ZF 24

Opinie Noerr: Principiile în materia achiziţiilor publice în vederea obţinerii finanţărilor prin PNRR

Opinie Noerr: Principiile în materia achiziţiilor...
06.06.2023, 13:35 202

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) este conceput aşa încât să asigure un echilibru optim între priorităţile Uniunii Europene şi necesităţile de dezvoltare ale României, reprezentând o oportunitate semnificativă pentru mediul privat de a beneficia de finanţare pentru dezvoltarea/consolidarea capacităţilor de producţie.

Caracterul eligibil al cheltuielilor efectuate pentru dezvoltarea proiectelor depinde însă de corectitudinea procedurilor de achiziţie elaborate şi organizate de beneficiarii privaţi.

În acest context, beneficiarii privaţi - care nu sunt autorităţi publice sau asimilate şi cărora nu li se aplică legislaţia achiziţiilor publice - trebuie să acorde o atenţie deosebită modului în care selectează partenerii cu care vor colabora pe proiecte finanţate prin PNRR, riscul în cazul unor achiziţii neconforme fiind acela de respingere a cheltuielilor de către autoritatea de management.

Probleme practice privind achiziţiei organizate de beneficiarii privaţi

Legislaţia şi îndrumările oficiale disponibile la acest moment nu conferă claritate cu privire la fiecare etapă pe care o procedură de achiziţie o implică, nici modalitatea în care ar trebui să se respecte principiile generale în materia achiziţiilor publice.

Astfel. în practică, au apărut multe controverse privind limita dintre procedurile de achiziţii organizate de beneficiarii privaţi si regulile generale în materia achiziţiilor publice clasice.

Fiind o materie de nişă, nu mulţi operatori economici beneficiază de politici interne de achiziţie, ci doar aceia care lucrează în general cu autorităţi contractante sau care au implementate prin regulamente interne reguli privind efectuarea achiziţiilor. În lipsa unor reglementări exprese, achiziţiile realizare de beneficiarii privaţi s-au bazat pe jurisprudenţă şi practici cutumiare.

În consecinţă, ne propunem să abordăm câteva probleme practice în legătură cu principiul transparenţei, principiu necesar a fi respectat de beneficiarii privaţi în achiziţiile pe care le realizează.

Principiul transparenţei reprezintă garanţia operatorilor economici interesaţi cu privire la corectitudinea organizării şi desfăşurării achiziţiei, precum şi respectarea egalităţii de tratament, nediscriminarea etc. Pentru respectarea acestui principiu, este necesar ca documentaţia de atribuire să nu cuprindă cerinţe restrictive şi să fie accesibilă tuturor operatorilor economici interesaţi de participarea la procedura de achiziţie (anunţul privind demararea achiziţiei, caietul de sarcini, etc.).

O problemă întâlnită în practică este legată de ofertele neclare sau incomplete care atrag de cele mai multe ori întârzierea finalizării achiziţiei, dar chiar şi descalificarea anumitor ofertanţi. Nu toţi ofertanţii respectă anumite standarde de redactare a ofertelor, astfel că beneficiarii privaţi sunt puşi în imposibilitate de a compara oferte, sau chiar nevoiţi să sancţioneze ofertanţii care nu au înţeles cerinţele proiectului cu descalificarea ofertei.

În antiteză cu problema menţionată mai sus este situaţia în care Caietul de sarcini este supraîncărcat de toate detaliile tehnice aferente proiectului, astfel încât contribuţia operatorilor economici participanţi să fie drastic redusă (de exemplu, indicarea specificaţiilor tehnice ale unui anumit tip de echipament conform fişei tehnice, sau includerea graficului de execuţie a lucrării direct în Caietul de sarcini).

Un caiet de sarcini mult prea detaliat poate pune in pericol veridicitatea achiziţiei, în situaţia în care în dosarul de achiziţie al Beneficiarului Privat se regăseşte o singură ofertă admisibilă, eventual identică cu toate specificaţiile tehnice ale Caietului de sarcini.

