglementată de Legea nr. 241/2005 sub o altă formă, prin intermediul articolului (6), însă acest text a fost declarat neconstituţional prin Decizia nr. 363/2015 pronunţată de Curtea Constituţională. În esenţă, s-a observat că articolul (6) nu respecta cerinţa de accesibilitate a legii, întrucât nu definea noţiunea de „impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă” şi nici nu indica, în mod concret, normele legale care stabilesc categoriile „impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la sursă”.

Prin urmare, aşa cum se poate observa din cuprinsul noului articol (6 ind. 1) din Legea nr. 241/2005 (redat mai sus), de data aceasta se face trimitere directă la noua Anexă a legii, în cuprinsul căreia sunt indicate toate impozitele şi/sau contribuţiile care intră sub incidenţa articolului (6 ind. 1):

1. impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română şo persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, în condiţiile art. 43 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul; în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelorţ;

2. impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă şconform art. 68 ind. 1 din Codul fiscal, persoanele juridice sau alte entităţi care plătesc venituri sportivilor în baza contractelor de activitate sportivă (încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite; impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plăţii venitului; impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut; plătitorii de venituri nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către entităţi cu/fără personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprieţ;

3. impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală şconform art. 72 din Codul fiscal, persoanele juridice sau alte entităţi care plătesc venituri către persoane fizice pentru transferul drepturilor de proprietate intelectuală au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă impozitul asupra venitului net, la momentul plăţii veniturilor; venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se determină de către plătitorii venitului prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut; impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut; plătitorii de venituri nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite, dacă efectuează plăţi către entităţi cu/fără personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprieţ;

4. impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor şconform art. 78 şi art. 80 din Codul fiscal, beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un impozit lunar, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri; plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituriţ;

5. impozitul pe veniturile din arendă şconform art. 84 alin. (7), (8) si (9) din Codul fiscal, venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut; impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final; impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinutţ;

6. impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi şconform art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor se impun cu o cotă de 10% din suma acestora; impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului; plata impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont; conform art. 97 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 10% din suma acestora; pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire; plata impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, respectiv la momentul plăţii dobânzii; conform art. 97 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora; calculul şi reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul de venit la data la care acestea sunt plătite; termenul de plată al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite contribuabilului îndreptăţitţ;

7. impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social şconform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului social, care nu reprezintă distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 10%; obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice; impozitul calculat şi reţinut la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit venitul reprezentând reducerea capitalului socialţ;

8. impozit pe veniturile sub formă de dividende şconform art. 97 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora; obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori; termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plataţ;

9. impozitul pe veniturile din pensii şconform art. 101 din Codul fiscal, orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat; impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii; impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensieiţ;

10. impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc şconform art. 110 din Codul fiscal, veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu; veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă; pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă sau on-line, impozitul datorat se determină şi se reţine la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar; obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri; impozitul pe venit calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinutţ;

11. impozitul pe veniturile din alte surse şconform art. 115 din Codul fiscal, impozitul pe veniturile din alte surse se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut; impozitul pe veniturile din alte surse se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut; conform art. 114 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria veniturilor din alte surse se includ, spre exemplu, următoarele: indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate deputaţilor şi senatorilor în condiţiile Legii nr. 357/2015; indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001; indemnizaţiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019; câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008; veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997; suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii; dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990; venituri din transferul de monedă virtualăţ;

12. impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şconform art. 125 alin. (8) din Codul fiscal, în cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil şi o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică, se distribuie un/o venit net/pierdere netă asociatului persoană fizică proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere; impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se plăteşte de către persoana juridică potrivit regulilor prevăzute la Titlul II din Codul fiscal şi reprezintă impozit finalţ;

13. impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate - asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific şconform art. 125 alin. (8 ind. 1) din Codul fiscal, în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, şi o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică, persoana juridică distribuie un venit net/o pierdere netă proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor Titlului II din Codul fiscalţ;

14. impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şconform art. 125 alin. (9) din Codul fiscal, în cazul asocierilor dintre o persoana juridică contribuabil potrivit Titlului III din Codul fiscal („Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”) şi o persoană fizică sau o entitate - asociere fără personalitate juridică (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana fizică), pentru impunerea veniturilor distribuite asociatului persoană fizică proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere, se aplică regulile prevăzute la Titlul III din Codul fiscal; impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se plăteşte de către persoana juridică, potrivit regulilor prevăzute la Titlul III din Codul fiscal, şi reprezintă impozit finalţ;

15. contribuţia de asigurări sociale („CAS”):

- conform art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor; contribuţia de asigurări sociale calculată şi reţinută se plăteşte la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii;

