• Leu / EUR4.9210
  • Leu / GBP5.8375
  • Leu / USD4.8330
Supliment ZF Birouri

Mihai Păduroiu, CEO, Office Division, One United Properties: Piaţa spaţiilor de bi­rouri este în transformare, se adaptează noilor norme de securitate şi igienă, în timp ce noile dezvoltări pre­gă­tesc mediile de lucru pentru ca an­ga­jaţii să performeze într-un nou format, hub & club. Spaţiile sunt re-configurate cu mai puţine săli de întâlniri şi o su­pra­faţă mai mare alocată per angajat, pentru a permite măsurile de distanţare.

Mihai Păduroiu, One United: Următorul pas îl reprezintă strategia de a lucra în proximitatea locuinţei. Nu credem că vor mai exista birouri foarte mari consolidate

15 sep 2020 Autor: Bogdan Alecu

Şeful diviziei de birouri de la One United se aşteaptă ca piaţa clădirilor de birouri să se transforme în perioada următoare, iar aceasta să evolueze în „parteneriat“ cu cea rezidenţială, astfel încât corporatiştii să locuiască cât mai aproape de birou.

Proiectele mixte, de birouri şi lo­cuinţe, vor fi tot mai des în­tâl­nite, iar companiile vor re­nun­ţa la ideea de a avea toţi an­gajaţii într-un singur mare birou, ci îi vor împărţi în mai multe clădiri, toc­mai pentru a reduce riscul apariţiei unor probleme în caz de pandemie.

„Următorul pas îl va reprezenta strate­gia de a lucra în proximitatea locuinţei, iar în acest sens nu credem că vor mai exista bi­rouri foarte mari consolidate, ci ne vom în­toarce la o reţea de birouri dezvoltată în di­ver­se zone ale oraşului sau chiar la nivel na­ţio­nal. Spaţiile de co-working vor căpăta o pon­dere mai importantă în noile dez­vol­tări imo­biliare, iar flexibilitatea este obliga­to­rie“, explică Mihai Păduroiu, CEO, Office Division, One United Properties, dez­vol­ta­to­rul cu cele mai multe pro­iecte de bi­rouri şi rezidenţial în con­struc­ţie în acest moment.

Transformarea vine în contextul în care pe timpul pandemiei gradul de ocupare efec­tiv - adică al numărului angajaţilor care vin la birou - nu poate trece de 50% având în vedere normele de dis­tanţare fizică. În plus, în cazul apa­riţiei unui focar într-o clădire, întreg sediul poate fi afec­tat. Dar dacă o companie are anga­jaţii împărţiţi în mai multe clădiri, iar aceştia nu mai călăto­resc în mijloa­ce de transport în comun aglo­me­rate, atunci riscul de con­ta­mi­nare sca­de conside­ra­bil, iar busi­nessul nu mai este la fel de ameninţat.

„Piaţa spaţiilor de bi­rouri este în transfor­ma­re, se adaptea­ză noilor nor­me de securitate şi igie­nă, în timp ce noile dez­vol­tări pre­gă­tesc medi­ile de lucru pen­tru ca an­ga­jaţii să perfor­me­ze într-un nou format, hub & club. Spaţiile sunt re-configurate cu mai puţine săli de întâl­niri şi o su­pra­faţă mai mare alocată per angajat, pentru a per­mite măsurile de distanţare. Porto­fo­liul One este bine di­ver­sificat şi aco­pe­ră toa­te nevoile chiria­şilor în diverse zo­ne ale Bucu­reştiului: de la zona de nord la CBD şi până la cen­tru-vest“, a su­bliniat Mihai Păduroiu.

One United Properties are în por­to­foliu One North Gate, One Victoriei Center şi One Herăstrău Office, pro­iec­te achiziţionate, renovate şi închiria­te sau aflate în curs de închiriere. Totoda­tă, compania dezvoltă noi clădiri de biro­uri, parte din ansambluri mixte, cu func­ţiuni mul­ti­ple, cum ar fi One Tower, parte din One Floreasca City şi One Cotro­ceni Park, unul dintre cele mai ample pro­iecte de rege­nerare urbană din Bucu­reşti. Com­pa­nia are un portofoliu de 43.000 mp de birouri şi peste 100.000 mp în construcţie.

În cele două clădiri funcţionale din por­tofoliul One United - One Victoriei Center şi clădirea NG 2 din parcul de afa­ceri One North Gate - procentajele sunt la 60, respectiv 90% în acest moment.

