Guvernul Orban lansează cea mai mare amnistie fiscală pentru companii, persoane fizice şi profesii liberale: celor care îşi achită datoria principală până la 15 decembrie li se vor şterge dobânzile, penalităţile şi celelalte accesorii. Acest lucru va permite curăţarea de datorii a bilanţurilor firmelor şi creşterea veniturilor la bugetul statului cu 2 mld.lei

Autor: Dorin Oancea 08.05.2020

Guvernul a aprobat amnistia fiscalã propusã de Ministerul Finanţelor pentru dobânzi, penalitãţi şi alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restanţelor pânã la data de 15 decembrie 2020, măsură care va sprijini mediul de afaceri şi va avea un efect pozitiv asupra încasărilor bugetare din acest an.

Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei şi depãşirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum şi diminuarea datoriilor acestora.

Facilitãţile fiscale vizeazã toţi contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfãşoarã activitãţi economice sau profesii libere, entitãţi fãrã personalitate juridicã, instituţii publice, etc)

Prin aprobarea amnistiei se are în vedere încasarea obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum şi obligaţiile bugetare cu termene de platã între 1 aprilie 2020 si 15 decembrie 2020, astfel cã, pe de o parte, anularea accesoriilor sprijinã contribuabilii care pot folosi lichiditãţile de care dispun pentru continuarea activitãţii afectatã direct sau indirect de criza Covid – 19 şi permite curãţarea bilanţurilor de datorii, iar pe de altã parte, se asigurã o creştere a veniturilor la bugetul general consolidat.
 
Ministerul de Finanţe estimează un impact bugetar pozitiv de până la 2 miliarde de lei.
 
Ordonanţa de Urgenţã reglementeazã 4 tipuri de facilitãţi fiscale şi acoperã toatã situaţiile cu care se pot confrunta contribuabilii:

Mãsura 1 - Anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la aceastã datã au în sold atât obligaţii bugetare accesorii cât şi obligaţii bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sã achite obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declaraţiile fiscale şi sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sã mai aibã niciun fel de datorie, cu excepţia accesoriilor care se anuleazã.

Mãsura 2 - Anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativã, cu scadenţã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care considerã cã sunt erori în sumele declarate iniţial pot depune declaraţie rectificativã prin care sã declare obligaţiile suplimentare şi pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor declarate suplimentar dacã plãteşte aceste obligaţii, precum şi obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), depune toate declaraţiile fiscale şi, bineînţeles, depune cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Mãsura 3 - Anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii iar obligaţiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declaraţiile fiscale si sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Mãsura 4 - Anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisã ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificãrii situaţiei fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrãrii în vigoare a ordonanţei de urgenţã.

În acest caz, contribuabilii care la data intrãrii în vigoare a ordonanţei au în derulare o inspecţie fiscalã ori o verificare a situaţiei fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor stabilite suplimentar de organul de control dacã plãtesc aceste obligaţii pânã la termenul de platã stabilit în decizia de impunere şi dacã depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicãrii deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat pânã la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Aceste facilitãţi fiscale pot fi aplicate şi de autoritãţile administraţiei publice locale, opţional, dacã consiliul local stabileşte, prin hotãrâre, aplicarea acestor prevederi, precum şi procedura aplicabilã.

Facilitãţile fiscale sunt aplicate şi de alte autoritãţi sau instituţii publice care administreazã obligaţii bugetare, în sensul cã şi aceste entitãţi anuleazã accesoriile pentru obligaţiile bugetare pe care le administreazã, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de ordonanţa de urgenţã.

Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulãrii se instituie un regim special de administrare.

Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor, dobânzile, penalitãţile şi toate accesoriile care pot fi anulate şi care au fost achitate dupã data intrãrii in vigoare a ordonanţei de urgenţã, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedurã fiscalã.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri la data intrãrii în vigoare a ordonanţei de urgenţã, în scopul acordãrii posibilitãţii de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementeazã posibilitatea contribuabilului de a efectua plãti din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.

Dacã îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitãţile fiscale menţionate anterior

Astfel, un contribuabil poate sã cumuleze toate facilitãţile dacã pânã la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplineşte condiţiile prevãzute de ordonanţa de urgenţã.

Contribuabilii care la data intrãrii în vigoare a ordonanţei de urgenţã beneficiazã de eşalonare la platã pot beneficia de facilitãţile fiscale dacã îndeplinesc condiţiile impuse de ordonanţã, pe de o parte, iar pe de altã parte, doresc şi menţinerea eşalonãrii la platã, ori dacã finalizeazã eşalonarea pânã la 15 decembrie 2020, textul ordonanţei fãcând distincţie între aceste situaţii.