Modul de redactare al Caietului de sarcini joacă un rol crucial în ajutarea ofertanţilor la redactarea ofertei tehnice şi financiare şi recomandat ar fi ca structurarea proiectului să fie cât mai clară, prin indicarea fiecărui echipament necesar a fi furnizat sau a fiecărei activităţi de execuţie a proiectului.

În acest mod, fiecare operator economic interesat de participarea la procedură are toate datele necesare pentru a înţelege clar care este scopul achiziţiei şi dacă îl poate îndeplini, fără să mai fie necesare solicitări de clarificări suplimentare, iar ofertele din dosarul de achiziţie al beneficiarului privat organizator vor reflecta acest lucru.

De asemenea, se acordă posibilitatea fiecărui ofertant de a-şi prezenta propriile propuneri în ceea ce privite modul de execuţie al proiectului, respectând liniile trasate de beneficiarul privat, riscul primirii unei singure oferte identice cu prevederile Caietului de sarcini fiind diminuat.

Principiul transparenţei se reflectă în continuare în diferite documente care devin publice/se comunică, precum raportul procedurii. Raportul procedurii tinde la verificarea tuturor criteriilor de admisibilitate a ofertelor şi compararea acestora în vederea declarării ofertei câştigătoare.

Publicarea sau transmiterea acestui raport participanţilor la procedură conferă dreptul acestora de a înţelege motivele care au stat la baza desemnării oferte câştigătoare, dar si posibilitatea de a contesta acest rezultat.

Pe de altă parte, principiul transparenţei nu este unul absolut, ci suferă anumite limitări în ceea ce priveşte informaţiile care ar putea denatura mediul concurenţial. Nu toate informaţiile pe care le primesc de la ofertanţi pot deveni publice, deoarece ar putea aduce prejudicii acestora.

Art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (care, aşa cum arătat anterior, se aplică achiziţiilor realizate de beneficiarii privaţi numai la nivel de principiu) relevă categoriile de informaţii din propunerile tehnice şi financiare care pot avea caracter confidenţial: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau informaţii protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Sunt şi mai greu de determinat aceste informaţii care nu trebuie divulgate deoarece ofertanţii nu le indică drept confidenţiale în cele mai multe cazuri. În acest context, recomandată este analizarea fiecărei oferte de la caz la caz, si redactarea raportului achiziţiei cu protejarea caracterului confidenţial al acestor informaţii pe cât posibil.

Transparenţa în contextul valorii achiziţiei

Caracterul public al achiziţiei se întinde şi asupra valorii estimate a achiziţiei. Pentru facilitarea procesului de verificare a cheltuielilor eligibile, anumite îndrumări oficiale obligă beneficiarii privaţi să reflecte această valoare pentru fiecare categorie de cheltuială eligibilă în parte.

Problema care se ridică în practică este legată de modul în care se va reflecta această distribuire a valorii totale pe categorii de cheltuieli exigibile în ofertele primite din partea contractorilor.

Deşi în principiu nu este obligatorie pregătirea unui formular de ofertă (pe care ofertanţii să îl utilizeze şi să îl anexeze la ofertă), această variantă poate fi una optimă pentru proiectele care necesită mai multe tipuri de echipamente şi/sau etape de execuţie.

Astfel, beneficiarul privat pot publica alături de caietul de sarcini şi un formular de ofertă care să cuprindă categoriile de cheltuieli eligibile, pe care ofertanţii să îl completeze şi să îl anexeze propunerii financiare, asigurându-se o corelare între valorile estimate de beneficiarul privat şi ofertantul declarat câştigător.

Concluzie

Organizarea unei proceduri de achiziţie poate fi o provocare pentru beneficiarii privaţi în lipsa unor norme care să stabilească în detaliu toate aspectele legate de modul de prezentare şi evaluare a ofertelor.

Însă realizarea unui dosar de achiziţie clar şi cu respectarea principiilor generale în materie determină caracterul eligibil al cheltuielilor unui proiect şi va ajuta totodată autoritatea de management să analizeze caracterul eligibil al cheltuielilor şi să aprobe finanţarea solicitată de beneficiarii privaţi.