Opinii

Deloitte: Obligaţiile de raportare privind aspectele de mediu ale companiilor: declaraţia nefinanciară şi regulamentul privind taxonomia

Opinie

Deloitte: Obligaţiile de raportare privind aspectele de mediu ale companiilor: declaraţia nefinanciară şi regulamentul privind taxonomia
28.10.2021, 12:22 151

 

Între raportarea trimestrială, pregătirea pentru raportarea în format electronic european (European Single Electronic Format – ESEF) şi aprobarea politicii de remunerare, companiile trebuie să ţină pasul şi cu o serie de cerinţe suplimentare privind raportarea nefinanciară, aspect care poate avea un impact asupra raportării financiare.

Potrivit Directivei 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară (Non-Financial Reporting Directive - NFRD), transpusă local prin Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) 1802/2014 şi OMFP 2844/2016, societăţile comerciale cu peste 500 de angajaţi aveau obligaţia să prezinte o evaluare a impactului pe care activitatea acestora o are asupra mediului, a aspectelor sociale şi a tratamentului aplicat angajaţilor, dar şi un bilanţ al eforturilor privind respectarea drepturilor omului, eradicarea corupţiei şi a mitei şi asigurarea diversităţii în consiliile companiei (în ceea ce priveşte vârsta, sexul, mediul educaţional şi profesional).

În urma adoptării Pactului Verde European, a apărut necesitatea de a avea criterii unitare privind raportarea activităţilor economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului, criterii care să asigure creşterea transparenţei şi a coerenţei clasificării acestor activităţi şi limitarea riscului de dezinformare ecologică.  

Astfel, în iunie 2020 a apărut Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulament), aplicabil pentru raportările financiare publicate începând cu 1 ianuarie 2022 pentru exerciţiul financiar anterior (2021). Acesta introduce şase obiective tematice: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, folosirea durabilă a apelor, protecţia acestora şi a resurselor marine, tranziţia către o economie circulară, prevenirea şi controlul poluării şi protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor, din perspectiva cărora trebuie analizate activităţile economice ale companiilor cu scopul de a atesta dacă acestea sunt durabile din punct de vedere al mediului. Astfel, regulamentul solicită societăţilor comerciale care aplică NFRD includă în declaraţia nefinanciară sau în declaraţia nefinanciară consolidată, pe lângă aspectele menţionate anterior, informaţii cu privire la modul şi măsura în care activităţile companiei sunt asociate cu activităţi economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului (Regulamentul UE 2020/852).

În momentul redactării declaraţiei nefinanciare, companiile trebuie să aibă în vedere o serie de indicatori-cheie de performanţă în domeniul climei, precum proporţia din cifra de afaceri obţinută din produse sau servicii asociate cu activităţi economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului în conformitate cu cerinţele Regulamentului, proporţia din cheltuielile de capital şi proporţia din cheltuielilede exploatare legate de active sau procese asociate cu activităţi economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.

Pentru a putea întocmi această raportare, societăţile comerciale trebuie să facă oanaliză a cifrei de afaceri, imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a cheltuielilor de exploatare din prisma activităţilor eligibile conform taxonomiei şi să determine ponderea activităţilor considerate sustenabile din totalul elementelor financiare. Acest demers presupune identificarea activităţilor societăţii conform clasificărilor menţionate în taxonomie (în principal pe baza codurilor CAEN), verificarea dacă acestea sunt eligibile sau nu din punct de vedere al taxonomiei din Regulament, examinarea dacă aceste activităţi îndeplinesc criteriile tehnice incluse în taxonomie, respectiv contribuţia în mod substanţial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu şi lipsa unui prejudiciu adus în mod semnificativ unuia dintre obiectivele de mediu. Toate aceste procese trebuie realizate în conformitate cu garanţiile minime, respectiv prin respectarea drepturilor omului.

În determinarea criteriilor tehnice, societăţile comerciale care urmăresc obiectivul de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice trebuie să aibă în vedere cerinţele Regulamentului, precum aportul substanţial adus la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin evitarea sau reducerea acestora sau prin creşterea absorbţiei de gaze cu efect de seră şi coerenţa cu obiectivul pe termen lung privind limitarea încălzirii climatice menţionate în cadrul Acordului de la Paris. Respectivul obiectiv de mediu ar trebui interpretat în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii, inclusiv cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Pentru moment, taxonomia este dezvoltată doar pentru primele obiective de mediu din cele şase prezentate în Regulament. Regulamentul nu aduce modificări privind auditarea declaraţiei financiare, acesteia fiindu-i aplicabile cerinţele incluse în NFRD. Aceste cerinţe se vor modifica odată cu adoptarea noii directive privind raportarea de sustenabilitate corporativă (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).  

Cerinţa regulamentului a fost preluată local prin Ordinul 1239/octombrie 2021, publicat pe 22 octombrie 2021. În acest context, societăţile comerciale trebuie să se informeze asupra noilor cerinţe incluse în Regulament şi să se pregătească pentru colectarea informaţiilor necesare prezentării indicatorilor din declaraţia nefinanciară.

Material de opinie de Corina Dimitriu, Partener Audit şi Liderul serviciilor de asigurare privind rapoartele de sustenabilitate, şi Sorin Elisei, Director şi Liderul practicilor de energie şi sustenabilitate, Deloitte România

AFACERI DE LA ZERO