ASF vrea să modifice norma privind asigurările de garanţii. După ce City Insurance a picat, asigurătorii au devenit reticenţi şi în a mai prelua riscul asigurărilor de garanţii

Autor: Mircea Nica 06.11.2021

Noua cerinţă pentru subscrierea riscurilor aferente asigurărilor de garanţii are în vedere o contragaranţie constituită de asigurat în favoarea societăţii pe toată durata valabilităţii asigurării la o valoare cel puţin egală cu nivelul sumei asigurate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să modifice nor­ma privind asigurările de garan­ţii, proiect supus consultării pu­blice timp de 10 zile, prin care se impune ca asiguratul, în cazul contractării unei asigurări de garanţii, are obli­ga­ţia de a constitui o contragaranţie cel pu­ţin egală cu nivelul sumei asi­gu­rate, valabilă pe toată durata vala­bi­lităţii asigurării, se arată în pro­iectul de normă. Modificarea vine în con­textul lipsei ape­titului la risc, risc pe care companiile de asigurări nu vor să îl mai ia asupra lor şi ca ur­mare a falimentului City Insurance.

„Societăţile subscriu riscurile afe­rente asigurărilor de garanţii ne­condi­ţio­na­te şi se asigură că: a) asi­guratul con­sti­tuie în favoa­rea so­cie­tăţii, pe toată du­rata valabilită­ţii asi­gurării, contraga­ranţii a că­ror va­loare este cel puţin egală cu ni­velul su­mei asigu­ra­te; b) contra­ga­ranţiile con­stituite şi emi­tenţii aces­tora au o ca­litate adecvată, astfel cum rezultă din procesul intern al societăţii de evaluare a acestora, pe baza politicilor şi procedurilor adoptate, în sensul mini­mi­ză­rii riscului de neexecutare şi/sau de neîn­ca­sare a valorii contragaranţiilor în cazul executării acestora“, potrivit proiectului de normă a asigurărilor de garanţii.