Ce societate poate fi aceea fără industrie? Ce ţară poate fi aceea fără industrie şi ce industrie se poate realiza fără ingineri?

Autori: Ramona Cornea , Alex Ciutacu , Răzvan Botea 26.01.2022

Decarbonizarea industriei este realizabilă, finanţare există pentru proiecte verzi. Este nevoie de pregătirea forţei de muncă calificate, de ingineri, pentru industria de mâine.

Înverzirea industriei, care înseamnă apro­ximativ 20% din economia Români­ei, este posibilă şi România poate fi pionierul în materie de de­car­bonizare a sectorului industrial, care este în prezent cel mai mare produ­că­tor de emisii de carbon. Sectorul bancar nu nu­mai că este dispus să finanţeze proiectele verzi, ci îşi îndreaptă din ce în ce mai mult stra­tegia de finanţare către acest fel de pro­iec­te, iar principala destinaţie a fondu­ri­lor euro­pene este tranziţia verde. Pro­vo­carea este pregătirea forţei de muncă şi atra­gerea tinerilor către sectorul industrial, o acţiune pen­tru care mediul de business, me­diul aca­demic şi autorităţile trebuie să dea mâna. Aceasta a fost o parte din con­clu­ziile eveni­men­tului ZF/Liberty Steel „Industria româ­neas­că: Investiţii pentru un viitor verde“.

„Mai multe centrale energetice vor trece de la lignit la gaze naturale pentru a re­duce emisiile de dioxid de carbon. Vom în­curaja finalizarea investiţiilor aflate în stadiu avansat de execuţie şi construcţia de noi hidrocentrale, precum şi realizarea unor capacităţi de producere a energiei electrice din surse eoliene onshore şi offshore, dar şi din surse solare. Un sprijin consistent va fi acordat producătorilor de componente necesare implementării noilor soluţii prie­te­noase cu mediul“, a transmis premierul Ro­mâniei, Nicolae Ciucă, în cadrul conferinţei.

Liberty Galaţi, fostul combinat Sidex Galaţi, are ambiţia de a fi primul produ­că­tor de oţel din lume care să ajungă la neu­tralitate din punctul de vedere al emisiilor de carbon. În contextul acestui deziderat, pro­ducătorul de oţel derulează investiţii de 1 miliard de euro până în 2030 în com­binatul de la Galaţi, care în prezent are peste 5.000 de angajaţi şi afaceri de peste 1 miliard de euro.

„În România, în primul rând vrem să înlocuim cărbunele cu gazul natural, o tranziţie de mare importanţă în tranziţia către neutralitatea carbonului, un pas care ne acordă timpul necesar pentru a ne dez­volta principalul scop: să generăm hidrogen verde drept combustibil pentru furnalele noastre şi să scădem masiv carbonul din mijloa­cele noastre de producţie, să ajutăm să transformăm industria românească în re­per de sustenabilitate“, a transmis Sanjeev Gupta, preşedintele executiv al GFG Alliance, grupul internaţional din care face parte şi Liberty Galaţi.

Ziarul Financiar în parteneriat cu Liberty Steel a organizat marţi, 25 ianuarie, eve­ni­mentul „Industria românească: Inves­tiţii pentru un viitor verde“, într-un format hi­brid, fizic şi online. Conferinţa, în cadrul că­reia s-au dezbătut teme de actualitate pen­tru industria românească, precum şi pla­nuri de viitor, a adunat la masa discuţiilor autorităţile relevante din domeniu din România şi de la nivel european, profesori din mediul academic de profil, lideri ai com­paniilor din sectoare industriale strate­gice şi din domeniul financiar-bancar.

Prezent la eveniment, Franck Neel, membru în boardul OMV Petrom, a spus că stra­tegia OMV pentru tranziţia energetică include investiţii de 10 mld. de euro în România şi în regiune.

„Noi, OMV Petrom, credem că Româ­nia poate avea succes în tranziţia energetică şi vrem să conducem această tranziţie în România, astfel că am pus în mişcare o stra­te­gie în luna decembrie. Plănuim o in­ves­tiţie de mai mult de 10 mld. euro în Româ­nia şi în regiune. Trebuie să avem un plan pe termen lung, trebuie să avem vizibilitate în ceea ce pri­veşte legislaţia, în ceea ce priveşte contex­tul de mediu şi financiar al României, să aju­tăm să susţinem această investiţie“, a spus Franck Neel.

Sanjeev Gupta, GFG Alliance: Scopul este să scădem masiv carbonul din mijloacele noastre de producţie, să ajutăm să transformăm industria românească în reper de sustenabilitate.