ZF 24

Ultimul an cu cozi la ghişeu: contribuabilii vor putea comunica electronic cu ANAF

Ultimul an cu cozi la ghişeu: contribuabilii vor putea comunica electronic cu ANAF

Autor: Mircea Comana

24.06.2014, 18:00 721

O nouă modificare a Codului de procedură fiscală a intrat în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial nr. nr. 455 din 23 iunie 2014, având ca subiect principal comunicarea electronică dintre ANAF şi contribuabili a unor acte administrative fiscale, precum şi a altor acte procedurale ce tipul somaţiilor sau notificărilor, comunicare posibilă până acum doar în formă scrisă, pe suport hârtie.

În expunerea de motive a recentului act normativ se arată necesitatea eliminării barierelor administrative şi a timpului pierdut de către contribuabili la ghişee, coroborată cu necesitatea creşterii gradului de informatizare a activităţii organelor fiscale şi a stimulării comunicării dintre fisc şi contribuabili.

Anul trecut, administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinţe de venit tiparite, măsura propusă având ca efect reducerea costurilor de administrare fiscală şi soluţionarea mai rapidă a cererilor contribuabililor.

Principalele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40 din data de 18 iunie a.c. (pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale) privesc, în special, emiterea de către ANAF a unor documente fiscale în format electronic, pe de o parte, comunicarea acestor documente fiscale, pe de altă parte şi transmiterea cererilor la organul fiscal de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic, în al treilea rând.

I. Până în prezent, Codul de procedură fiscală prevedea emiterea documentelor fiscale exclusiv în formă scrisă. Potrivit noilor reglementări, "actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică". Astfel, actul  administrativ fiscal emis pe suport hârtie trebuie să cuprindă urmatoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;

d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent;

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;

j) menţiuni privind audierea contribuabilului.

Pentru varianta emiterii în format electronic, dispoziţiile OUG 40 prevăd înlocuirea semnăturii şi ştampilei de la pct. h) cu semnătura electronică a organului fiscal emitent, după caz fiind vorba fie de semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice (bazată pe un certificat calificat, fie de semnătura electronică extinsa a autorităţii administraţiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent (bazată şi aceasta pe un certificat calificat).

Subsecvent acestei ordonanţe, ministrul finanţelor publice va stabili, prin ordin, categoriile de acte administrative fiscale care se vor emite în conditiile arătate de către organele fiscale din cadrul ANAF, iar pe plan local, prin ordin comun cu ministrul dezvoltării regionale, categoriile de acte fiscale ce pot fi emise de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

II. În ceea ce priveşte comunicarea actelor administrative fiscale, OUG 40 păstrează dispoziţiile privind remiterea către contribuabil direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, dacă vorbim despre emiterea pe suport hârtie. În schimb, modificarea adusă de noile reglementări constă în varianta suportului electronic, mai exact: „actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.”

Dacă această modalitate de comunicare nu este posibilă (deşi contribuabilul a optat pentru această variantă), organul fiscal emitent trebuie să apeleze la modalitatea de comunicare prin publicitate. Concret, această variantă presupune afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF (după caz pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective) a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Atenţie! Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afiţării anunţului.

Tot prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează şi la fel, prin ordin comun cu ministrul dezvoltării regionale, pentru transmiterea de către organele fiscale locale.

III. Al treilea aspect major al prevederilor OUG priveşte posibilitatea contribuabililor de a transmite organelor fiscale competente documente fiscale şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

În această situaţie, trebuie făcută distincţia între categoriile de contribuabili care pot transmite documente fiscale în format electronic. Identificarea contribuabilului în relaţia cu organul fiscal se va face distinct, astfel:

a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice autorizate ori cele care exercită profesii libere se identifică numai cu certificate digitale calificate;

b) persoanele fizice, altele decât cele amintite mai sus, se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin instrumente de identificare, altele decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministru.

Data depunerii a unui document fiscal este data înregistrării  acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de  registratura electronică a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz. Registratura electronică este sistemul electronic de înregistrare şi tranzacţionare a documentelor şi a informaţiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice. Cu alte cuvinte, la transmiterea unui document fiscal, contribuabilul va primi un mesaj de confirmare care va conţine datele esenţiale de identificare, precum data şi ora înregistrării, ce va reprezenta dovada depunerii respectivului înscris.

În prezent, contribuabilii persoane juridice, persoanele fizice autorizate şi persoanele care exercită profesii liberale beneficiază de anumite servicii on-line de pe site-ul ANAF, de depunere a unor declaraţii şi formulare, ori pe site-ul e-guvernare, iar Sistemul Naţional Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar, Ghişeul.ro asigură doar plata taxelor locale.

AFACERI DE LA ZERO