Directorul Ciurel de la CE Rovinari este urmărit penal pentru contractele încheiate cu Şova

Autor: Catalin Lupasteanu 15.08.2014

Directorul de investiţii al Complexului Energetic Rovi­nari (CER), Dan Laurenţiu Ciurel, este urmărit penal de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat şi Dan Şova, în legătură cu modul în care i-a atribuit firmei de avo­ca­tură a celui din urmă contracte de asistenţă juridică.

Procurorii DNA îl cerce­tea­ză pe Dan Laurenţiu Ciurel pen­tru că, în calitate de director la Direcţia Investiţii (la data de 21 martie 2007) şi apoi în calitatea de director general şi or­donator de credite al CER, a încheiat cu SCA Şova şi Aso­cia­ţii mai multe contracte de asistenţă juridică, depă­şindu-şi atri­buţiile şi prejudiciind compania de stat.

Astfel, Ciurel a încheiat, în 21 martie 2007, contractul de asis­tenţă juridică nr. 10319, în 3 sep­tembrie 2007, actul adi­ţio­nal nr. 1 la contractul nr. 10319 prin care s-a suplimentat va­loa­rea aces­tuia cu suma de 200.000 de lei, în data de 19.12.2007, ac­tul adi­ţional nr. 2 la contractul nr. 10319 prin care s-a supli­men­tat va­loarea aces­tuia cu suma de 711.240 de lei, şi în 22 de­cembrie 2008, actul adiţional nr. 3 la con­tractul nr. 10319 prin care s-a su­plimentat valoarea acestuia cu suma de 310.000 lei.

În urma acestor contracte, arată DNA, societatea Şova şi Aso­ciaţii a reprezentat CER în li­tigii de drept comun, străine serviciului de asistenţă juridică în cadrul proiectului de desul­fu­ra­re în virtutea căruia au fost în­cheiate, conduită care a preju­di­ciat CER cu suma de apro­xi­ma­tiv 1 milion de lei prin di­mi­­nua­rea sumelor alocate fondului de investiţii, propor­ţio­nal cu su­mele plătite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necu­venite de către SCA Şova şi Asociaţii.

În calitate de director general şi ordonator de credite al CER, arată DNA, Ciurel a încheiat în 14 februarie 2008 con­tractul de asistenţă juridică nr. 165 (cu privire la litigiul CER vs. ICM), prin încălcarea dispoziţiilor privind buna gestiune financiară, cu societatea Şova şi Asociaţii, contract în urma căruia CER a fost prejudiciat cu 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ obţinerii unui folos necuvenit în acelaşi cuantum de către SCA Şova şi Asociaţii.

Anchetatorii mai arată că, în calitate de director general al CER, în data de 19 februarie 2007, prin încălcarea dis­po­zi­ţiilor privind atribuţiile conferite de statutul CER, fără a avea mandat special din partea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) sau Consiliului de Administraţie (CA) şi prin nerespec­tarea dispoziţiilor date în sarcina directorului general prin ordinul ministrului Economiei, a încheiat cu ICM prin lichidator BNP Consult, tranzacţia relativ la obiectul dosarului nr. 12454/95/2007 al Tribunalului Gorj, tranzacţie prin care CER se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 de lei în termen de cinci ani, conduită infracţională în urma căreia CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, proporţional cu sumele plătite nelegal în cuantum de 82.139.822 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit de către lichidatorul judiciar Rovigo SPRL în cuantum de 0,98% din sumele plătite.

DNA arată în detaliu filmul operaţiunilor presupus nelegale făcute de Ciurel în legătură cu contractele încheiate cu firma lui Şova.

„Primul document în care se face referire de necesitatea încheierii unui asemenea contract de asistenţă juridică este referatul nr. DC/3580/15.11.2006 întocmit de directorul Direcţiei Dezvoltare - Investiţii al CER de la acea vreme, numitul Ciurel Laurenţiu Dan“, arată procurorii care notează că prin respectivul referat, Ciurel propunea conducerii introducerea în planul anual de achiziţii publice pe anul 2007 a unui serviciu juridic ce urma să fie prestat de o casă de avocatură.

În document, arată anchetatorii, se mai preciza expres că firma de avocatură va reprezenta CER atât la încheierea şi derularea contractului dintre CER şi banca ce va acorda finanţarea instalaţiei de desulfurare, cât şi în acele cauze ce pot apărea în urma exproprierilor de terenuri efectuate de CER.

Ulterior, acelaşi director Dan Laurenţiu Ciurel îl înştiinţează, prin adresa nr. DC/3949/27.12.2006, pe directorul comercial Gheorghe Iliescu despre nevoia urgentă de achiziţionare a serviciului de consultanţă juridică.

