ZF 24

România este „campioană“ la numărul de declaraţii şi plăţi fiscale: 107 în trimestrul I. Relaţia cu Fiscul este „o permanentă aventură“

Autor: Claudia Medrega

08.01.2014, 21:16 1304

Modificările frecvente ale le­gis­laţiei fiscale, numărul ma­re de taxe şi contribuţii şi plă­ţi aferente acestora, pre­cum şi lipsa de transparenţă a autorităţilor în procesul de elaborare a le­gi­lor şi ordonanţelor de urgenţă în domeniul fis­cal continuă să bulverseze oamenii de afaceri.

Pentru a compensa majorările de pensii şi sa­­larii, guvernul a venit cu o creştere a fisca­li­tă­ţii în acest an. Schimbările fiscale pentru 2014 vin după ce în 2013 Finanţele au venit cu două valuri de modificări de taxe.

În plus, numărul de taxe şi contribuţii şi plă­ţile aferente acestora continuă să fie mare. O companie din România face în fiecare an 39 de plăţi către stat în contul taxelor şi con­tri­bu­ţiilor, de trei ori mai multe faţă de me­dia UE, iar cea mai mare parte din povara fis­cală este dis­tribuită pe muncă, conform unui raport pu­bli­cat de Banca Mondială. Pen­tru achitarea taxelor o companie pierde anual 200 de ore.

„Contribuabilul român este într-o perma­nentă aventură în relaţia cu Fiscul. În fiecare an ai emoţii şi nu ştii la ce modificări fiscale să te aştepţi, dacă vei ajunge să plăteşti taxele, dacă angajaţii vor fi su­fi­cienţi pen­tru a de­pu­ne toa­te de­cla­ra­ţi­ile. Numărul de impozite şi taxe este foar­te ma­re. Când ai şi sa­lariaţi ajungi să faci foar­te multe plăţi. Mai devreme de doi ani nu cred că pu­tem să vedem o îmbu­nă­tăţire a si­tua­ţiei“, a comen­tat Emilian Duca, partener al firmei de consultanţă Tax & Business Solutions.

România se află pe poziţia 134 în clasa­men­tul Paying Taxes 2014, raport realizat de Banca Mondială şi compania de consultanţă şi audit PwC. În 2012, România ocupa locul 136. În top România este devansată de Bul­garia (locul 81), Republica Moldova (95), Botswana (47), Afganistan (98), Bangladesh (100) sau Bhutan (104).

Ramona Jurubiţă, partner, deputy head ta­xation services la firma de audit şi consul­tan­ţă KPMG, spune că relaţia contri­bua­bi­lu­lui român cu Fiscul este una în care con­tri­bua­bilul trebuie să fie 24 de ore din 24 cu ochii deschişi, astfel riscă să nu fie la curent cu toa­te modificările şi obligaţiile fiscale. „Şi chiar şi aşa, tot are parte de surprize, pentru că nu tot ceea ce e scris în textul de lege este clar.“

„Iar dacă contribuabilul mai are neşansa să trebuiască să fie prezent fizic la unul din ghişeele administraţiei fiscale atunci va trebui să se înarmeze cu foarte multă răbdare. Şi asta pentru ca lipsa conectarii bazelor de date fiscale, si nu numai, este unul din principalele neajunsuri ale administratiei fiscale“.

O altă problemă legată de legislaţia fiscală este în zona dialogului social. „Modalitatea în care autorităţile încearcă să impună modificările legislative, fără să le supună unei dezbateri cu reprezentanţii mediului de afaceri din România, nu poate decât să ne dezamăgească şi să îi pună pe gânduri pe investitori. Atunci când Guvernul mimează dialogul nu ar trebui să se aştepte decât la unul din două lucruri din partea contriibuabililor: fie ca aceştia să mimeze la rândul lor conformarea fiscală, fie (în cazul celor străini) să decidă să plătească impozite în altă parte. Afirmaţia mea este confirmată de rezultatele execuţiei bugetare a ultimilor ani, întrucât şi guvernele anterioare au folosit exact aceeaşi abordare. Iar efectele pe termen mediu şi lung nu pot fi decât dezastruase!“, consideră Gabriel Sincu, executive director în departamentul de taxe al EY România.

Fiscul a intrat într-un proces de restructurare şi modernizare cu sprijinul Băncii Mondiale. Dan Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor spunea la sfârşitul anului trecut că ministerul vrea, prin informatizarea Fiscului, ca toate declaraţiile să poată fi depuse online, dar şi să preia soluţii informatice aplicabile în România pentru o mai bună colectare a taxelor şi dezvoltarea mediului de afaceri.
 

