Materialele de construcţii, sub lupa Concurenţei: Vrem să identificăm cauzele care au generat creşterea preţurilor

Autor: Alina-Elena Vasiliu 15.07.2021

♦ Consiliul Concurenţei spune că există riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu materii prime pentru investiţiile în curs, iar în ceea ce priveşte noile investiţii, antreprenorii ar putea avea rezerve în a se prezenta la licitaţii, putând întâmpina dificultăţi în a întocmi oferte corecte şi competitive din cauza depăşirii bugetului.

Consiliul Concurenţei a început o anchetă pe piaţa materialelor de con­strucţii, ca urmare a creşterii pre­ţurilor produselor de profil, atât local, cât şi internaţional, creşteri mo­tivate de companii de majorarea costu­rilor cu materia primă.

„Cu toate că, în perioada pande­miei de COVID, sectorul con­strucţ­iilor a reu­şit să susţină în ma­re mă­sură econo­mia na­ţională, acest do­meniu se con­fruntă cu o creştere a pre­ţu­rilor anu­mitor ma­te­riale pen­tru con­struc­ţii“, spune Bogdan Chiriţoiu, pre­şe­din­te­le Consi­liului Con­curenţei.

În aceste condiţii, există riscul apa­riţiei unor disfuncţio­nali­tăţi în apro­vizionarea cu materii prime pen­tru investiţiile în curs, iar în ceea ce priveşte noile investiţii, antre­pre­norii ar putea avea rezerve în a se pre­zenta la licitaţii, întâmpinând difi­cultăţi în a întocmi oferte corecte şi competitive din cauza depăşirii bugetului.