Şi de această dată, arată DNA, se face trimitere la necesitatea contractării unui asemenea serviciu exclusiv în vederea încheierii şi derulării contractului de desulfurare. Ulterior, Direcţia Comercială întocmeşte un memoriu justificativ al achiziţiei serviciului de consultanţă juridică pentru încheierea şi derularea contractului de desulfurare, memoriu nedatat, întocmit de Iliescu Gheorghe, Ciurel Laurenţiu Dan, Cristea Dumitru - şef Departament Comercial Energie, Teiu Sorin - şef Serviciu Disciplină Contractuală şi Marketing şi Crăciun Marcu - consilier juridic, înscris aprobat de directorul general Dondera Ion. În cuprinsul memoriului se precizează şi valoarea estimativă a achiziţiei în cuantum de 280.000 lei.

În continuare, se întocmeşte de către Dan Ciurel şi Ioan Vioreanu, de la Biroul Investiţii Mediu, caietul de sarcini al achiziţiei în care se face încă o dată menţiunea că priveşte „consultanţă juridică pentru încheierea contractelor de finanţare şi execuţiei a instalaţiei de desulfurare aferentă grupurilor energetice 3 şi 6 Rovinari“, înregistrat sub nr. DD 152/22 ianuarie 2007, document de asemenea aprobat de directorul general Ion Dondera.

Întocmirea caietului de sarcini privind achiziţionarea unui serviciu de consultanţă juridică nu era atributul nici al directorului Direcţiei Dezvoltare - Investiţii şi nici al vreunei persoane din cadrul Biroului Investiţii Mediu, potrivit procurorilor.

În aceeaşi zi se întocmesc nota justificativă nr. DC/246/22 ianuarie 2007 şi fişa de date a achiziţiei semnate de Gheorghe Iliescu, Dumitru Cristea, Ion Teiu şi Cristina Bujor, documente aprobate de directorul general Ion Dondera, prin care se estima valoarea achiziţiei la suma de 280.000 de lei şi în care se menţionau şi alte informaţii în legătură cu achiziţia, inclusiv codul acesteia CPV 74110000-3. În cuprinsul fişei de date a achiziţiei se menţionează de asemenea obiectul viitorului contract de consultanţă juridică, făcându-se referire expres la proiectul de desulfurare.

În 1 februarie 2007 Ion Dondera emite decizia nr. 67 prin care se numeşte comisia de evaluare a ofertelor compusă din: Cristea, Maria Scurtu - director economic, Mihaela Cojocaru, Ion Vioreanu, Cristina Bujor, Vasile Bobei şi Adrian Stăncioi.

Invitaţia de participare a fost transmisă către 8 societăţi de avocatură însă numai 5 dintre acestea au depus ofertă, printre care şi SCA Şova şi Asociaţii. În 2 februarie 2007 s-a întocmit procesul verbal (fără număr) al şedinţei de deschidere a ofertelor. Ulterior, în 27 februarie 2007, SCA Şova şi Asociaţii a transmis prin fax către CER oferta financiară îmbunătăţită, ofertă cu care a câştigat licitaţia aşa cum rezultă din raportul procedurii nr. 862/12.03.2007 al comisiei de evaluare a ofertelor.

Prin urmare, în 21 martie 2007 s-a încheiat contractul de asistenţă juridică 10319/2007 între CER, reprezentată de directorul general Dondera, şi Şova şi Asociaţii, reprezentată de Dan Şova.

Prin contract a fost stabilit onorariul de 153 lei/oră/avocat (fără TVA), respectiv 182,07 lei/oră/avocat (TVA inclus). Suma avută în vedere este cea în care este inclusă şi TVA întrucât în realitate în raport de această sumă au fost efectuate plăţile.

Şi fostul director general al Complexului Energetic Turceni, Dumitru Cristea, care a încheiat cu firma de avocatură Şova şi Asociaţii un contract de asistenţă juridică, este urmărit penal, pentru cinci fapte de abuz în serviciu, fiind suspectat că a prejudiciat societatea cu peste 71 de milioane de lei, a anunţat, marţi, DNA.

În acelaşi dosar este urmărit penal şi Dan Şova, în calitatea sa de reprezentant legal al SCA Şova şi Asociaţii, fiind suspectat de trei fapte de complicitate la abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Potrivit DNA, suma totală reprezentând folos necuvenit în favoarea SCA „Şova şi Asociaţii“, ca urmare a contractelor de asistenţă juridică încheiate cu complexurile energetice Turceni şi Rovinari este estimată la valoarea de 3.455.754 de lei.