- conform art. 146 alin. (2 ind. 1) din Codul fiscal, în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale revine angajatorului rezident fiscal român (când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului), respectiv plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români (când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul);

- conform art. 146 alin. (9) şi alin. (9 ind. 1) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti, precum şi în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii pentru perioade anterioare, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă; contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume;

- conform art. 151 alin. (5) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri pentru anul curent este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, menţionată la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal; declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile; plătitorii de venituri au obligaţia calculării contribuţiei, reţinerii şi plăţii acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile;

- conform art. 151 alin. (6) din Codul fiscal, în situaţia în care veniturile prevăzute la art. 151 alin. (5) din Codul fiscal sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs; plătitorul de venit desemnat depune „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, menţionată la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile; plătitorii de venituri au obligaţia calculării contribuţiei, reţinerii şi plăţii acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

16. contribuţia de asigurări sociale de sănătate („CASS”):

- conform art. 168 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi Casa Naţională de Pensii Publice şi entităţile care plătesc venituri din pensii, au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor ori venituri din pensii; contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, potrivit legii;

- conform art. 168 alin. (2 ind. 1) din Codul fiscal, în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, revine angajatorului rezident fiscal român (când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului) şi plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români (când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul);

- conform art. 168 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume;

- conform art. 168 alin. (7 ind. 1) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, aferente unor perioade în care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate/contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru sumele respective se utilizează cotele de contribuţii în vigoare în acele perioade; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume;

- conform art. 168 alin. (10) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând ajutoare sociale, indemnizaţii de şomaj, venituri din pensii, indemnizaţii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizaţii pentru creşterea copilului, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii sumelor respective şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume;

- conform art. 174 alin. (5) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri pentru anul curent este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, menţionată la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal; declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile; plătitorii de venituri au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile;

- conform art. 174 alin. (6) din Codul fiscal, în situaţia în care veniturile prevăzute la art. 174 alin. (5) din Codul fiscal sunt realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit care are obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei şi de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară; plătitorul de venit desemnat depune „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, menţionată la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile; plătitorii de venituri au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

17. impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi:

- nerezidenţii care obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti impozit şi sunt consideraţi contribuabili şa se vedea art. 221 din Codul fiscalţ;

- raportat la dispoziţiile art. 223 alin. (1) din Codul fiscal, dintre veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, amintim următoarele: dividende; dobânzi; redevenţe; comisioane; venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România; venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu; venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie; venituri din servicii prestate în România; venituri din profesii independente desfăşurate în România; venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

- conform art. 224 din Codul fiscal, impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri; impozitul reţinut se declară până la termenul de plată a acestuia la bugetul de stat; impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul / dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţia care se aplică asupra acelui venit; în situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile şîn acest sens, art. 230 alin. (1) din Codul fiscalţ;

- conform art. 227 alin. (1) din Codul fiscal, sunt impozabile veniturile obţinute de artişti sau sportivi, persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activităţile desfăşurate în această calitate în România şi în condiţiile prevăzute în convenţie; impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul;

- conform art. 233 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din Codul fiscal, orice asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, constituită între persoane nerezidente sau între una sau mai multe persoane nerezidente şi una sau mai multe persoane rezidente, care îşi desfăşoară activitatea în România trebuie să desemneze unul dintre asociaţi/participanţi pentru calculul, reţinerea, plata la bugetul statului şi declararea impozitul pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă datorat de fiecare asociat/participant nerezident potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri; impozitul reţinut la sursă de persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal fără personalitate juridică este impozit final; impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul;

18. impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal:

- conform art. 111 alin. (1) din Codul fiscal, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil (venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei);

- conform art. 111 alin. (3) din Codul fiscal, pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii; în cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale;

- impozitul prevăzut la art. 111 alin. (1) şi alin. (3) din Codul fiscal (arătat mai sus) se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii; impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat; în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin hotărâre judecătorească ori prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei; pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului; în cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei şîn acest sens, a se vedea art. 111 alin. (6) din Codul fiscalţ;

19. contribuţia la Fondul pentru mediu şconform art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 11 alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, deţinătorul deşeurilor (persoană fizică sau juridică) are obligaţia să vireze la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din veniturile realizate în urma vânzării deşeurilor; sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor; contribuţia de 2%  se declară şi se plăteşte lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9221
Diferență: 0,3896
Ieri: 4.9030
Azi: 4.5466
Diferență: 1,1795
Ieri: 4.4936
Azi: 5.6028
Diferență: 0,4122
Ieri: 5.5798
Azi: 4.8998
Diferență: 0,1492
Ieri: 4.8925