Consiliul Fiscal protestează: Am primit proiectul de rectificare a bugetului aseară la 10:22 PM. Timpul este insuficient pentru a permite o analiză riguroasă. Guvernul subminează grav regulile fiscal - bugetare

Ziarul Financiar 30.07.2013

Consiliul Fiscal protestează cu privire la faptul că a primit proiectul de rectificare a bugetului foarte târziu, astfel nu mai are timp să îi dea o opinie pertinentă. Totuşi averitzează ca deficitul bugetar de 14,7 miliarde lei depăşeşte plafonul legal de 13,39 milioane de lei, stabilit prin cadrul fiscal bugetar aprobat de către Parlament.

Ziarul Financiar va redă integral opinia Consiliului cu privire la proiectul de rectificare a bugetului consolidat pe  anul 2013

În data de 29.07.2013, ora 10.22 PM, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului Fiscal prin adresa nr. 82016/09.08.2012, Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2013, Nota de fundamentare şi proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, precum şi Nota de fundamentare şi proiectul de OG privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2013, solicitând în temeiul art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 opinia Consiliului Fiscal cu privire la acestea. Având în vedere intenţia Guvernului de a aproba respectivele documente în şedinţa de guvern din după-amiaza zilei de 30.07.2013, timpul de care Consiliul fiscal dispune este în mod evident insuficient pentru a permite o analiză riguroasă, acesta fiind pus în situaţia de nu putea elabora o opinie completă cu privire la documentele trimise şi de a-şi rezerva dreptul de a o completa ulterior. Consiliul fiscal se vede nevoit să reitereze recomandarea din ianuarie 2013 de asigurarea a unei perioade de cel puţin o săptămână între momentul transmiterii documentaţiei necesare de către MFP şi momentul adoptării legislaţiei relevante, acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase.

În plus, proiectul de rectificare bugetară conţine şi un pachet de modificări ale Codului Fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicţie cu spiritul prevederilor art.4 alin. 1 al Codului fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”. Ţinând cont de mandatul său în conformitate cu prevederile legii 69/2010, art. 40, alin.2, lit. d) Consiliul Fiscal constată şi emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiectul de rectificare bugetară:

1. Evaluarea respectării regulilor instituite de legea 69/2010
a. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art. 6 lit. b) al legii 69/2010, potrivit căruia “soldul şi, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, pentru anul bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament”. Proiectul de rectificare prevede un deficit bugetar de 14,7 mld. lei, mai mare cu 1,3 miliarde lei decât plafonul de 13,394 mld. Lei statuat de legea 4/2013.

b. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art.6 lit.c) al legii 69/2010, potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi cheltuielile de personal, luând în considerare bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele instituţiilor autofinanţate, bugetele 2 fondurilor speciale şi alte bugete componente, nu vor depăşi plafonul specificat în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul bugetar
următor”. Cheltuielile totale ale BGC prevăzute de rectificare, nete de impactul asistenţei financiare din partea UE şi a altor donatori, sunt de 211,3222 mld. lei, depăşind cu 493 milioane lei plafonul statuat prin legea 4/2013. Cu toate acestea, anvelopa salarială propusă, de 46,1527 mld. lei, se încadrează în limitele plafonului de 46,154 miliarde lei din legea 4/2013.

c. Proiectul de rectificare încalcă de asemenea prevederile art. 16 al legii 69/2013, potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene”, în condiţiile în care majorarea cu 493 mil. lei a cheltuielilor totale condorm definiţiei din art. de lege de mai sus se datorează în principal majorării cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (+2503 mil. lei faţă de prevederile bugetului iniţial), parţial compensat de reduceri operate în principal la nivelul cheltuielilor aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (-465 mil. lei), a cheltuielilor de asistenţă socială (-603,7 milioane lei) şi a altor transferuri (-480,3 mil. lei). În opinia Consiliului fiscal, încălcarea de către proiectul de rectificare bugetară a regulilor  iscalbugetare subminează grav credibilitatea acestora, mai ales în ceea ce priveşte nerespectarea ţintei de deficit bugetar, în cazul căreia recursul la derogare reprezintă o premieră (revizuirea de anul trecut a ţintei de deficit bugetar a fost acoperită de clauzele derogatorii ale legii 69/2010).

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Preşedintele Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma însuşirii acestora de către membri Consiliului, prin vot, în şedinţa din data de 30 iulie 2013.