Profesii

Ce îndatoriri au ofiţerii SIE şi ce beneficii primesc de la stat

Ce îndatoriri au ofiţerii SIE şi ce beneficii primesc de la stat
14.10.2014, 15:23 19466

"Un angajat al SIE trebuie să fie, în primul rând, loial ţării sale. Fără un ţel suprem, precum acela al serviciului în slujba ţării sale, nu ar putea depăşi barierele din munca specifică", se arată pe siteul oficial la Serviciul de Informaţii Externe al României.

Personalul instituţiei se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, respectiv soldaţi şi gradaţi voluntari, şi salariaţi civili (art. 13 din Legea 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea SIE). Cadrele militare ale SIE au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru militarii Armatei Române de reglementările legale, statutul şi regulamentele militare. Ele sunt constituite în corpuri militare, conform nivelului de pregătire şi gradelor deţinute, respectiv ofiţeri (studii superioare), maiştri militari şi subofiţeri (studii medii).  Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, angajat pe bază de voluntariat pe o perioada determinată. Salariaţii civili se supun prevederilor Codului muncii precum şi celorlalte prevederi desprinse din Legea SIE şi regulamentele instituţiei.

Potrivit articolului 8 din legea 80/1995 privind statul cadrelor militare ofiţerii SIE au următoarele îndatoriri: 

a) să fie loiale şi devotate statului român şi forţelor sale armate, sa lupte pentru apărarea României, la nevoie până la sacrificiul vieţii, să respecte şi sa apere valorile democraţiei constituţionale;
b) să respecte jurământul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabile de modul în care îndeplinesc misiunile ce le sunt încredinţate. Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor;
c) sa preţuiască onoarea şi gloria de lupta ale forţelor armate ale României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poarta;
d) sa-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinica şi educarea subordonaţilor şi sa apere drepturile acestora;
e) sa acţioneze pentru întreţinerea regulamentara şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficienta a bunurilor din dotare;
f) sa păstreze cu stricteţe secretul militar, de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al unor activităţi şi documente.
Cadrele militare în activitate au obligaţia să participe la misiuni în afara teritoriului statului român, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin convenţii şi tratate internaţionale

Ce cuprinde pachetul salarial al angajatilor SIE

Printre beneficiile pe care le are un ofiţer SIE se numără şi asistenţă medicală, medicamente, locuinţa de serviciu, concedii şi scutiri medicale plătite, precum şi un salariu în funcţie de gradul deţinut.

Potrivit articolului 9 din legea 80/1995 cadrele militare în activitate au dreptul la:

a) solda lunară, compusă din solda de grad, solda de funcţie, gradaţii şi indemnizaţii, precum şi la prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;
b) echipament, hrana, asistenţă medicală, medicamente, locuinţa de serviciu, gratuite, concedii şi scutiri medicale plătite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale cuantumului chiriei, ajutoare şi alte drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare;
d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoana în alta, potrivit reglementărilor în vigoare;
e) suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot conferi decoraţii şi titluri de onoare. Pentru vechime în activitate şi rezultate meritorii, cadrelor militare li se conferă medalii şi ordine militare. Pentru îndeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot acorda recompense morale şi materiale. Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisă; retrogradare în funcţie; amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani, se mai arată în legea 80/1995.

Vedeţi aici toate datoriile unui ofiţer SIE 

AFACERI DE LA ZERO