Opinii

Cât de solid este sistemul de garantare a depozitelor din România?

Autor: Petre Tulin, director general FGDB

14.03.2022, 17:33 706

Petre Tulin, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare a publicat luni o opinie legată de soliditatea acestui sistem în România, menţionând că deponenţii de pe piaţa românească beneficiază de aceleaşi condiţii generale de garantare a depozitelor bancare ca toti ceilalţi deponenţi din statele membre ale Uniunii Europene.

Mai jos aveţi opinia integrală:

 

Cât de solid este sistemul de garantare a depozitelor din România?

„Garantarea depozitelor bancare este întâlnită în aproape toate ţările lumii, recunoscută fiind contribuţia sa fundamentală la menţinerea stabilităţii financiare.

Asigurarea protecţiei sumelor de bani depuse la bănci reprezintă, pe de altă parte, un element determinant în luarea deciziei de a economisi prin intermediul depozitelor bancare, considerate din acest motiv cele mai sigure instrumente de economisire.

Practic, garantarea se concretizează prin despăgubirea deponenţilor, într-o anumită limită, în cazul în care banca la care au banii nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile de plată faţă de aceştia (de pildă, depozitele devin indisponibile în situaţia falimentului băncii).

 

Garantarea depozitelor în Uniunea Europeană

 

În Uniunea Europeană a fost adoptat un regim unitar de garantare a depozitelor în baza Directivei 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, care a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Prin urmare, deponenţii din România beneficiază de aceleaşi condiţii generale de garantare a depozitelor bancare ca toţi ceilalţi deponenţi din statele membre ale Uniunii Europene. Printre caracteristicile comune esenţiale garantării depozitelor în Uniunea Europeană se numără:

  • plafonul de garantare de 100.000 euro per deponent per bancă;
  • termenul de  plată a compensaţiilor de maximum 7 zile lucrătoare de la data indisponibilizării depozitelor - este important de menţionat că, deşi statele membre au obligaţia de a pune în aplicare acest termen până în anul 2024, România l-a transpus încă din anul 2015;
  • asigurarea unui nivel superior de garantare pentru deponenţii persoane fizice, pe o perioadă determinată, pentru anumite categorii de depozite rezultate în urma unor tranzacţii sau care servesc anumitor scopuri sociale;
  • garantarea tuturor deponenţilor persoane fizice;
  • garantarea tuturor întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă (de la garantare sunt excluse doar anumite categorii de persoane juridice, cum ar fi instituţiile financiare, instituţiile de credit, firmele de investiţii, organismele de plasament colectiv, autorităţile publice, asigurătorii şi reasigurătorii etc.);
  • garantarea depozitelor în moneda naţională şi în valută;
  • obligativitatea ca toate instituţiile de credit din Uniunea Europeană să fie membre ale unei scheme de garantare a depozitelor;
  • finanţarea schemelor de garantare a depozitelor pe baza contribuţiilor instituţiilor de credit participante, fără costuri pentru deponenţi şi fără utilizarea banilor publici;
  • investirea resurselor schemelor de garantare a depozitelor în condiţii de siguranţă, doar în active cu lichiditate ridicată şi un grad scăzut de risc;
  • asigurarea protecţiei deponenţilor şi prin finanţarea de către schemele de garantare a depozitelor a acţiunilor de rezoluţie prin care este asigurat accesul deponenţilor la banii pe care îi deţin la bancă.
 

Schema de garantare a depozitelor din România

 

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) este schema statutară de garantare a depozitelor din România, reglementată prin lege ordinară, şi are calitatea de persoană juridică de interes public. FGDB este administrat de un Consiliu de supraveghere format din reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi ai Ministerului Finanţelor.

FGDB funcţionează de peste 25 de ani, perioadă în care şi-a exercitat cu toată responsabilitatea şi diligenţa mandatul de protecţie a deponenţilor din România.

Spre deosebire de alte scheme din Uniunea Europeană, care au fost înfiinţate mai târziu sau care nu s-au confruntat cu plăţi de compensaţii, în ţara noastră mecanismul de garantare a depozitelor a fost rodat în timp, trecând printr-o consolidare permanentă.

Mai mult, pe fondul măsurilor luate pe plan internaţional de creştere a rolului schemelor de garantare a depozitelor, FGDB i-au fost atribuite competenţe lărgite în cadrul sistemului naţional de asigurare a stabilităţii financiare. Prin lege, FGDB i-a fost încredinţată responsabilitatea administrării fondului de rezoluţie bancară. În această calitate,  FGDB participă în cadrul colegiilor de rezoluţie, alături de Banca Naţională a României (autoritatea de rezoluţie) şi Ministerul Finanţelor.

În plus, FGDB poate desfăşura şi activităţi ce ţin de aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie şi a celor de rezoluţie a instituţiilor de credit, în calitate de administrator temporar, administrator special pentru o instituţie de credit aflată în rezoluţie, acţionar la o instituţie-punte sau acţionar la un vehicul de administrare a activelor. Pe de altă parte, FGDB este lichidator unic în cazul în care Banca Naţională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare a unei instituţii de credit sau când lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor.

 

Întărirea protecţiei deponenţilor – evoluţii recente

 

Începând cu data de 11 martie 2022, au intrat în vigoare noi prevederi legale (Legea nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare), care vin să sporească protecţia asigurată deponenţilor.

În acest sens, a fost extinsă sfera depozitelor garantate (eligibile) care beneficiază de o acoperire suplimentară de 100.000 euro (în echivalent lei) peste plafonul standard, pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii. În această categorie au fost introduse şi depozitele rezultate ca urmare a căsătoriei sau divorţului, care s-au adăugat astfel depozitelor provenite din tranzacţii imobiliare, din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului, precum şi celor constituite din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

În plus, cu toate că FGDB este una dintre cele mai solide scheme de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană, au fost adoptate prevederi ce vizează consolidarea suplimentară a capacităţii de finanţare a FGDB.

Astfel, pe lângă resursele pe care le administrează pentru garantarea depozitelor şi care, în raport cu depozitele acoperite, se situează la un nivel de peste 3 ori mai mare decât nivelul-ţintă de 0,8% stabilit a fi atins de toate statele membre până în anul 2024, au fost întărite mecanismele de finanţare alternative. Acest lucru s-a realizat prin introducerea posibilităţii ca FGDB să apeleze atât la împrumuturi cu caracter preventiv de la instituţii financiare internaţionale/instituţii de credit, cu garanţia statului, cât şi la finanţări pe termen scurt de la Banca Naţională a României, prin tranzacţii de tip repo.

Mecanismele menţionate se adaugă celor existente, cele mai importante fiind împrumuturile pe care Ministerul Finanţelor este obligat să le acorde FGDB în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia.

Este prevăzută, totodată, constituirea unui fond de rezervă pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale FGDB, care va fi alimentat din profitul obţinut din investirea resurselor FGDB. Fondul de rezervă urmează să aibă un nivel care să-i permită acoperirea cheltuielilor de funcţionare estimate pentru o perioadă de 5 ani.

Recenta modificare a legislaţiei a adus o mai mare flexibilitate şi pe plan operaţional întrucât s-a introdus posibilitatea ca plăţile de compensaţii să fie efectuate nu numai prin instituţiile de credit mandatate ca agenţi de plată, ci prin orice alt canal de plată considerat adecvat.

Diversificarea canalelor de plată a compensaţiilor are o contribuţie importantă la realizarea obiectivului de eficientizare a procesului de plată a compensaţiilor, cu atât mai mult cu cât preocuparea permanentă a FGDB este de a fi pregătit în orice moment pentru a interveni cât mai rapid în interesul deponenţilor şi de a face cât mai uşor şi simplu procesul de despăgubire a acestora.

În acest sens, menţionăm că FGDB se poziţionează în rândul celor mai avansate scheme de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană nu numai în ceea ce priveşte capacitatea sa financiară, ci şi cea operaţională, prin asigurarea tuturor condiţiilor necesare derulării eficiente a procesului de plată a compensaţiilor.

