Economie – iconomie/ de Alexandru Ciolan

Autor: Alexandru Ciolan 09.12.2010

Economie şi iconomie, cuvinte folosite în limbaje diferite, au acelaşi etimon: elenul oikonomia, din familia lui oikos "casă" (care ni l-a dat şi pe eco- din ecologie). Oikonomia desemna "administrarea casei, conducerea gospodăriei" şi, prin extensie, "conducere, guvernare" şi "rânduială, ordine". Trecut în latină (oeconomia "organizare, dispunere a elementelor unui discurs, ale unei scrieri etc."), cuvântul a fost împrumutat de acolo, pe cale cultă, de franceză (économie), de unde l-am luat şi noi, atât cu sensurile mai vechi din limba lui Voltaire ("ştiinţă a fenomenelor economice", de unde economia politică; "curent de gândire economică", de unde economia clasică, marxistă etc. ; "chibzuială, cumpătare", de unde simţ de economiei; "bani puşi deoparte", de unde casă de economii; "organizare, dispunere", de unde economia unei legi), cât şi cu sensul născut la începutul secolului trecut, de "totalitate a activităţilor de producţie, distribuţie şi consum într-o colectivitate", de unde economia naţională şi, în ultima vreme, economia globală.

Dacă economie a ajuns în română prin intermediul latinei şi al francezei, iconomie, termen religios propriu creştinismului răsăritean, este un împrumut direct din greacă şi reprezintă dezvoltarea sensului primar din elină, acela de "administrare, conducere". În ortodoxie se vorbeşte pe de o parte despre iconomia dumnezeiască/divină şi pe de altă parte de iconomia Bisericii.

Iconomia dumnezeiască desemnează planul divin de mântuire a omului, manifestarea iubirii lui Dumnezeu pentru omenire prin jertfa Fiului Său întrupat.

Iconomia bisericească, principiu aflat la baza Dreptului canonic ortodox, desemnează libertatea omului în faţa canoanelor, care pot fi aplicate cu blândeţe, în spiritul şi nu în litera lor, atunci când rigurozitatea (în limbaj ortodox: acrivie, din gr. akriveia) este dăunătoare. Dragostea lui Dumnezeu este astfel menţinută vie în Biserică şi nu închide nimănui posibilitatea mântuirii.

În traducerea românească a Noul Testament (varianta din Biblia Teoctist), iconom apare de 13 ori, iar iconomie de 7 ori. Nu este, credem, lipsit de interes să comparăm modurile în care au fost redate gr. oikonomos şi oikonomia în Vulgata (traducerea latină datorată Sf. Ieronim, folosită până azi de catolici), într-o traducere franceză (Bible de Jérusalem), în una spaniolă (Reina-Valera), în cea mai recentă ediţie sinodală (Anania), într-o traducere pentru uzul protestanţilor (Cornilescu) şi în Noua Traducere în Limba Română (NTR) realizată de Societatea Biblică Internaţională. Comentariile şi concluziile să le lăsăm cititorilor.

Luca 8, 3: Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod (gr.: epitropou; Vulgata: procuratoris Herodis; Reina-Valera: intendente; Jer.: intendant d'Hérode; Anania: dregător; Cornilescu: ispravnic; NTR: administrator).

Luca, 12, 42: Şi a zis Domnul: Cine este iconomul (gr.: oikonomos; Vulgata: dispensator; Reina-Valera: mayordomo; Jer.: intendant; Anania: iconom; Cornilescu: ispravnic; NTR: administrator) credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea lor de grâu?

Luca, 16, 1-8: 1. Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom (gr.: oikonomon; Vulgata: vilicum; Reina-Valera: mayordomo; Jer.: intendant; Anania: iconom; Cornilescu: ispravnic; NTR: administrator) şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte avuţiile. 2. Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta (gr.: oikonomias; Vulgata: vilicationis tuae; Reina-Valera: mayordomía; Jer.: gestion; Anania: iconomat; Cornilescu: isprăvnicie; NTR: administraţie), căci nu mai poţi să fii iconom (gr.: oikonomein; Vulgata: non poteris vilicare; Reina-Valera: mayordomo; Jer.: pouvoir gérer; Anania: iconom; Cornilescu: ispravnic; NTR: administrator). 3. Iar iconomul (gr.: oikonomos; Vulgata: vilicus; Reina-Valera: mayordomo; Jer.: intendant; Anania: iconom; Cornilescu: ispravnic; NTR: administrator) a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia (gr.: oikonomian; Vulgata: vilicationem; Reina-Valera: mayordomía; Jer.: gérance; Anania: iconomat; Cornilescu: isprăvnicie; NTR: slujba de administrator) de la mine? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4. Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, când voi fi scos din iconomie (gr.: oikonomias; Vulgata: vilicatione; Reina-Valera: mayordomía; Jer.: gérance; Anania: iconomat; Cornilescu: isprăvnicie; NTR: administraţie).

1 Corinteni, 4, 1: Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi (gr.: oikonomous; Vulgata: dispensatores; Reina-Valera: administradores de los misterios; Jer.: intendants des mystères; Anania: iconomi ai tainelor; Cornilescu: ispravnici ai tainelor; NTR: administratori ai tainelor) ai tainelor lui Dumnezeu.

Galateni 4, 1-2: 1. Zic însă: Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimic de rob, deşi este stăpân peste toate ; 2. Ci este sub epitropi şi iconomi (gr.: oikonomous; Vulgata: actoribus; Reina-Valera: administradores; Jer.: intendants; Anania: iconomi; Cornilescu: îngrijitori; NTR: administratori), până la vremea rânduită de tatăl său.

Efeseni, 1, 9-10: 9. Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, 10. Spre iconomia (gr.: oikonomian; Vulgata: dispensationem; Anania: buna rânduială) plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El.

Efeseni 3, 2: Dacă în adevăr aţi auzit de iconomia harului lui Dumnezeu (gr.: oikonomian; Vulgata: dispensationem; Reina-Valera: administración de la gracia de Dios; Jer.: comment Dieu m'a dispensé la grâce; Anania: iconomia; Cornilescu: isprăvnicia harului lui Dumnezeu; NTR: responsabilitatea administrării) care mi-a fost dat mie pentru voi.

Efeseni 3, 9: să descopăr tuturor care este iconomia tainei (gr.: oikonomia; Vulgata: dispensatio mysterii; Reina-Valera: el plan del misterio; Jer.: la dispensation du Mystère; Anania: iconomia tainei; Cornilescu: isprăvnicia acestei taine; NTR: administrarea acestei taine) celei din veci ascunse în Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin Iisus Hristos.

Coloseni, 1, 24-27: 24. Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica, 25. Al cărei slujitor m-am făcut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu (gr.: oikonomian; Vulgata: dispensationem Dei; Reina-Valera: la administración de Dios que me fue dada; Jer.: en vertu de la charge que Dieu m'a confiée; Anania: iconomiei lui Dumnezeu; Cornilescu: după isprăvnicia pe care mi-a dat-o; NTR: responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o), ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu.

Tit 1, 7: Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu (gr.: oikonomon; Vulgata: Dei dispensatorem; Reina-Valera: administrador de Dios; Jer.: en sa qualité d'intendant de Dieu; Anania: iconom al lui Dumnezeu; Cornilescu: ca econom al lui Dumnezeu; NTR: ca administrator al lui Dumnezeu)…

1 Petru, 4, 10: După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi (gr.: oikonomoi; Vulgata: boni dispensatores; Reina-Valera: buenos administradores; Jer.: bons intendants; Anania: buni iconomi; Cornilescu: buni ispravnici; NTR: buni administratori ai harului) ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu.

Iconom şi iconomie trebuie să-şi capete locul cuvenit în dicţionarele româneşti de limbă.

Exemplificări şi datări pentru sensurile şi cuvintele noi din acest articol veţi găsi în ediţia a treia a DCR (Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat în pregătire la Editura Logos.

Cuvinte-cheie: economie, iconomie, econom, iconom

ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952, Bucureşti). Filolog (absolvent de spaniolă-romånă al Universităţii Bucureşti). Profesor navetist (Alexandria, Teleorman, 1977-78), corector, apoi redactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83), redactor la Editura Politică şi ulterior la Editura Humanitas (1983-1991), editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992). Traducător şi publicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia. Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, Chavela Vargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Făråmiţă Lambru, Dire Straits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibă nepoţi. Are un nepot.