• Leu / EUR4.9148
  • Leu / GBP5.5638
  • Leu / USD4.5152
Supliment ZF Austria

Viorel Leca, director general al Gebrüder Weiss România: În ciuda crizei, estimăm o creştere a businessului cu 5% în 2020. Surpriza acestui an a fost creşterea cererii pe segmentul de comerţ online

26 oct 2020 Autor: Răzvan Botea

„În perioada martie-aprilie cererea a scăzut drastic şi ne confruntam cu un exces de personal. În iunie-iulie cererea a crescut puternic şi aveam nevoie de oameni.“

Criza Covid-19 a lovit, cel puţin la de­but, cel mai puternic în sectoare pre­cum cel al trans­porturilor, din cau­za măsurilor de lock­down şi a scăderii ce­rerii. Cu toate aces­tea, vara a venit cu o creştere puter­nică a ce­rerii pen­tru com­pania de trans­port şi logis­tică Gebrüder Weiss România, po­vesteşte directorul general al firmei, Viorel Leca.

„În 2019 am înregistrat o cifră de afaceri de 66,8 milioane euro, cu 7% mai mult decât în 2018. Pentru 2020, pre­conizăm o creştere de maxim 5%“, spune el.

Dacă în perioada martie-aprilie, când ce­re­rea a scăzut dramatic, com­pa­nia se con­frunta cu un exces de per­so­nal, în perioada iu­nie-iulie creşterea a crescut puternic şi fir­ma de trans­port s-a văzut în situaţia în care per­so­nalul pe care îl avea era insuficient. Com­pa­nia are în prezent peste 650 de angajaţi.

„Anul acesta a fost marcat de fluc­tua­ţii majore în ceea ce priveşte volu­me­le - pe de-o parte ne referim la pe­rioa­da martie - aprilie, când cererea a scă­zut drastic, aveam practic un ex­ce­dent de personal, iar şomajul tehnic nu era o soluţie pentru multe companii, iar pe de altă parte ne referim la pe­rioa­da iu­nie-iulie, când cererea a cres­cut abrupt, iar personalul existent a devenit in­su­ficient. Provocarea constă în adap­ta­rea rapidă la un volum de muncă cu fluc­tuaţii majore - adaptare în termeni de timp şi personal“, mai spune Viorel Leca.

El spune că, într-adevăr, sectorul trans­porturilor a fost lovit din plin de cri­ză, însă situaţia prilejuită de pande­mie a venit şi cu oportunităţi pen­tru sector: „Criza a venit în­tr-ade­văr şi cu oportunităţi. Procesul de digitalizare a com­pa­ni­ilor s-a accen­tuat, multe s-au orientat de la co­merţul tradiţional la cel mo­dern, ceea ce s-a trans­format într-o opor­tu­nitate pentru logisti­că aferentă comerţului online. De asemenea, criza a înlesnit pro­ce­sul de „work from home“, ceea ce s-a tradus şi prin scăderea valorilor de trafic. Activând în transport şi logistică, un trafic scăzut este în avantajul nos­tru, timpii de livrare fiind mai mici.“

Viorel Leca mai spune că industria de transport a fost afectată de un efect în cascadă, în prima parte a anului, când întârzierile de mărfuri la trans­por­turi aeriene şi terestre au fost în cascadă şi au generat pierderi economice.

„Răspândirea coronavirusului în Europa a afectat parteneri co­mer­ciali esenţiali ai Ro­mâ­niei, ca Italia, ce­ea care s-a do­vedit a fi o pro­vocare şi mai mare pen­tru me­diul de busi­ness. Surpri­za acestui an a fost creş­te­rea cererii pe seg­men­tul de comerţ online, astfel că scăderea cererii pentru une­le ser­vicii a fost compensată de creş­te­rea cererii pentru cel mai recent servi­ciu din portofoliu, Home Delivery.“

Pentru anul viitor, compania îşi ali­nia­ză planul de business în concor­dan­ţă cu evoluţia situaţiei medicale, însă aceasta este incertă.

 „Pentru anul viitor, încercăm să ne aliniem previziunile cu cele din domeniul medical. Nu există un orizont de timp clar definit pentru când va apărea un tratament sau vaccin. Cel mai probabil situaţia actuală se va perpetua, întrucât nu sunt măsuri care să contrabalanseze.“

 

Parteneri: