BNR le cere băncilor planuri de finanţare mai detaliate pentru o criză de lichiditate

Autor: Razvan Voican 13.07.2012

Toate băncile trebuie să aibă pre­gă­tite planuri amănunţite de finanţare pentru situaţia în care s-ar confrunta cu o criză de lichiditate, planuri care să se dovedească robuste la nivel ope­ra­ţional şi fezabile chiar şi în cazul în ca­re mai multe bănci recurg la ace­leaşi soluţii, potrivit unui proiect al BNR de modi­fi­care a re­gu­la­men­tului pri­vind cadrul de ad­ministrare a ac­ti­vi­tăţii instituţiilor de credit.

Orice bancă are pla­nuri pentru sce­na­rii de dificultate din punctul de ve­de­re al lichidi­tăţilor - cea mai mare sursă de pericol care pândeşte o instituţie de credit, însă de această dată BNR vine şi le cere ban­cherilor să identifice din timp surse de fi­nanţare de rezervă la care să poată re­curge în cazul în care s-ar confrunta cu o reducere a ofertei de lichidităţi din par­tea mai multor categorii de fur­ni­zori. Astfel, o bancă ar trebui să ai­bă soluţii de avarie inclusiv pen­tru cazuri în care pierde linii de finanţare atât de la ban­ca-mamă, cât şi de la par­te­neri de pe piaţa in­ter­bancară locală.

În plus, băncile tre­buie să-şi testeze şi să-şi actua­lizeze aces­te pla­nuri de ur­gen­ţă în mod re­gulat, să stabi­lească linii clare de res­pon­sa­bili­tate în cadrul unei or­ganizaţii şi pro­ceduri bi­ne de­finite care să aco­pere atât depăşirea unor probleme tem­po­ra­re in­ter­venite în cursul unei zile, dar şi pe perioade mai lungi,

Pe fondul tensiunilor care s-au tot acu­mulat la nivelul distri­buţiei lichidi­tă­ţilor pe piaţa inter­bancară şi al riscului ca băncile locale să se confrunte cu difi­cultăţi crescânde în asigurarea finan­ţărilor necesare în valută, BNR îşi ex­tin­de solicitările privind modul în care instituţiile de credit trebuie să se pre­gătească pentru "situaţii neprevăzute".

Astfel, banca centrală insistă ca planurile de finanţare pentru astfel de situaţii să fie adaptate în funcţie de complexitatea activităţii fiecărei bănci, de profilul de risc şi de rolul pe care îl joacă în sistemul financiar. Cu alte cuvinte, nu mai sunt considerate su­ficiente planuri "stan­dard" în care să fie enumerate pur şi simplu măsurile cla­sice prin care o ban­că poate depăşi pro­bleme de li­chi­ditate.

BNR aşteaptă de la bancheri un set "di­versificat" de mă­suri de finanţare care să conducă atât la păstrarea lichidităţii, cât şi la acoperirea deficitelor de flu­xuri de numerar în situaţii de criză. În acelaşi timp, banca centrală vrea să vadă identificate sursele de bani pe care o instituţie de credit poate conta într-o situaţie neprevăzută şi care ar fi su­mele care pot fi obţinute din fiecare sursă în parte.

Nu în ultimul rând, planurile de finanţare în situaţii de criză trebuie integrate cu analizele continue ale riscului de li­chiditate şi cu rezultatele scenariilor şi ipotezelor rulate în simulările de criză pe care trebuie să le facă periodic.