Ramona Jurubiţă, partener pe taxe la KPMG: Relaţia contribuabilu­lui român cu Fiscul este una în care con­tri­bua­bilul trebuie să fie 24 de ore din 24 cu ochii deschişi

 

Principalele modificări fiscale din 2014

Pentru a compensa majorările de pensii şi salarii din 2014, guvernul a venit cu o creştere a fiscalităţii:

  • stabilirea nivelului accizelor, începând din 2014, prin indexarea valorilor actuale cu rata inflaţiei, renunţându-se astfel la calculul legat de cursul de schimb anunţat de BCE la 1 octombrie;

  • Plata TVA la încasare a devenit opţională începând cu 1 ianuarie 2014;

  • Taxarea suplimentară a carburanţilor cu 7 eurocenţi la litrul de carburant; măsura a fost amânată cu trei luni, până la 31 martie 2014; guvernul a aprobat şi o hotărâre prin care companiilor petroliere le sunt acordate facilităţi la cota de biocarburant, calitatea benzinei şi emisiile de gaz;

  • Creşterea redevenţelor cu 25% (dar nu pentru petrol şi gaze);

  • Impozitarea altor construcţii decât clădirile (impozit pe construcţiile speciale din sectoarele energie, telecomunicaţii, utilităţi, transport şi infrastructură);

  • Introducerea CASS (contribuţia la asigurări sociale de sănătate) în cazul veniturilor obţinute din chirii de persoanele fizice;

  • Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar (contabil), altul decât anul calendaristic, pot opta ca şi anul fiscal (perioada impozabilă) să fie diferit de anul calendaristic şi să corespundă exerciţiului financiar.


CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2014 - DE CÂTE ORI TREBUIE SĂ INTERACŢIONEZER CONTRIBUABILUL CU FISCUL

IANUARIE

 9 Ianuarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni pri­vind schimbarea perioadei fiscale pen­tru persoanele impozabile înregis­tra­te în scopuri de TVA care utilizează tri­mestrul calendaristic ca perioadă fis­ca­lă şi care efectuează o achiziţie in­tra­co­munitară taxabilă în România Formular 092

10 ianuarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni pri­vind anu­larea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire pre­văzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei pentru în­re­gis­trarea gospodăriei individuale care rea­lizează băuturi alcoolice desti­na­te con­su­mului propriu For­mular (anexa nr. 31)

Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 36)

Depunerea Declaraţiei privind achiziţi­ile/li­vrările intracomunitare de vinuri liniştite efec­tuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 37)

Depunerea Declaraţiei pe propria răspun­de­re privind producţia de bere pentru anul 2014

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul … Formular (anexa 31^1)

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Depunerea Situaţiei centralizatoare pri­vind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare pri­vind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … pen­tru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare pri­vind achiziţiile şi livrările de produse acciza­bile pen­tru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)

Depunerea Situaţiei privind ope­ra­ţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Depunerea Situaţiei privind opera­ţiu­nile des­făşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pen­tru luna prece­dentă Formular (anexa nr. 49)

Depunerea jurnalelor privind livră­ri­le de combustibil destinat utilizării ex­clusiv pentru avia­ţie Formular (anexa nr. 52.1) sau naviga­ţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă

Depunerea jurnalelor privind achi­zi­ţiile/ livrările de combustibil destinat uti­lizării ex­clu­siv pentru aviaţie For­mular (anexa 53.1) sau na­vi­gaţie For­mu­lar (anexa 53.2) pentru luna pre­cedentă

Depunerea Situaţiei privind privind li­vră­ri­le de produse accizabile în luna … anul … pentru lu­na precedentă For­mu­lar (anexa nr. 55.1)

Depunerea Evidenţei achiziţionării, uti­liză­rii şi returnării marcajelor pentru lu­na prece­dentă Formular  (anexa nr. 57)

Depunerea Declaraţiei privind ve­ni­tul esti­mat/norma de venit Formu­lar 220 pentru anul în curs

21 ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru tri­mes­trul precedent (sistem VOES)

27 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a aces­teia. Solicitarea pro-ratei speciale sau comu­ni­carea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ra­tei speciale aprobate anterior

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind cifra de afa­ceri în cazul persoanelor impo­za­bi­le pentru care perioada fiscală este tri­mes­trul calen­da­ris­tic şi care nu au efec­tuat achiziţii intra­comu­ni­tare de bunuri în anul precedent Formular 094

Depunerea Declaraţiei privind obli­ga­ţiile de pla­tă la bugetul de stat For­mu­lar 100 (format electronic) - lunar/tri­mes­trial/semestrial/alte termene

Depunerea Declaraţiei privind obli­ga­ţiile de pla­tă a contribuţiilor sociale, impo­zitului pe ve­nit şi evidenţa nomi­na­lă a persoanelor asigu­ra­te  Formular 112  pentru luna precedentă

