Vrei să devii consultant fiscal? Când şi cum se desfăşoară examenul organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în acest an

Autor: Alexandru Nanu 06.10.2020

Profesioniştii care vor să dobândească calitatea de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pot susţine proba în data de 20 noiembrie în acest an. Examenul din acest an se va desfăşurat online ca urmare a situaţie actuale a pandemiei de coronavirus.

Reglementarea acestor aspecte este făcută prin Hotărârea nr. 12/2020 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, publicată în MO nr. 899/2020 din 02 octombrie 2020.

Procedura de desfăşurare a examenului în sistem online va fi publicată pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii acestuia.

 Înscrierile la examen se fac în perioada 12 octombrie 2020-30 octombrie 2020 pe site-ul www.ccfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucureşti.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

   a) cererea de înscriere la examen, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; 

   b) declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; 

   c) curriculum vitae; 

   d) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui; 

   e) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale; 

   f) actul de identitate, în copie; 

   g) certificatul de cazier judiciar; 

   h) certificatul de cazier fiscal; 

   i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoşi; 

   j) două fotografii 2/3 cm. 

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali(CCF), întrunit în şedinţa din 22 ianuarie 2020, a hotărât ca în anul 2020, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu, în cazurile prevăzute de lege, este în valoare de 500 lei.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017

Potrivit Ordonanţei Guvenului nr. 71/2001, cerinţele pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal de către candidaţi sunt:

   a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

   b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

   b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

   b2) administrare fiscală;

   b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

   b4) activitate financiar-contabilă;

   b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

   b6) activitate de consultant fiscal asistent;

   c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

   d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

   e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

Cerinţele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent de către candidaţi sunt:

a) sa aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;

b) sa aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;