Valoarea investiţiilor spaniole în România a crescut de opt ori din 2004 până în 2010

Autor: Cristina Roşca 01.06.2011

Investiţiile spaniole în România în anul 2010 au totalizat 1,063 mld. euro, cu 342 mil. euro mai mult decât în anul anterior, în po­fida crizei financiare şi eco­nomice care afecta cele două ţări, po­trivit con­si­lierului economic şi comercial al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, care ci­tează datele ONRC. Mai mult, va­loa­rea investiţiilor străine directe ale sta­tu­lui iberic în România a crescut de opt ori din 2004 până în prezent.

"Investiţiile spaniole în România au crescut constant după 2004 datorită fap­tu­lui că piaţa este strategic pozi­ţio­nată şi totodată este importantă ca mă­rime, da­torită costurilor relativ reduse cu forţa de muncă, despre care pot spune însă că este poliglotă şi calificată şi datorită ase­mă­nării dintre cele două limbi. Un factor important l-a re­prezentat şi con­tactul permanent dintre cele două ţări ca urmare a existenţei a circa 1.000.000 de ro­mâni la muncă în Spania", spune Eduardo Prieto Kessler, consilierul eco­no­mic şi comercial al Ambasadei Spa­niei la Bucureşti.

Astfel, în 2010 Spania a ajuns în topul investitorilor pe poziţia a noua faţă de locul 17 în 2004. De asemenea, nu­­­mă­rul companiilor iberice prezente pe plan local s-a triplat, astfel încât la sfâr­şi­tul lui decembrie 2010 existau 4.095 de com­panii cu acţionari majoritari spanioli.

Cea mai importantă investiţie a unei com­panii spaniole în România pe termen mediu a fost anunţată în aprilie 2010 de către Iberdrola Renovables, di­vi­zia de energie regenerabilă a gru­pu­lui ener­getic Iberdrola, care urmează să con­struiască în România 50 de parcuri eoliene cu o capacitate totală de 1.500 MW. Valoarea totală a investiţiei din pe­rioada 2010 - 2017 este estimată la 2 mld. euro. "Domeniul energetic - energie eoliană, solară - atrage mai multe com­panii spaniole, însă de mai mici dimen­siuni decât Iberdrola, în România", spune Prieto.

Dacă domeniul energetic atrage în prezent tot mai mulţi investitori, în anii de boom 2007 şi 2008 sectorul con­struc­ţiilor a fost cel responsabil cu ma­jo­rarea investiţiilor spaniole în Ro­mâ­nia. Acesta deţine în continuare un rol im­portant, în condiţiile în care la finalul lui 2010, din ISD-urile spaniole 50% pro­veneau de la companiile care acti­vează în sectorul construcţiilor rezi­den­ţiale, de la dezvoltatorii imo­biliari şi dezvoltatorii de spaţii comerciale la jucătorii din domeniul construcţiilor civile şi de la cei din infrastructură.

Alte domenii către care s-au orientat spaniolii sunt auto, aeronautic, lemn, metalurgie, industria alimentară şi sectorul de servicii.

Din 2000 şi până în prezent companiile spaniole şi-au adjudecat proiecte în valoare de peste un miliard de euro, în principal în sectoarele tran­sport, inginerie şi tratarea apei şi recent în agricultură sau domenii precum for­mare, servicii sociale, consultanţă.

În ceea ce priveşte schimburile comerciale dintre Spania şi România, la nivelul anului 2010 va­loarea totală a acestora a fost de peste 1,9 mld. euro. Ro­mânia a exportat în Spania produse în valoare de circa 1,042 mld. euro, în timp ce valoarea impor­turilor a fost de aproape 873,4 mil. euro, potrivit datelor oferite de Ambasada Spaniei la Bu­cureşti. Anul trecut a fost al doilea an după 2009 când balanţa comercială a fost pozitivă pentru România.