Depunerea Declaraţiei informative pri­vind impozitul pe veniturile din trans­ferul proprie­tăţilor imobiliare din patri­mo­niul personal Formular 208, aferente se­mes­trului precedent (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind ve­ni­turile sub formă de salarii din străină­ta­te obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară acti­vitate în România şi de către persoanele fizi­ce române an­ga­ja­te ale misiunilor diplo­matice şi pos­tu­rilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Depunerea Declaraţiei privind stabi­lirea impozitului reprezentând pla­tă anticipată trimestrială în contul impo­zitului pe câştigul net anual impozabil pen­tru câştigurile obţinute din trans­ferul titlurilor de valoare, altele decât păr­ţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225

Depunerea Decontului de taxă pe va­loa­rea adăugată Formular 300 (în for­mat electronic)

Depunerea Decontului special de taxă pe va­loa­rea adăugată pentru luna pre­cedentă Formular 301 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind su­me­le rezultate din ajustarea taxei pe va­loa­rea adăugată Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către per­soanele impo­zabile al căror cod de în­registrare în scopuri de taxă pe valoa­rea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fis­cal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitu­la­ti­ve privind livrările / achiziţiile / prestările in­tracomunitare de bunuri pentru luna tre­cută Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative pri­vind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente pe­rioadei de ra­portare precedente (lu­nă, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decon­tului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

 

Emilian Duca, partener la Tax & Business Solutions: Contribuabilul român este într-o perma­nentă aventură în relaţia cu Fiscul

 

Depunerea Cererii de restituire a ac­cize­lor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Depunerea Notificării privind apli­ca­rea/înce­tarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Virarea impozitului pe dividende în cazul divi­den­delor distribuite, dar care nu au fost plătite ac­ţionarilor sau aso­cia­ţilor până la sfârşitul anu­lui în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc

Depunerea notificării în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei

31 ianuarie

Depunerea Declaraţiei de înre­gis­tra­­re fis­ca­lă/ Declaraţiei de menţiuni pri­vind schim­barea op­ţiunii pentru de­pu­nerea Declaraţiei 112 privind obli­ga­ţi­ile de plată a contribuţiilor sociale, im­po­zitului pe venit şi evidenţa nominală a pers­oanelor asigurate Formular 010 (per­soane juridice) Formular 070 (per­soane fizice)

Depunerea Declaraţiei de înregis­tra­re fis­cală/Declaraţiei de menţiuni pen­tru persoane juridice, asocieri şi alte enti­tăţi fără personalitate juri­di­că Formular 010

Depunerea Cererii pentru opţiunea de a de­termina venitul net în sistem real odată cu Depu­nerea Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renun­ţa­rea în anul 2014 la opţiunea de deter­mi­nare a venitului net în sistem real, în si­tuaţia în care au fost impuşi în sistem re­al timp de 2 ani consecutivi

Depunerea Declaraţiei privind ve­nitul estimat / norma de venit  Formular 220

Depunerea Notificării privind mo­dificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit Formular 012

Depunerea declaraţiei privind veni­tul asigurat la sistemul public de pensii - depunerea Formularului 600
 

 FEBRUARIE

7 februarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni pri­vind schimbarea perioadei fis­cale pen­­tru persoanele impozabile înre­gis­trate în scopuri de TVA care utilizează tri­mestrul calendaristic ca perioadă fis­cală şi care efec­tuează o achiziţie intra­co­munitară taxabilă în România Formular 092

10 februarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni pri­vind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impo­za­bile, înregistrate în scopuri de TVA con­form art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal Formular 096

17 februarie

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul … Formular (anexa 31^1)

Depunerea Situaţiei eliberărilor pen­tru consum de tutun fin tăiat, des­tinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fu­mat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achi­ziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)

Depunerea Situaţiei privind opera­ţiunile desfăşurate în antrepo­zi­tul fi­scal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa

nr. 48.1-48.5)

Depunerea Situaţiei privind opera­ţiunile desfăşurate în antre­pozi­tul fiscal de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49)

Depunerea jurnalelor privind livră­rile de combustibil destinat utili­zării ex­clu­siv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil desti­nat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă

Depu­nerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)

Depunerea Evidenţei achizi­ţionării, uti­lizării şi returnării marca­jelor pentru lu­na precedentă Formular (anexa nr. 57)

25 februarie

Depunerea Declaraţiei privind obli­ga­ţiile de plată la bugetul de stat Formular 100(format electronic) - lunar/alte termene

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112  pentru luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind ve­ni­turile sub formă de salarii din străi­nătate obţinute de către persoanele fizi­ce care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române an­ga­jate ale misiunilor diplo­ma­tice şi pos­turilor consulare acreditate în Româ­nia pen­tru luna precedentă Formular 224

Depunerea Decontului de taxă pe va­loarea adăugată Formular 300(format electronic)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna pre­cedentă Formular 301(format electronic)

Depunerea Cererii privind utiliza­rea ca perioadă fiscală pentru TVA a se­mes­trului sau anului calendaristic pen­tru anul curent Formular 306

Depunerea Declaraţiei privind su­me­le rezultate din ajustarea taxei pe valoa­rea adăugată Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoa­rea adăugată datorată de către persoanele impo­zabile al căror cod de înregistrare în sco­puri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitula­ti­ve privind livrările/achiziţi­ile/pres­tă­rile intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind li­vrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind ve­ni­turile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier inter­naţional de per­soane, cu locul de pleca­re din România în anul … Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind li­vrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teri­toriul naţional aferente pe­rioadei de raportare pre­cedente (lună, trim. etc.; perioada de ra­portare es­te cea declarată pentru depunerea de­con­tului de TVA, pre­văzută la art. 156^1 din C.F.)  Formular 394

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

28 februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru ve­niturile cu regim de reţinere la sursă / ve­nituri scutite, pe beneficiari de venit ne­rezidenţi Declaraţie pentru anul trecut

Depunerea Declaraţiei anuale pri­vind impo­zitul pe reprezentanţe Formular

Depunerea Declaraţiei informative pri­vind impo­zitul reţinut la sursă şi câş­tigu­rile/pierderile realizate, pe bene­fi­ciari de venit Formular 205 pentru anul trecut

Depunerea Declaraţiei informative privind ve­niturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezi­den­te în state membre ale Uniunii Eu­ro­pene, ţări terţe şi teritorii depen­den­te sau asociate Formular 400 pentru plă­ţi­le făcute în anul trecut (format electronic)

 MARTIE

7 martie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pen­tru persoa­ne­le impozabile înre­gis­tra­te în scopuri de TVA ca­re utilizează tri­mestrul calendaristic ca pe­ri­oa­dă fis­ca­lă şi care efectuează o achiziţie in­tra­co­munitară taxabilă în România Formular 092

14 martie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal Formular 096

17 martie

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul … Formular (anexa 31^1)

Depunerea Situaţiei eliberărilor pen­tru consum de tutun fin tăiat, des­ti­nat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fu­mat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achi­ziţiile/utilizările de produse accizabile şi li­vră­rile de produse finite rezultate în luna … pen­tru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pen­tru luna precedentă Formu­lar (anexa nr. 47)

Depunerea Situaţiei privind ope­ra­ţiu­nile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Depunerea Situaţiei privind opera­ţiu­nile des­fă­şu­rate în antrepozitul fiscal de depozitare pen­tru lu­na precedentă Formular (anexa nr. 49)

Depunerea jurnalelor privind livră­rile de combus­tibil destinat utilizării exclu­siv pentru aviaţie For­mular  (anexa nr. 52.1) sau navi­ga­ţie For­mu­­lar (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă

Depunerea jurnalelor privind achi­zi­ţiile/ li­vră­ri­le de combustibil destinat utili­zării exclusiv pen­tru aviaţie Formu­lar (anexa 53.1) sau na­vi­gaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă

 

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57)

Depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără persona­li­tate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale Formu­lar 204 pentru anul trecut

25 martie

Plata taxei anuale aferente autoriza­ţiei de ex­ploa­tare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale afe­rente autorizaţiilor de exploatare a jocu­rilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale - pentru anul în curs

Efectuarea plăţilor anticipate pri­vind impo­zitul pe venit aferente trim. I 2014

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plata contribuţiei de asigurări so­ciale de sănă­tate, aferentă trimestrului I

Depunerea Declaraţiei privind obli­gaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - lunar /alte termene

Definitivarea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind obli­ga­ţiile de plată a contribuţiilor sociale, im­pozitului pe venit şi evidenţa no­mi­na­lă a persoanelor asigurate Formular 112 - pentru luna precedentă/pentru tri­mestrul precedent

Depunerea Declaraţiei privind veni­turile sub formă de salarii din stră­i­nă­tate obţinute de către persoanele fi­zice care desfăşoară acti­vi­ta­te în Ro­mânia şi de către persoanele fizice româ­ne angajate ale misiunilor diplo­ma­tice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă For­mular 224

Depunerea Decontului de taxă pe va­loarea adăugată Formular 300  (format electronic)

Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezul­tate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoa­nele impo­zabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitula­tive privind li­vră­rile/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de ra­por­tare precedente (lună, trim. etc.; perioada de ra­portare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 09.01.2014