Opinii

Sorin Petre şi Ileana Guţu, PwC: Preţul acţiunilor încorporează aşteptarea investitorilor că dividendele vor creşte în medie pe termen lung cu peste 5% anual

Sorin Petre şi Ileana Guţu, PwC: Preţul acţiunilor încorporează aşteptarea investitorilor că dividendele vor creşte în medie pe termen lung cu peste 5% anual
20.01.2016, 00:04 992

Conform unei analize a departamentului de evaluare şi analiză economică al firmei de consultanţă şi audit PwC pe piaţa de capital din Ro­mânia, preţul actual al acţiunilor încorporează aştep­tarea investitorilor că, pe termen lung, divi­den­dele vor creşte în medie cu peste 5% anual com­parativ cu ultimul dividend distribuit.

Raportat la nivelul relativ constant al divi­den­delor observat în ultimii trei ani, această aşteptare de creştere este semnificativă şi poate fi inter­pre­tată din perspectiva unei necesităţi din ce în ce mai ri­dicate pentru societăţile din România de a ge­nera mai multă valoare, potrivit unei analize reali­zate de Sorin Petre, director, CFA şi Ileana Guţu, se­nior manager, CFA în cadrul departa­men­tului ser­vicii de evaluare şi analiză economică PwC Ro­mânia.

În realitate, orice acţionar îşi propune să aibă un randament cât mai ridicat din afacerea în care in­vesteşte, indiferent că discutăm despre o com­panie listată sau privată. Privind lucrurile din această perspectivă, în gestionarea unei afaceri îşi face loc conceptul de mana­ge­ment bazat pe valoare (în en­gleză „value based mana­ge­ment“), care repre­zintă pro­cesul de maximizare a valorii com­paniei în mod continuu. Primul aspect de avut în vedere este sta­bilirea unui astfel de obiectiv: gestio­narea afacerii din perspec­tiva maximizării valorii sale care nu se traduce neapărat într-o creş­tere a vânzărilor sau a pro­fitabilităţii.

Pentru a fi relevant ca indicator de măsurare a perfor­manţei companiei, creşterea vân­zărilor ar trebui să îndeplinească două condiţii: să conducă la realizarea unui profit economic şi să fie sustenabilă pe termen lung, ceea ce este echivalent cu asigurarea unui raport optim între activele imobilizate şi curente, dar şi a unei structuri de finanţare corespunzătoare (ra­por­tul dintre finanţare pe termen lung şi finanţare pe termen scurt; raportul dintre datorii şi capitalul propriu).

În categoria obiectiv finan­ciar pe termen scurt, se reco­mandă uti­li­zarea indicatorului profit eco­no­mic, indicator puter­nic corelat cu crearea de valoare şi definit ca di­fe­renţa dintre rentabilitatea reală a capitalului investit şi costul ca­pi­talului de pe piaţă.

Profitul eco­no­mic comen­surează deca­lajul dintre ceea ce o companie produce într-o anu­mită perioadă şi minimul pe care ar trebui să îl producă pentru a-şi satisface furnizorii de capital, inclusiv acţionarii.

În consecinţă, ma­ximizarea profitului economic va conduce în timp la maximizarea valorii companiei.

Astfel, iniţiativele strategice ale oricărei companii de succes au la bază două elemente: creşterea valorii companiei în contextul ţinerii sub control a riscurilor.

Dar cu cât va creşte valoarea afacerii ca urmare a faptului că resurse supli­men­tare sunt investite, contracte strategice sunt înche­iate sau un nou parteneriat este lansat? Există alternative care pot crea mai multă valoare pentru acţionari? Cum se corelează valoarea afacerii cu obiectivele strategice şi cu perfor­manţa societăţii respective? Iată câteva dintre întrebările la care mana­ge­mentul bazat pe valoare îşi propune să răspundă printr-o înţelegere aprofundată a conceptului de valoare de afacere, a riscurilor, dar şi a opor­tu­ni­tăţilor asociate deciziilor majore. Acest proces pre­supune identificarea variabilelor-cheie care influenţează respectiva companie şi cuantificarea diverselor alternative de investiţii sau dezinvestiţii, pentru a ajunge la un consens cu privire la direcţia strategică de urmărit în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate.

Analiza efectuată de PwC România se bazează pe date financiare şi estimări Bloomberg aferente unui eşantion de 149 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, din diverse industrii, selectate în funcţie de capitalizarea bursieră şi disponibilitatea informaţiilor. Data de referinţă a analizei este 30 septembrie 2015.

AFACERI DE LA ZERO