Acest lucru a fost confirmat atât de rezultatele testărilor pe care FGDB le derulează periodic în conformitate cu Ghidul Autorităţii Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor, cât şi de concluziile acţiunilor de verificare pe care FGDB le realizează anual la instituţiile de credit participante cu privire la evidenţa datelor referitoare la deponenţi şi depozitele garantate ale acestora. În acest sens, este de remarcat faptul că exerciţiile de simulare de criză derulate de FGDB în perioada pandemiei de Covid – 19 au relevat capacitatea operaţională şi financiară a acestuia de a face plăţi de compensaţii către deponenţi, în termenul de 7 zile lucrătoare, în situaţia foarte puţin probabilă în care sistemul bancar s-ar confrunta cu mai multe falimente consecutive într-un interval scurt de timp ale unor instituţii de credit participante la schema de garantare a FGDB.

FGDB a implementat, totodată, cele mai bune practici de continuitate a activităţii, dispunând de un sediu secundar şi de un centru de recuperare a datelor. De asemenea, FGDB dispune de un plan de continuitate a activităţii conform cu standardele aplicabile în materie şi care este testat periodic în baza unui program aprobat de conducerea acestuia.

O altă direcţie importantă o reprezintă cooperarea FGDB cu alte scheme de garantare a depozitelor în cazul plăţilor transfrontaliere de compensaţii. Prin sistemul adoptat la nivelul schemelor de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană, plata compensaţiilor în favoarea deponenţilor de la o sucursală se va realiza de către schema din statul membru de origine prin intermediul schemei din statul membru-gazdă.

FGDB este parte a Acordului de cooperare multilaterală între schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană şi a aderat la un sistem securizat centralizat care a fost dezvoltat la nivelul Uniunii Europene în vederea asigurării infrastructurii necesare atât pentru efectuarea plăţilor transfrontaliere, cât şi pentru realizarea schimbului de informaţii între scheme.

În contextul actual, între schemele europene de garantare a depozitelor a fost intensificată comunicarea, inclusiv cu cea din Ucraina. Schemele de garantare a depozitelor din Austria, Cehia şi Ungaria au iniţiat procesele de plată a compensaţiilor în favoarea deponenţilor unor subsidiare locale ale băncii ruse Sberbank, în baza deciziilor Comitetului Unic de Rezoluţie şi ale băncilor centrale.

De asemenea, în conformitate cu decizia Comitetului Unic de Rezoluţie, au fost soluţionate situaţiile subsidiarelor Sberbank din Croaţia şi Slovenia prin preluarea fiecăreia dintre acestea de câte o bancă locală. În acest context, este de menţionat că FGDB nu este expus, direct sau indirect, faţă de nicio bancă sau instituţie financiară din Rusia sau Ucraina.

În cazul tuturor subsidiarelor menţionate ale Sberbank, se remarcă rapiditatea cu care au fost luate şi implementate măsurile de soluţionare a acestora astfel încât să se asigure atât protecţia deponenţilor, cât şi menţinerea stabilităţii financiare.

În ciuda dificultăţilor şi incertitudinilor prezente, schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană, inclusiv FGDB, continuă să fie implicate în discuţiile şi proiectele derulate la nivelul autorităţilor în ceea ce priveşte necesitatea revizuirii directivei comunitare ce guvernează garantarea depozitelor, instituirea unei scheme europene de garantare a depozitelor, revizuirea sau elaborarea unor noi ghiduri în domeniu ale Autorităţii Bancare Europene.

Ritmul şi amploarea dezvoltărilor din domeniul FinTech şi al digitalizării constituie noi provocări pentru schemele de garantare a depozitelor. Includerea unor produse noi în categoria depozitelor şi extinderea garantării şi asupra acestora necesită o analiză riguroasă şi complexă a tuturor implicaţiilor şi, în final, adaptarea corespunzătoare a cadrului de reglementare.

 
 
 
 
 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO