Guru-ul pieţelor emergente Mark Mobius a fost enervat ieri de întrebările acţionarilor FP

Autor: Andrei Chirileasa 27.04.2011
Mai mulţi acţionari ai Fondului Proprietatea (FP) şi-au exprimat ieri nemulţumirea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) în legătură cu evoluţia preţului acţiunilor pe Bursă şi au cerut explicaţii din partea administratorului fondului, Franklin Templeton.


Acţiunile Fondului Pro­prie­tatea au scăzut re­cent sub pragul de 0,58 lei, tranzacţionându-se cu 42% sub nivelul de un leu la care statul a realizat conversia titlurilor de despăgubire în acţiuni. Cu alte cuvinte, cine avea de primit un mi­lion de lei de la stat ca despăgubire pen­tru proprietăţile confiscate de regimul co­munist a primit până la începutul acestui an un milion de acţiuni FP. De la listarea la Bursă, pe 25 ianuarie, ac­ţiu­nile s-au tranzacţionat la un preţ me­diu de circa 0,61 lei, adică foştii pro­prie­tari au putut recupera doar 61% din suma primită ca despăgubire de la stat.

Aceştia se tem că odată cu reluarea pro­cesului de conversie a titlurilor de des­păgubire în acţiuni, pe data de 2 mai, preţul de pe Bursă al acţiunilor va continua să scadă. Cei care vor primi acţiuni începând din 2 mai le vor primi la preţul mediu de pe Bursă din ultimele 60 de zile, de circa 0,6045 lei. Astfel, la un milion de lei despăgubire ei vor avea dreptul la un număr mai mare de acţiuni (circa 1,65 milioane de acţiuni).

Nemulţumirea acţionarilor s-a re­flec­tat în votul exprimat la punctul al trei­lea de pe ordinea de zi privind distri­bui­rea de dividende. Ei au aprobat cu circa 99% din voturi propunerea Minis­te­rului de Finanţe privind distribuirea unui dividend brut de 0,03141 lei/ac­ţiu­ne, dublu faţă de cel propus de Franklin Templeton, de 0,01569 lei/acţiune, res­pin­gând propunerea administratorului.

Fondul le va plăti astfel acţionarilor circa 432 mil. lei, din care aproape 160 mil. lei vor ajunge la Ministerul Finan­ţelor, care deţine 36,7% din acţiuni.

Pe lângă Ministerul Finanţelor, care deţine 5,07 miliarde de acţiuni (36,79% din capitalul fondului), în fa­voa­rea dividendului mai mare au votat şi acţionari minoritari care deţin circa 690 de milioane de acţiuni, respectiv 5% din capital. Propunerea de dividend a Templeton a adunat voturile a doar 14 milioane de acţiuni (0,1% din capi­talul fondului). Asta deşi reprezentanţii Franklin Templeton au încercat să le ex­plice acţionarilor că dublarea divi­den­de­lor ar însemna că fondul nu va mai avea bani pentru susţinerea progra­mu­lui de răscumpărare a acţiunilor de pe Bursă, una dintre măsurile pe care ad­mi­nistratorul american dorea să o apli­ce pentru creşterea preţului acţiunilor.

Discursul lui Mobius nu a mai impresionat pe nimeni

Adunarea Generală a Acţionarilor de la Fondul Proprietatea a început cu discursul lui Mark Mobius, preşedintele exe­cutiv al Templeton Emerging Mar­kets Group, considerat un guru al pie­ţelor emergente.

El a vorbit din nou despre potenţia­lul de creştere al pieţelor emergente şi despre miliardele de dolari ale investi­to­rilor din China şi Asia şi despre cât de ieftină şi inte­re­santă pentru investitori este piaţa de capital din România, sus­ţinându-şi pre­zentarea cu o înşiruire de power-point-uri frumos colorate.

Lui i-a urmat la microfon Greg Konieczny, managerul de portofoliu al Fondului Proprietatea din partea Templeton, care a prezentat realizările administratorului de la preluarea mandatului, în septembrie 2010, printre care listarea la Bursă.

Discursurile celor doi nu s-au mai bu­curat însă de acelaşi interes din par­tea acţionarilor din sală ca în urmă cu şase luni, când aceştia îşi preluau man­datul. Mai mult, mulţi dintre acţionarii care au luat cuvântul şi-au exprimat ne­mulţumirea faţă de rezultatul celor şase luni de administrare a Fondului Pro­prietatea de către Templeton, respectiv pre­ţul acţiunilor de pe Bursă.

"Câţi bani aţi adus în urma road-show-ului", a fost prima întrebare adre­sată de un acţionar administratorului fon­dului. Greg Konieczny a arătat că procesul de promovare a fondului nu este unul uşor, dar că de la listare inves­ti­­torii instituţionali au cumpărat încă 7% din acţiuni, ajungând să deţină peste 20%.

Intervenţiile acţionarilor au fost acide la adresa administratorului

Marius Murgu, preşedintele Aso­cia­ţiei Acţionarilor Privaţi de la Fondul Proprietatea, a fost şi mai virulent în intervenţia sa: "Acum un an ne-aţi pro­mis că veţi aduce investitorii nece­sari pentru ca preţul acţiunilor să ajungă la un leu. Acum ne faceţi aceeaşi pre­zentare cu per­spectivele pieţei din Ro­mâ­nia, dar noi vedem preţul scăzând sub 0,6 lei. Mă întreb cum veţi reuşi să ţineţi preţul peste 0,6 lei după 2 mai (când va fi re­luat procesul de despă­gubire - n. red.)".

Răspunsul a venit din partea lui Greg Konieczny care a explicat din nou că administratorul nu poate controla piaţa, că face tot posibilul pentru atragerea de investitori şi că are la înde­mâ­nă un program de răscumpărare pe care vrea să-l folosească pentru creş­te­rea cursului acţiunilor. El a fost com­pletat de Mark Mobius, vădit enervat: "Noi nu am promis niciodată că vom duce preţul la 1 leu. Este o minciună. Vom încerca şi vom lucra din greu, dar totul depinde de piaţă".

Franklin Templeton primeşte anual un comision de 0,479% din ca­pi­ta­lizarea fondului, care la cotaţiile ac­tuale înseamnă 9,3 milioane de euro.

"Avem tot interesul ca preţul să fie cât mai mare pentru că onorariul este legat de preţ. Totul depinde însă de piaţă şi avem o concurenţă puternică din Rusia, Polonia sau Turcia. Avem nevoie şi de cooperarea Guvernului pen­tru a face piaţa mai atractivă", a adău­gat Konieczny.

O altă nemulţumire a acţionarilor este că odată cu reluarea procesului de despăgubire la ANRP, cei care vor fi despăgubiţi în continuare vor primi mai multe acţiuni decât cei care au fost des­pă­gubiţi până la 11 ianuarie, când a fost în­trerupt procesul. Unii acţionari au ce­rut administratorului să le ofere asis­ten­ţă juridică în recuperarea dife­ren­ţei dintre preţul de pe Bursă şi valoarea de UN leu la care au fost despăgubiţi.

"Suntem aici ca să administrăm fondul. Nu ne putem implica în proce­sul de despăgubire", a fost răspunsul sec al lui Konieczny.

În final a fost tot cum a vrut statul

După circa două ore de dezbateri s-a trecut la votul punctelor de pe ordi­nea de zi a AGA. Propunerea de divi­dend a Finanţelor a fost aprobată cu o largă susţinere din partea acţionarilor mi­noritari, iar cei doi candidaţi susţinuţi de Finanţe pentru Co­mi­tetul Repre­zen­tanţilor au fost de asemenea aleşi.

Cei doi sunt Doru-Petru Dudaş, di­rec­tor general în Ministerul de Finanţe, şi Simion Dorin Rusu, consilier al mi­nistrului economiei Ion Ariton. Ei i-au înlocuit pe Corin Trandafir, repre­zen­tantul urmaşilor lui Nicolae Malaxa, şi pe Monica Maurer, care a reprezentat pâ­nă acum Ministerul Finanţelor.

Maurer, care a fost revocată din Co­mitetul Reprezentanţilor la propu­ne­rea Ministerului Finanţelor, a venit la AGA împreună cu avocatul său, spu­nând că ar putea contesta decizia de re­vo­care în instanţă, invocând nereguli procedurale.

Ministerul Finanţelor deţine 36,7% din acţiunile FP, dar ar putea pierde controlul în următoarele luni, după ce va fi reluat procesul de despăgubire.

Ceilalţi membri în Comitet sunt Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Finanţe, Cristian Buşu, ambii cu mandat de la Ministerul de Finanţe şi Sorin Mîndruţescu, director Oracle România, care afirmă că are mandat din partea unor acţionari minoritari.