Cât câştigă o croitorească la H&M

Autor: Cristina Rosca 18.04.2015

Dorel Simiz, care controlează îm­preu­nă cu familia sa Pandora Prod, unul din­tre cei mai importanţi pro­du­cători de tex­tile locali şi unul dintre prin­cipalii par­te­neri locali ai H&M, spu­nea ante­rior că pe piaţa de profil se lucrează in­tens în pe­rioa­da mai-de­cembrie, iar cele­lal­te luni să fie considerate extra­se­zon. Pen­tru a avea o continuitate în acti­vitate care să-i per­mită companiei să plă­tească anga­ja­ţii în mod constant pro­ducătorul a in­stau­rat un sistem de dis­coun­turi pentru cli­en­ţii care comandă în lu­nile de extrasezon.

În fabricile care lucrează pentru H&M circa 80% din angajaţi sunt fe­mei, po­trivit Catarinei Midby. Compa­nia are în total 850 de furnizori (firme care lu­crează atât în fabricile proprii, dar care şi subcontractează alte firme mai mici), care lucrează cu un număr mult mai ma­re de fabrici.

„Suntem dis­puşi să plătim mai mult pentru ca anga­ja­ţii fabricilor să pri­mească salarii mai mari“, adaugă Catarina Midby fără a oferi cifre.

În România angajaţii fabricilor de textile au printre cele mai mici salarii din eco­nomie, alături de casierele din maga­zi­ne şi de angajaţii din hoteluri – perso­na­lul de curăţenie şi recepţioneri.

Criza financiară şi ascensiunea rapi­dă a pieţelor din Asia au dus la dispari­ţia a peste 120.000 de locuri de muncă din industriile de textile, îmbră­căminte şi încălţăminte în perioada 2007-2014.

În aceeaşi perioadă însă, salariile ce­lor peste 220.000 de angajaţi rămaşi din do­meniu au crescut cu aproape 80%.  Astfel, salariul mediu brut în in­dus­triile de textile, îmbrăcăminte şi în­căl­ţăminte a ajuns anul trecut la 1.610 lei, fiind în con­ti­nuare cu 30% sub me­dia pe eco­nomie.

 Salariile diferă în in­dustria textilă de cele din producţia de îm­brăcăminte sau încălţăminte. Cel mai prost plătiţi sunt croitorii şi cusătorii de hai­ne, la polul opus aflânduse angajaţii din industria de textile, potrivit datelor INS. Diferenţele salariale ajung la circa 30%.

În ceea ce îi priveşte pe angajaţii care lucrează în fabricile partenere H&M, salariile diferă.