Opinie Mihaela Avram, Moore Stephens KSC: Dosarul preţurilor de transfer, între necesitate şi utilitate

Ziarul Financiar 28.01.2016

Cerinţe legale

Odată cu intrarea în vigoare la începutul acestui an a Codului fiscal şi, respectiv, a  Codului de procedură fiscală, devine obligatorie întocmirea dosarului preţurilor de transfer pentru companiile care intră în relaţii comerciale şi financiare cu entităţi afiliate.

 Codul fiscal actual reglementat prin Legea nr.227/2015, defineşte persoanele afiliate   prezentând următoarele cazuri de afiliere:

a)     O persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

b)    O persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c)     O persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin una dintre acestea deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afilitate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

d)    O persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă exista o persoană terta care deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.

În ceea ce priveşte tranzacţiile care se pot desfăşura între părţile afiliate acestea  pot fi printre altele următoarele:

·         împrumuturi intra-grup

·         servicii intragrup (management, consultanţă, financiare, de prelucrare etc.)

·         livrarea de produse

·         redevente

·         alte active corporale/necorporale

Dacă în anii precedenţi, potrivit reglementărilor cuprinse în Codul de procedură fiscală, dosarul preţurilor de transfer era prezentat doar la solicitarea organului fiscal competent care acorda de obicei un termen de până la trei luni, începând cu acest an companiile sunt obligate să îl prezinte, la solicitarea expresă a echipei de inspecţie fiscală.

Conform legislaţiei actuale prevăzute de Codul de procedură fiscală, cuantumul tranzacţiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Neîntocmirea şi prezentarea la solicitarea organului fiscal competent, a dosarului preţului de transfer, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, pentru celelalte persoane juridice.

 

 Dosarul preţurilor de transfer, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 222/2008 trebuie să cuprindă:

A.    Informaţii despre grup:

1.     Structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

2.     Descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

3.     Descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;

4.     Prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:

a)     modul de tranzacţionare;

b)    modul de facturare;

c)     contravaloarea tranzacţiilor;

 

5.     Descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

 

6.     Prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

7.     Prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de ANAF.

 

B.    Informaţii despre contribuabil:

 

1.     Prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:

a)   Modul de tranzacţionare;

b)   Modul de facturare;

c)   Contravaloarea tranzacţiilor;

 

2.     Prezentarea analizei comparative:

a)    Caracteristicile bunurilor sau serviciilor;

b)   Analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);

c)    Termenii contractuali;

d)   Circumstanţele economice;

e)    Strategii de afaceri specifice;

f)    Informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne;

 

3.     Prezentarea persoanelor afiliate şi a sediilor permanente ale acestora implicate în aceste tranzacţii sau înţelegeri;

 

4.     Descrierea metodei de calcul al preţurilor de transfer şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia:

a)     În cazul în care nu se folosesc metode tradiţionale de determinare a preţurilor de transfer se va justifica această opţiune;

b)    În toate cazurile în care nu se aplică metoda de comparare a preţurilor se va justifica această opţiune;

 

5.     Descrierea altor considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

 

Necesitate şi utilitate

Întocmirea dosarului preţurilor de transfer nu trebuie privită doar ca o cerinţa legală impusă companiilor a cărui neîntocmire sau întocmire incompletă generează amenzi si/sau taxe suplimentare din parte echipei de inspecţie fiscală. Acestea au un impact si asupra: indicatorilor de evaluare a performanţelor, deciziilor investionale si operationale, fluxurilor de trezorerie, impozitului pe profit.

Dosarul preţurilor de transfer reprezintă un instrument de protecţie pentru a argumenta că tranzacţiile cu părţile afiliate au conţinut economic şi s-au desfăşurat la preţul de piaţă.

Argumentarea şi fundamentarea preţurilor practicate în tranzacţiile comerciale şi financiare cu părţile afiliate ne protejează împotriva ajustărilor de preţuri de transfer.

Aceste ajustări a preţurilor de transfer, se stabilesc de obicei în urma aşa numitor “controale de fond” efectuate de inspectorii fiscali, care pot fi efectuate pe un număr mare de ani, generând pe lângă impozit pe profit şi dobânzi şi penalităţi suplimentare.

De asemenea, nu putem ignora utilitatea dosarului preţurilor de transfer, managementul fiind cel mai interesat în a afla unde se poziţionează preţurile practicate în tranzacţiile cu părţile afiliate. Aceste informaţii le găsim în comparabilitatea preţurilor, studiul comparabilităţii preţurilor fiind o cerinţă fundamentală a întocmirii dosarului preţurilor de transfer.

Mihaela Avram  este Senior Manager, Head of Accounting & Tax la Moore Stephens KSC