Contzilla.ro: Data de 25 octombrie 2020 - un prag pentru măsurile fiscale din perioada de urgenţă. Ce urmează acestei perioade?

Ziarul Financiar 26.10.2020

Potrivit prevederilor legislative actuale, este posibilă acordarea de eşalonări la plata obli­gaţiilor fiscale, la cererea debitorilor. Con­form Codului de Procedură Fiscală, fiscul poate acorda eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite anumite con­diţii stabilite prin lege, condiţii care cuprind şi  constituirea de garanţii. Pentru debitorii care nu au posibilitatea constituirii garanţiei, eşalo­na­rea se poate acorda pentru o perioadă de cel mult 6 luni (art. 184 din Codul de Procedură Fiscală).

Totodată, în contextul instituirii stării de urgenţă au fost implementate măsuri prin care se acordă unele facilităţi fiscale contri­bua­bililor care au înregistrat datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, per­soane fizice care desfăşoară activităţi economice sau profesii libere, entităţi fără personalitate juridică, instituţii publice, etc.), mă­suri care vizează anularea obligaţiilor ac­ce­sorii datorate, cu condiţia achitării obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 precum şi a obligaţiilor principale şi accesorii cu termene de plată cuprinse între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a ac­ceso­riilor. Termenul limită pentru depu­ne­rea cererii este data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

De asemenea, pentru obligaţiile fiscale scadente de la data intrării în vigoare a OUG 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulte­rioare, până la data de 25 octombrie 2020 şi nea­chitate în această perioadă, nu se cal­cu­lează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.  Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, obligaţiile fiscale mai sus-menţionate (scadente şi neachitate în această perioadă), nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

Au fost suspendate pe de altă parte măsurile de executare silită a creanţelor bugetare, pe perioada stării de urgenţă şi, ulterior acesteia, până la data de 25 octombrie 2020. Excepţie au făcut executările silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, precum şi executările silite care se realizează pentru ajutoarele de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Euro­pene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale.

Printr-un proiect de OUG publicat în 16 octombrie 2020 pe site-ul Ministerului de Finan?e se propune reglementarea unei măsuri alternative la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgenţă, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020.

Astfel, se propune o procedură simpli­ficată de acordare a eşalonării la plată pentru maxim 12 luni, fără obliga?ia constituirii de garan?ii,  pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgenţă, indiferent de forma de proprietate. Măsura va consta practic în eşalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligaţiilor bugetare principale precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadenţă/termen de plată se împlineşte după data declarării stării de urgenţă.

Pentru acordarea eşalonării, trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv şi să îndeplinească anumite condiţii.

Pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul eşalonării la plată precum şi pentru cele care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată se suspendă executarea silită.

În ce priveşte debitorii care au deja în derulare o eşalonare la plată, potrivit Codului de procedură fiscală, din perspectiva ratelor de eşalonare, fiscul va reface din oficiu graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate.

Pentru obligaţiile curente, care constituie condiţie de menţinere a eşalonării la plată, aceşti debitori au posibilitatea, fie să le includă în eşalonarea la plată obţinută potrivit Codului de procedură fiscală, fie să solicite eşalonarea la plată potrivit  acestui proiect de OUG, caz în care cererea trebuie depusă în 30 de zile de la data de 25 octombrie 2020, altfel pot pierde eşalonarea la plată obţinută conform Codului de procedură fiscală.

Pe perioada eşalonării la plată, obligaţiile bugetare ce fac obiectul eşalonării, precum şi cele care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată nu se consideră restante.

Tot referitor la 25 octombrie, în plus fa?ă de aceste propuneri men?ionate în proiectul de ordonan?ă aflat în dezbatere publică,  Ministrul Finan?elor Publice a mai comunicat că va mai propune şi alte măsuri cum ar fi:

* obligativitatea depunerii declaratiilor fiscale dar amânarea executărilor silite până pe 25 decembrie 2020

* extinderea rambursării TVA cu control ulterior până la data de 25 ianuarie 2021 şi * reducerea cu 50% a cotei la majorări de întârziere pentru obligaţiile ce fac obiectul eşalonării simple.