„Am adaptat normele de igienă, pre­gă­tind mediile de lucru pentru ca angajaţii să per­formeze. În acest sens, am implementat o serie de măsuri, precum obligativitatea pur­tării măştilor de protecţie în toate zo­ne­le comune ale clădirii pentru toţi chiriaşii, vi­zitatorii şi personalul administrativ; li­mi­tarea lifturilor la preluarea a cel mult pa­tru comenzi simultan şi la patru persoane care pot utiliza liftul în acelaşi timp; asi­gu­rarea unui flux de acces suplimentar pe scă­rile de evacuare; eliminarea recirculării aerului în clădire; instalarea unor dispo­zi­ti­ve cu soluţii dezinfectante în recepţia clă­dirii pentru toţi vizitatorii, precum şi în SAS-ul de la intrare, iar filtrele centralei de tratare a aerului au fost înlocuite cu unele încadrate într-o cla­să de filtrare superioară, printre altele“, a su­bliniat Mihai Păduroiu.

Din portofoliul dezvoltatorului, One Tower, clădirea de birouri parte din an­sam­blul multifuncţional One Floreasca City, în suprafaţă de 24.000 mp, va fi livrată la finalul acestui an.

„Aceasta este închiriată în proporţie de 50% unor companii de avocatură, me­dia & advertising sau real estate şi va găz­dui unul dintre cele mai spectaculoase spa­ţii de co-working din Bucureşti, ce va fi ame­najat la ultimul etaj, oferind o prive­liş­te panora­mică asupra zonei de nord şi a par­curilor şi lacurilor de aici“, a spus Mihai Păduroiu.

One Cotroceni Park este unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din Bucureşti, în prezent derulân­du-se lucră­rile de construcţii la prima fază de apro­ximativ 41.000 mp - birouri şi o galerie comer­cială. Proiectul este construit pe fosta platformă Ventilatorul, de 5,8 hec­ta­re în ime­diată vecinătate a staţiei de me­trou Academia Militară. În această toamnă con­strucţia primei faze a ajuns la cota 0, livra­rea fiind prevăzută pentru ultimul trimestru al anului 2021. Gradul de ocu­pa­re este de 50%, având companii din do­meniul IT, FMCG sau logistică. 

One United Properties a vândut recent 30% din firmele care dezvoltă componenta de birouri a proiectului One Cotroceni Park contra sumei de 25 mil. euro pentru o creş­tere de capital ce va fi investit în dez­vol­tarea acestui proiect. Astfel, evaluarea cu­rentă a componentei de birouri este de puţin peste 83 mil. euro. Acesta este cel mai mare proiect de regenerare urbană din Bu­cu­reşti, pe care îl dezvoltă în acest mo­ment pe locul fostei fabrici Ventilatorul de lângă intersecţia de la Răzoare, unul dintre cele mai aglomerate puncte din Capitală, dar şi locul unde săptămâna viitoare va fi dată în folosinţă o nouă staţie de metrou pe linia care duce către Drumul Taberei. 

În premieră pentru un proiect office din Bucureşti, One Cotroceni Park va fi di­rect conectat la viitoarea staţie de metrou Academia Militară.

Pe lângă cei 15.000 mp de spaţii de retail şi cei 80.000 mp GLA dedicaţi business park-ului, One Cotroceni Park prevede şi o componentă rezidenţială cu aproximativ 800 de apartamente, ce va fi dezvoltată în mai multe faze. Autorizaţia pentru componenta rezidenţială se află în curs de obţinere.

Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, fondatorii dezvoltatorului imobiliar One United Properties, au lansat o companie de private equity imobiliar în Elveţia, în parteneriat cu CC Trust Group, deţinut de antreprenorul elveţian Claudio Cisullo, pentru a derula investiţii pe piaţa imobiliară din Bucureşti.

Claudio Cisullo a intrat pe piaţa din România anul trecut, fiind interesat de investiţii imobiliare destinate închirierii, model de business care asigură un randament superior celui oferit de dobânzile la depozite bancare.

Portofoliul actual include proprietăţi rezidenţiale şi comerciale în Bucureşti şi pe litoral,cu o valoare estimată de el la 35 mil.euro, potrivit finews.ch.

În prezent One United lucrează pe şase şantiere - One Herăstrău Towers (la intersecţia dintre Av. Şerbănescu şi Nicolae Caramfil în Aviaţiei), care va fi gata anul acesta, Neo Timpuri Noi - programat pentru T1/2021, Neo Mamaia, care va fi gata în T3/2020, One Verdi Park, proiectul mixt de pe Barbu Văcărescu, unde a început lucrarea la fundaţie. Al şaselea proiect la care se lucrează este One Cotroceni Park.

One Floreasca City

 

One Herăstrău Office

 

One Cotroceni